Informacje dla wyborców
 1. Wyborcy przebywający czasowo na terenie Zgierza oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali a przebywający na terenie Zgierza w okresie obejmującym dzień głosowania w wyborach Prezydenta RP mogą dopisać się do spisu wyborców na własny wniosek złożony najpóźniej 10 czerwca 2010 r.

 2. Wyborcy niepełnosprawni stale zamieszkujący na terenie Zgierza na własny wniosek mogą być dopisani do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania wyznaczonym do przeprowadzenia wyborów, w lokalu przystosowanym dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Wnioski w tej sprawie należy składać najpóźniej 15 czerwca 2010 r.

 3. Wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymują na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenia odbiera się osobiście za pokwitowaniem lub przez upoważnioną pisemnie osobę z podaniem w upoważnieniu numeru PESEL osoby, której dotyczy zaświadczenie. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Zaświadczenia o prawie do głosowania są wydawane do dnia 18 czerwca 2010 r.

 4. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika:
  - wyborcy posiadający orzeczenie właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
  - oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu innej osobie wpisanej do rejestru wyborców w Zgierzu albo posiadającej zaświadczenie o prawie do głosowania w przypadku, gdy nie jest wpisana do rejestru wyborców w Zgierzu.
  Do wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy dołączyć:
  - kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa,
  - pisemną zgodę osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania,
  - kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, jeżeli nie jest wpisana do rejestru wyborców w Zgierzu,
  - kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia /opieki/ kurateli, gdy taki stan istnieje.

  Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać najpóźniej 10 czerwca 2010 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój 003 i 006 (parter) w godzinach od 8.00-16.00 we wtorki od 8.00-17.00. Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania, wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa może złożyć najpóźniej 24 czerwca 2010 r.

 5. Spisy wyborców zostaną udostępnione do wglądu od dnia 7 czerwca 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój 004 (parter) w godzinach od 8.00-16.00 we wtorek od 8.00-18.00. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy.

Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców i wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16 pokój 004 (parter) w godzinach od 8.00-16.00 we wtorek od 8.00-18.00 tel. 42 714-31-30 i 42 714-31-31. 

Pliki do pobrania (format pdf):

- Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
- Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania


Ilość odsłon: 1609
Dokument wytworzył(a): Danuta Kurowska
Wprowadził(a): Joanna Snarska
Data publikacji: 2010-05-07 14:39
Ostatnia zmiana: 2010-05-07 16:11
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja plików do pobrania: wniosku oraz zgody.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2010-05-07 16:11Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja plików do pobrania: wniosku oraz zgody.
Data: 2010-05-07 14:39Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator