Projekty uchwał przekazane pod obrady LII sesji RMZ
26 sierpnia 2010 r. godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z LI sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2025,

  b) wzniesienia obelisku ku czci majora Waleriana Łukasińskiego,

  c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza,

  d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Grotnickiej,

  e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej - Północ,

  f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych w obrębie ulic: ulicy Piątkowskiej, Bocznej i Ciosnowskiej,

  g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego ul. Henryka Dąbrowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 3 Maja i  ul. Ks. Jerzego Popiełuszki,

  h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług w rejonie ulic: ulicy Jana Kasprowicza, ulicy Przygranicznej, ulicy Stanisława Fijałkowskiego, terenu PKP oraz ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

  i) zasad finansowania działalności jednostek pomocniczych miasta Zgierza,

  j) likwidacji zakładu budżetowego "Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu" w celu przekształcenia w jednostkę budżetową "Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu",

  k) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

  l) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych, (autopoprawka)

  ł) zmian w Statucie Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu,

  m) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  n) przyjęcia "Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Zgierza" (załącznik: Program usuwania azbestu)

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 8. Informacja na temat składowisk odpadów na terenie miasta Zgierza.
 9. Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza, stan ich przygotowania i realizacji.
 10. Informacja na temat realizowanego "Programu zrównoważonego oszczędzania energii i mediów" w zgierskich placówkach oświatowych.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1476
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Joanna Snarska
Data publikacji: 2010-08-19 14:50
Ostatnia zmiana: 2010-08-24 15:35
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja autopoprawki.

Rejestr zmian - (4)
Data: 2010-08-24 15:35Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja autopoprawki.
Data: 2010-08-23 12:50Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2010-08-23 10:21Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2010-08-19 15:01Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2010-08-19 14:50Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator