XXI Sesja Rady Miasta Zgierza - 28.05.2020
Sesja będzie się składać z dwóch części:
Część I - od godziny 10.00 odbędzie się w systemie zdalnym
Część II - od godz. 15.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16 w Zgierzu.

eSesja (porządek i projekty uchwał)


Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
 6. Oświadczenia radnych.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 r.
 12. Miasto dostępne dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami ruchowymi – analiza sytuacji, przedstawienie projektów likwidacji barier architektonicznych.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2020 r.,

b) przekazania wniosku według właściwości,

c) rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G dot. podjęcia przez Radę Miasta Zgierza uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem,

d) rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. dot. zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”,

e) zmiany uchwały nr XII/146/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja II,

f) wyrażenia zgody na opracowanie i złożenie przez Gminę Miasto Zgierz wniosku o udzielenie dofinasowania na realizację projektu pn.: „Czyste osiedle – edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

g) wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Gminę Miasto Zgierz o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2020 z tytułu dofinansowania wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych dla Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu oraz Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zgierzu zgodnie z kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020,

h) przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz”,

i) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2020 w zakresie zadań własnych,

j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034,

PRZERWA - do godz. 15.00
PO PRZERWIE


k) wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 1, Al. Armii Krajowej, Al. Armii Krajowej 8, Al. Armii Krajowej 8A, Al. Armii Krajowej 8E, Al. Armii Krajowej 8F, Al. Armii Krajowej 8G, Al. Armii Krajowej 8H, Al. Armii Krajowej 10, Al. Armii Krajowej 10B, Al. Armii Krajowej 14/16 oraz nieruchomości stanowiącej część Parku Miejskiego, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 14. Wnioski jednostek pomocniczych.
 15. Zapytania mieszkańców.
 16. Udzielenie odpowiedzi na wnioski jednostek pomocniczych.
 17. Zamknięcie obrad sesji.


Ilość odsłon: 254
Dokument wytworzył(a):
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2020-05-21 16:05
Ostatnia zmiana: 2020-05-21 16:05
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja pierwsza

Rejestr zmian - (0)
Data: 2020-05-21 16:05Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator