Projekty uchwał przekazane pod obrady LIII sesji RMZ

30 września 2010 r. godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie stypendiów naukowych Rady Miasta Zgierza.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 r. w zakresie zadań własnych,
  autopoprawka do projektu uchwały

  b) przystąpienia do realizacji projektu: "Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - etap I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
  - autopoprawka do projektu uchwały

  c) zmiany Statutu Miasta Zgierza,

  d) ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej-Zachód,

  f) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych obejmujących zasięgiem rejon byłych zakładów ZPB "Boruta" w Zgierzu,

  g) udzielenia bonifikat i określenia warunków ich stosowania przy przeniesieniu własności lub oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, wyniku uwzględnienia roszczeń właścicieli lokali,

  h) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2011 roku,

  i) ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza,

  j) ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Zgierza,

  k) utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyboru prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.,

  l) uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Zgierza,

  m) nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi im. Koziołka Matołka w Zgierzu,

  n) określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 roku nowych licencji na wykonywanie na obszarze miasta Zgierza transportu drogowego taksówką.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 9. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2010 r.
 10. Informacja na temat działalności Centrum Kultury Dziecka.
 11. Informacja na temat realizacji objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zgierzu.
 12. Informacja Prezydenta Miasta Zgierza oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu na temat realizacji umowy z dnia 29 grudnia 1995 r. z Gminą Miasto Zgierz o administrowanie gminnych terenów, budynków i lokali.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Projekt uchwały zgłoszony poza porządkiem obrad sesji:

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/356/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XLVI/424/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz zapewnienia im opieki.


Ilość odsłon: 1607
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Joanna Snarska
Data publikacji: 2010-09-23 11:42
Ostatnia zmiana: 2010-09-28 15:03
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja autopoprawki do projektu uchwały (pkt 6 ppkt b)

Rejestr zmian - (4)
Data: 2010-09-28 15:03Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja autopoprawki do projektu uchwały (pkt 6 ppkt b)
Data: 2010-09-28 13:02Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja autopoprawki do projektu uchwały dot. budżetu (pkt 6 ppkt a)
Data: 2010-09-28 12:52Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja projektu uchwały dot. budżetu (pkt 6 ppkt a)
Data: 2010-09-23 12:11Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2010-09-23 11:42Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator