XXIII Sesja Rady Miasta Zgierza - 25.06.2020

25 czerwca 2020 r. godz. 10.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.

eSesja (porządek i projekty uchwał)

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski jednostek pomocniczych.
6. Zapytania mieszkańców.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
8. Debata nad Raportem o stanie miasta Zgierza za rok 2019.
a) wystąpienie Prezydenta Miasta Zgierza,
b) wystąpienia mieszkańców,
c) wystąpienia radnych,
d) wystąpienia w imieniu Klubów Radnych,
e) przedstawienie opinii komisji Rady Miasta Zgierza,
f) wystąpienie Prezydenta Miasta Zgierza,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Zgierza wotum zaufania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2019 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2019 r.
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za 2019 rok,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza o wykonaniu budżetu Miasta Zgierza za 2019 rok,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza,
b) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2020 r.
b) zmiany uchwały Nr XIV/170/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2020 r.,
c) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,
d) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi,
e) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza za rok 2020 w zakresie zadań własnych,
f) zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034,
g) wyrażenia zgody na podpisanie umowy o dofinansowanie i realizację przez Gminę Miasto Zgierz projektu pn.: „Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu”, w odpowiedzi na Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020”,
h) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Zgierzu,
i) udzielenia odpowiedzi na pismo Wojewody Łódzkiego.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Oświadczenia radnych
17. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 151
Dokument wytworzył(a):
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2020-06-18 12:00
Ostatnia zmiana: 2020-06-18 12:00
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja pierwsza

Rejestr zmian - (0)
Data: 2020-06-18 12:00Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator