Projekty uchwał przekazane pod obrady XLVI sesji RMZ

25 marca 2010 r. godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej,


  b) nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza",


  c) nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza",


  d) nadania nazwy Pasaż im. majora Waleriana Łukasińskiego,


  e) zmiany Statutu Miasta Zgierza (projekt zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza),


  f) zmiany Statutu Miasta Zgierza (projekt zgłoszony przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość),


  g) przyjęcia zmiany Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz zapewnienia im opieki przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/365/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.,


  h) udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz,


  i) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na 2010 r. w zakresie zadań własnych,
  Autopoprawka do projektu uchwały


  j) ustalenia zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Gminy Miasto Zgierz i podległych jednostek organizacyjnych,


  k) likwidacji zakładów budżetowych - przedszkoli publicznych, żłobka prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe,


  l) likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,


  m) likwidacji Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,


  n) likwidacji rachunku dochodów własnych,


  o) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 2010 roku jako zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonywanego przez Powiat Zgierski,


  p) upamiętnienia XXX rocznicy powstania NSZZ "Solidarność".

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał zgłoszone poza porządkiem obrad sesji:

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza,

Projekt uchwały w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych.


Ilość odsłon: 1393
Dokument wytworzył(a):
Wprowadził(a): Joanna Snarska
Data publikacji: 2010-03-18 15:48
Ostatnia zmiana: 2010-03-22 10:36
Zakres ostatniej zmiany: Wprowadzenie nowych projektów uchwał oraz autopoprawki.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2010-03-22 10:36Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Wprowadzenie nowych projektów uchwał oraz autopoprawki.
Data: 2010-03-19 14:35Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2010-03-18 15:48Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator