Projekty uchwał przekazane pod obrady XLIV sesji RMZ
28 stycznia 2010 r. godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2010 r.,


  b) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu,


  c) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza,


  d) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/437/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych w obrębie ulic: Piątkowskiej, Bocznej i Ciosnowskiej, zmienionej uchwałą Nr XVI/135/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2007 r.,


  e) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 5136 E- ulica Wiosny Ludów w Zgierzu,


  f) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Zgierza,


  g) Projekt uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Zgierzu,


  h) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie Gminy Miasto Zgierz.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 8. Sprawozdania z prac komisji Rady Miasta Zgierza za II półrocze 2009 r.
 9. Informacja o stanie przygotowań do realizacji inwestycji miejskich w 2010 roku.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1326
Dokument wytworzył(a):
Wprowadził(a): Joanna Snarska
Data publikacji: 2010-01-22 09:31
Ostatnia zmiana: 2010-01-26 10:59
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie projektu uchwały.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2010-01-26 10:59Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Dodanie projektu uchwały.
Data: 2010-01-22 09:31Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator