Projekty uchwał przekazane pod obrady XLII sesji RMZ

26 listopada 2009 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Ewy Stefanii Steglińskiej-Maciak w skład Rady Miasta Zgierza.
 3. Złożenie ślubowania przez radną.
 4. Wręczenie medalu 90-lecia PCK .
 5. Wręczenie plakietki pamiątkowej "Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich".
 6. Przyjęcie protokołu z sesji XLI sesji.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 8. Zapytania mieszkańców.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie zmian w składach komisji Rady Miasta Zgierza,


  b) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza I półrocze 2010 r.,


  c) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych,


  d) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie Gminy Miasto Zgierz,


  e) Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu,


  f) Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań,


  g) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,


  h) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków dla Spółki "Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.,


  i) Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz,


  j) Projekt uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Zgierza przez osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 10. .Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 12. Informacja na temat realizacji inwestycji miejskich w tym boisk "Orlik".
 13. Informacja na temat realizacji projektu "Miasto Tkaczy".
 14. Informacja na temat stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie miasta Zgierza.
 15. Informacja na temat zagospodarowania budynku przy ulicy Sokołowskiej w ramach rozwoju komunalnego zasobu mieszkaniowego.
 16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1366
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-11-20 13:20
Ostatnia zmiana: 2009-11-24 14:40
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie projektu uchwały.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2009-11-24 14:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie projektu uchwały.
Data: 2009-11-20 13:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana linku.
Data: 2009-11-20 13:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator