Projekty uchwał przekazane pod obrady XXXVIII sesji RMZ

27 sierpnia 2009 r., Urząd Miasta Zgierza, sala 114, godz. 9.00

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Występ zespołu K-2, AKME ze Spółdzielczego Domu Kultury "SEM".
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:


  a) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Miasto Zgierz darowizny prawa własności nieruchomości,


  b) Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych,


  c) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych,


  d) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,


  e) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Zgierza,


  f) Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a Gminą Zgierz,
  Autopoprawka do projektu uchwały


  g) Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia dodatkowego do Porozumienia komunalnego zawartego w dniu 14 września 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a Gminą Zgierz,
  Autopoprawka do projektu uchwały


  h) Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi przez pana Pawła Ostachowicza i pana Bogdana Ostachowicza,


  i) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej oraz terenu PKP,


  j) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie,


  k) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy 1-go Maja do kategorii dróg gminnych,
  Autopoprawka do projektu uchwały


  l) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz zapewnienia im opieki,


  m) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/302/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2015 wraz z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2009-2015.


 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 9. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2009 r. 
 10. Informacja na temat Parku Kulturowego "Miasto Tkaczy".
 11. Informacja na temat możliwości wykorzystania energii słonecznej w komunalnych budynkach użyteczności publicznej w Zgierzu.
 12. Informacja na temat współpracy miasta Zgierza z miastami partnerskimi.
 13. Informacja na temat spółek z udziałem Miasta Zgierza.
 14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał zgłoszone poza porządkiem obrad sesji:

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Załącznik do projektu uchwały po autopoprawce

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Porozumienia Komunalnego zawartego w dniu 14 września 2007 r. pomiędzy Gminą Zgierz a Gminą Miasto Zgierz w sprawie zaopatrzenia mieszkańców miasta Zgierza z ul. Jedlickiej i ul. Zielonej, w wodę do celów socjalno - bytowych i ppoż. z wodociągu we wsi Jedlicze A, zasilanego z ujęcia Ustronie w Gminie Zgierz. 


Ilość odsłon: 1467
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-08-21 13:00
Ostatnia zmiana: 2009-08-26 14:43
Zakres ostatniej zmiany: Wprowadzono autopoprawkę do projektu uchwały.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2009-08-26 14:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzono autopoprawkę do projektu uchwały.
Data: 2009-08-26 14:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie nowych projektów uchwał oraz autopoprawek.
Data: 2009-08-21 13:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2009-08-21 13:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator