Fundacja "Twój Poranek"*
siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Długa 29
tel./fax 42 716 42 42
www: www.fundacjatwojporanek.pl

KONTO
Bank Spółdzielczy w Zgierzu 48  8783 0004 0021 4553 2000 0001 
KRS
0000317174

Zarząd:

Prezes - Józef Bereżewski 

Cele
Misją fundacji jest niesienie pomocy tym wszystkim, którzy jej potrzebują. Chcemy budzić nadzieję, dawać wiarę w lepsze jutro i utwierdzać w przekonaniu, że jest wielu ludzi Wielkiego Serca gotowych nieść pomoc innym.
Cele Fundacji znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Są działania na rzecz niesienia wszechstronnej pomocy osobom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie oraz prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia.
Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, a w szczególności grup znajdujących się w trudnej sytuacji w celu obrony praw grup dyskryminowanych i zagrożonych dyskryminacją, a w szczególności ze względu na ich stan zdrowia, niepełnosprawność, bezrobocie.
 
Zadania
Fundacja realizuje swoje cele poprzez m.in. prowadzenie działań i wspieranie (finansowo, rzeczowo i organizacyjnie) innych organizacji i instytucji, realizujących zadania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, wspólnot samorządowych, organizacji działających na rzecz dobra publicznego, w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. ochrona zdrowia, pomoc społeczna, charytatywna, humanitarna), współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej wspomagającej realizację ochrony życia i zdrowia osób w trudnym położeniu, organizowanie i finansowanie niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, środków farmaceutycznych dla ratowania i ochrony życia oraz zdrowia, finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą życia lub zdrowia, organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych dla realizacji celów statutowych, tworzenie sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby nieuleczalnie chore i niepełnosprawne, wspieranie finansowe i materialne osób cierpiących na choroby śmiertelne, nieuleczalne lub osób przewlekle chorych, w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej itp.
Oprócz inicjowanych przez siebie przedsięwzięć współdziałać będziemy z innymi instytucjami, organizacjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych.

Ilość odsłon: 2209
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2011-01-03 15:05
Ostatnia zmiana: 2016-01-14 12:49
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie gwiazdki w tytule.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2016-01-14 12:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie gwiazdki w tytule.
Data: 2011-01-03 15:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator