Zarządzenia PMZ - rok 2011

Zarządzenie Nr

z dnia

w sprawie

VI kadencja
354/VI/2011 30.12.2011 r. zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz
353/VI/2011 30.12.2011 r. zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2012
352/VI/2011 30.12.2011 r. zmiany uchwały Nr 143/97 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia opłat za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publicznej oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
351/VI/2011 30.12.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 49/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Zgierza
350a/VI/2011 29.12.2011 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań zleconych
350/VI/2011 29.12.2011 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
349/VI/2011 29.12.2011 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
348/VI/2011 29.12.2011 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2012 roku w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
347/VI/2011 29.12.2011 r.   wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Zgierz finansowanych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
346/VI/2011 28.12.2011 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu
345/VI/2011 28.12.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia fragmentu gruntu z działek położonych w Zgierzu przy ulicy Drewnowskiej 28 i ulicy Piłsudskiego 66
344/VI/2011 27.12.2011 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
343/VI/2011 22.12.2011 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu
342/VI/2011 19.12.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 66E
341/VI/2011 19.12.2011 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Sp. z o.o. w Łodzi
340/VI/2011 19.12.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 49/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Zgierza
339/VI/2011 15.12.2011 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
338/VI/2011 15.12.2011 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych
337/VI/2011 15.12.2011 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań zleconych
336/VI/2011 13.12.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego użytkownika nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 24
335/VI/2011 13.12.2011 r. rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, położonego w rejonie ulic: Młodzieżowej, Zawiszy Czarnego, Łagiewnickiej oraz terenu PKP
334/VI/2011 12.12.2011 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego Biorącego umowy użyczenia lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Zgierzu przy ulicy Gabriela Narutowicza 5
333/VI/2011 12.12.2011 r. przyznania nagród sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2011
332/VI/2011 12.12.2011 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2012 roku
331/VI/2011 12.12.2011 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2012 roku
330/VI/2011 09.12.2011 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji w 2012 r.
329/VI/2011 09.12.2011 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 r.
328/VI/2011 09.12.2011 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji w 2012 r.
327/VI/2011 09.12.2011 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Zgierskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "MARKAB" Sp. z o.o. w Zgierzu
326/VI/2011 09.12.2011 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
325/VI/2011 09.12.2011 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku
324/VI/2011 08.12.2011 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części działki gruntu położonej w Zgierzu przy Placu Kilińskiego wraz z posadowionym na niej obiektem budowlanym
323/VI/2011 08.12.2011 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy część działki gruntu położonej w Zgierzu przy Placu Kilińskiego wraz z posadowionym na niej obiektem budowlanym
322/VI/2011 06.11.2011 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczony do wynajęcia na okres do 3 lat budynek - Dom Tkacza, położony przy ul. Gabriela Narutowicza 6 w Zgierzu
321/VI/2011 06.12.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wynajęcia na okres do 1 roku lokale użytkowe, usytuowane w Domu Tkacza, położonym przy ul. Szczepana Rembowskiego Nr 1 w Zgierzu
320/VI/2011 06.12.2011 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczone do wynajęcia na okres do 3 lat lokale użytkowe, usytuowane w Domu Tkacza, położonym przy ul. Gabriela Narutowicza 5 w Zgierzu
319/VI/2011 05.12.2011 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników "Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej" Sp. z o.o. w Zgierzu
318/VI/2011 30.11.2011 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
317/VI/2011 30.11.2011 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych
316/VI/2011 30.11.2011 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych
315/VI/2011 25.11.2011 r. zmiany zarządzenia Nr 5/2002 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie Regulaminu Premiowania dyrektorów samorządowych instytucji kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury
314/VI/2011 21.11.2011 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. w Zgierzu
313/VI/2011 18.11.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia część nieruchomości, stanowiącej drogę dojazdową do ul. Szczepana Rembowskiego w Zgierzu
312/VI/2011 18.11.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Cezaka 7F
311/VI/2011 18.11.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Targowej 2
310/VI/2011 17.11.2011 r. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego zadanie pn.: "Zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu miasta Zgierza"
309/VI/2011 17.11.2011 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Spółki MARKAB Sp. z o.o. w Zgierzu
308/VI/2011 15.11.2011 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
307/VI/2011 15.11.2011 r. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2012, w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie miasta Zgierza
306/VI/2011 14.11.2011 r. umorzenia części wierzytelności Gminy Miasto Zgierz
305/VI/2011 14.11.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Stanisława Dubois 10A
304/VI/2011 14.11.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Wspólnej 7
303/VI/2011 14.11.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Mielczarskiego 15-17
302/VI/2011 14.11.2011 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
301/VI/2011 14.11.2011 r. obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 74 i ul. Parzęczewskiej 74f służebnością przesyłu
300/VI/2011 14.11.2011 r. zmiany zarządzenia Nr 289/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej drogą spisu z natury środków trwałych, pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz
299/VI/2011 08.11.2011 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
298/VI/2011 08.11.2011 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych
297/VI/2011 07.11.2011 r. zmiany zarządzenia Nr 129/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu
296/VI/2011 02.11.2011 r. zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zgierza i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz
295/VI/2011 31.10.2011 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczone do dalszego wydzierżawienia części nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Narutowicza 10 i ul. Długiej 27
294/VI/2011 31.10.2011 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 29
293/VI/2011 31.10.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość, położoną w Zgierzu przy ul. Gabriela Narutowicza 29
292/VI/2011 31.10.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 155/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 września 2010 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
291b/VI/2011 28.10.2011 r.  zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych
291a/VI/2011 28.10.2011 r.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
 291/VI/2011 28.10.2011 r. 
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych
 290/VI/2011 28.10.2011 r. 
ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia w trybie przetargu na okres 25 lat zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 24
 289/VI/2011
zmienione zarządzeniem
Nr 300/VI/2011
28.10.2011 r. 
przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej drogą spisu z natury środków trwałych, pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz
288/VI/2011
traci moc zarządzeniem
Nr 238/VI/2014
28.10.2011 r. 
wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej
287/VI/2011 28.10.2011 r. wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
286/VI/2011
zmienione zarządzeniem
28.10.2011 r. wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Zgierza
285/VI/2011 27.10.2011 r. powołania Zespołu ds. realizacji inwestycji Miasta Zgierza
284/VI/2011 27.10.2011 r. cofnięcia stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za 2010 rok
283/VI/2011 27.10.2011 r. cofnięcia stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za 2010 rok
282/VI/2011 27.10.2011 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
281/VI/2011 27.10.2011 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych
280/VI/2011 26.10.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 155/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 września 2010 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
279/VI/2011 26.10.2011 r. powołania dyrektora Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu
278/VI/2011 26.10.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Wiosny Ludów Nr 26A, przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
277/VI/2011 25.10.2011 r. powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego zadanie pn: "Zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu miasta Zgierza"
276/VI/2011
25.10.2011 r. 
ustalenia czynszu dzierżawnego dla zabudowanych nieruchomości, położonych w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24, ul. Narutowicza 29
275/VI/2011
 21.10.2011 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
274/VI/2011
21.10.2011 r. 
zawarcia z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Zgierzu kolejnej umowy, obejmującej nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24
273/VI/2011
17.10.2011 r. 
obciążenia nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Bocznej 11a, ul. Ciosnowskiej 74h, ul. Piątkowskiej 83a, 83n, 83k służebnością przesyłu
272/VI/2011 17.10.2011 r. obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. 3 Maja 81B służebnością gruntową
271/VI/2011 17.10.2011 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego Biorącego umowy użyczenia części działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 29
270/VI/2011 17.10.2011 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 29
269/VI/2011 17.10.2011 r. obciążenia nieruchomości położonych w Zgierzu przy Placu Targowym służebnością gruntową
268/VI/2011 17.10.2011 r. obciążenia nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej, Placu Targowym, Placu Targowym 11A, 13A, 14A, Hożej 2A, Droga bez nazwy służebnością przesyłu
267/VI/2011 17.10.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Orzeszkowej 3 przeznaczoną do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
266/VI/2011 17.10.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Fijałkowskiego 17 A przeznaczoną do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
265/VI/2011 17.10.2011 r. obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy 1-go Maja 65A i ulicy Czarnej 21B służebnością gruntową
264/VI/2011 17.10.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Rembowskiego 39
263/VI/2011 17.10.2011 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz" Spółka z o.o. w Zgierzu
262/VI/2011 17.10.2011 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zgierzu Spółka z o.o. w Zgierzu
261/VI/2011 13.10.2011 r. zbycia wolnych lokali mieszkalnych znajdujących się w domu wielolokalowym położonym przy ulicy Piątkowskiej 38 w Zgierzu
260/VI/2011 07.10.2011 r. przyznania stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2010
259/VI/2011 07.10.2011 r. cofnięcia stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za 2010 r.
258/VI/2011 07.10.2011 r. cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2010 r.
257/VI/2011 07.10.2011 r. wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości, położonej w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24
256/VI/2011 07.10.2011 r. zbycia w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym położonym w Zgierzu przy ulicy Wiosny Ludów 72d
255/VI/2011 06.10.2011 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
254/VI/2011 06.10.2011 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych
253/VI/2011 04.10.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia działki gruntu położone w Zgierzu przy ulicy Kolejowej, ulicy Łódzkiej 81, ulicy Kolejowej 60 i 58
252/VI/2011 04.10.2011 r. zmiany zarządzenia Nr 183/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
251/VI/2011 03.09.2011 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Długiej 31
250/VI/2011 03.10.2011 r. zmiany zarządzenia Nr 227/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19 września 2011 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
249/VI/2011 30.09.2011 r. nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Bazylijskiej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 494/12 i 494/13
248/VI/2011 29.09.2011 r. przyznania nagrody Prezydenta Miasta Zgierza
247/VI/2011 29.09.2011 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
246/VI/2011 29.09.2011 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych
245/VI/2011 29.09.2011 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych
244/VI/2011
29.09.2011 r. 
aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Miasto Zgierz
 243/VI/2011
29.09.2011 r. 
przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej drogą spisu z natury oraz powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej na terenie Gminy Miasta Zgierz
 242/VI/2011  29.09.2011 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu oraz udzielania gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, w formie bezpłatnej jadłodajni na terenie miasta Zgierza oraz powołania Komisji Konkursowej
 241/VI/2011  29.09.2011 r. powołania komisji do spraw oceny wniosku o udzielenie dotacji
 240/VI/2011
 28.09.2011 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczony do wynajęcia na okres do 3 lat budynek położony w Zgierzu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 25
 239/VI/2011
 28.09.2011 r. zmiany zarządzenia Nr 122/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej
 238/VI/2011
 27.09.2011 r. ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
 237/VI/2011
traci moc zarządzeniem
Nr 190/VI/2012
23.09.2011 r. 
sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne miasta Zgierza
236/VI/2011
23.09.2011 r. 
ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
235/VI/2011
23.09.2011 r. 
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom jednostek oświaty prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz
234/VI/2011
23.09.2011 r. 
powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Zgierza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
233/VI/2011
22.09.2011 r. 
zmiany zarządzenia Nr 228/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Barona 10 na rzecz jej użytkownika wieczystego
232/VI/2011 22.09.2011 r. 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego zadanie pn.: "Zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu miasta Zgierza"
 231/VI/2011 22.09.2011 r. 
zmiany zarządzenia Nr 214/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 230/VI/2011  20.09.2011 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Spółka z o.o. w Łodzi
229/VI/2011
20.09.2011 r. 
zmiany zarządzenia Nr 214/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
228/VI/2011
19.09.2011 r. 
ogłoszenie wykazu dotyczące bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Barona na rzecz jej użytkownika wieczystego
 227/VI/2011 19.09.2011 r.
powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 226/VI/2011 15.09.2011 r.
obciążenia nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 26A służebnością przechodu i przejazdu
225/VI/2011
15.09.2011 r.
przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Chemików 9 i niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Chemików 11
224/VI/2011
15.09.2011 r. przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej nr 1-3
223/VI/2011 15.09.2011 r. zmiany zarządzenia Nr/28/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie oddania na okres 10 lat w najem budynków położonych w Zgierzu przy ul. Narutowicza 10 i 29 oraz dzierżawę działek gruntu oznaczonych w 129 obrębie miasta Zgierza jako działki nr 23, nr 130
222/VI/2011 15.09.2011 r. wydzierżawienia nieruchomości, położonej w Zgierzu przy ul. Gabriela Narutowicza 29
221/VI/2011 15.09.2011 r. zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ulicy Marii Konopnickiej bez numeru oraz oznaczonych nr 17,17a,17b,19,19a,19b,21,21a,21b,23,23a,23b,23c
220/VI/2011 15.09.2011 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Piłsudskiego 1
219/VI/2011 15.09.2011 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Orzeszkowej 3
218/VI/2011 15.09.2011 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Fijałkowskiego 17A
217/VI/2011 15.09.2011 r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
216/VI/2011
15.09.2011 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych
215/VI/2011
15.09.2011 r.
zmieniające zarządzenie nr 49/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Zgierza
 214/VI/2011 14.09.2011 r.
ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
 213/VI/2011 14.09.2011 r.
ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy położony w Zgierzu przy ul. 3-go Maja 69f, przeznaczony do wynajęcia na okres do 3 lat
 212/VI/2011  13.09.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 155/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza dnia 29 września 2010 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
 211/VI/2011  13.09.2011 r. ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
 210/VI/2011  08.09.2011 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 27 października do 2 listopada 2011 roku
 209/VI/2011  08.09.2011 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych
 208/VI/2011  05.09.2011 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 108 na rzecz jej użytkownika wieczystego
 207/VI/2011  05.09.2011 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Spółka z o.o. w Łodzi
 206/VI/2011 01.09.2011 r. 
zmieniające zarządzenie nr 269/V/08 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad administrowania cmentarzem komunalnym w Zgierzu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu
 205/VI/2011 31.08.2011 r.
zmiany zarządzenia Nr 129/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu
204/VI/2011 31.08.2011 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
203/VI/2011 31.08.2011 r. określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Zgierza oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012
202/VI/2011 31.08.2011 r. założeń do projektu budżetu miasta Zgierza oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012
201/VI/2011 31.08.2011 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
200/VI/2011 31.08.2011 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych
199/VI/2011 31.08.2011 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
198/VI/2011 31.08.2011 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych
 197/VI/2011 29.08.2011 r.
ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
196/VI/2011
 26.08.2011 r. przedłużenia powierzenia Pani Joannie Piłacik zadań doradcy metodycznego w zakresie języka polskiego
 195/VI/2011  26.08.2011 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego część lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 1 Maja 5 w Zgierzu, przeznaczonego do wynajęcia na okres do 3 lat wraz z wydzierżawieniem 1 m2 działki gruntu
 194/VI/2011  26.08.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 77-79
 193/VI/2011  26.08.2011 r. przedłużenia powierzenia Pani Bożenie Pietruszewskiej zadań doradcy metodycznego w zakresie matematyki
 192/VI/2011  26.08.2011 r. przedłużenia powierzenia Pani Mariannie Dobrosz zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów przyrodniczych
 191/VI/2011  26.08.2011 r. powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu, ul. Łódzka 86
 190/VI/2011 26.08.2011 r. 
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu, ul. Boya-Żeleńskiego 4
189/VI/2011 26.08.2011 r. 
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4, im. Jana Niepokoja w Zgierzu, ul. Łódzka 2
 188/VI/2011 26.08.2011 r.
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu, ul. Ozorkowska 68/70
 187/VI/2011 23.08.2011 r.
zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych
186/VI/2011 19.08.2011 r.
ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 67
185/VI/2011
19.08.2011 r.
ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części działek położonych w Zgierzu przy ulicy Czarnej 3 - 9 i ulicy Powstańców Śląskich 8A
184/VI/2011
18.08.2011 r.
ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Chopina w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
183/VI/2011
16.08.2011 r.
powołania Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
182/VI/2011
16.08.2011 r.
wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
181/VI/2011
12.08.2011 r.
ogłoszenia wykazu obejmującego część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Reymonta przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
180/VI/2011
12.08.2011 r.
ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Zgierzu przy ulicy Ks. Stanisława Suchowolca Nr 4, 6, 8, 8a,14a przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z 1/12 udziału w działce drogi
 179/VI/2011 10.08.2011 r.
unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego zadanie pn.: "Zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu miasta Zgierza"
178/VI/2011 03.08.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Reymonta przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
177/VI/2011
29.07.2011 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
176/VI/2011
29.07.2011 r.
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych
175/VI/2011
 29.07.2011 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych
174/VI/2011
 27.07.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Akacjowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
173/VI/2011  20.07.2011 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
172/VI/2011
20.07.2011 r.
upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Zgierzu
171/VI/2011 20.07.2011 r.
upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Zgierzu
170/VI/2011
20.07.2011 r.
powołania Zespołu ds. opracowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miasto Zgierz
169/VI/2011
20.07.2011 r.
przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 106
 168/VI/2011 20.07.2011 r.
ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z nieruchomościami położonej w Zgierzu przy ulicy Emilii Plater 3C
 167/VI/2011  13.07.2011 r. przedłużenia na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury umowy użyczenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Szczepana Rembowskiego 17
166/VI/2011 12.07.2011 r. zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu części lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. 1 Maja 5 wraz z wydzierżawieniem 1 m2 gruntu
165/VI/2011 11.07.2011 r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Pieczyraka
164/VI/2011 07.07.2011 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczony do wynajęcia budynek użytkowy położony w Zgierzu przy ul. Hożej 6 wraz z wydzierżawieniem części działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Hożej
163/VI/2011 07.07.2011 r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Stanisława Dubois 10A
162/VI/2011 07.07.2011 r. obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Śniechowskiego 22-24D służebnością przesyłu
161/VI/2011 07.07.2011 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 106
160/VI/2011 07.07.2011 r. przyjęcia darowizny prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Podleśnej 1
159/VI/2011 07.07.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Łęczyckiej 62 w Zgierzu, przeznaczony do wynajęcia na okres 3 lat
158/VI/2011 07.07.2011 r. zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Adolfa Dygasińskiego nr 61
157/VI/2011 07.07.2011 r. zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Władysława Grabskiego 3
156/VI/2011 07.07.2011 r. zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Miry Kubasińskiej nr 1
155/VI/2011 07.07.2011 r. zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Adolfa Dygasińskiego nr 59
154/VI/2011 07.07.2011 r. zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Władysława Grabskiego 4
153/VI/2011 07.07.2011 r. zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Miry Kubasińskiej nr 2
152/VI/2011 07.07.2011 r. zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Miry Kubasińskiej nr 3
151/VI/2011 07.07.2011 r. zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Miry Kubasińskiej nr 4
150/VI/2011 07.07.2011 r. sprzedaży prawa własności nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy ul. Barona 10 na rzecz jej użytkownika wieczystego
149/VI/2011 07.07.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Zgierzu przy ulicy Radosnej Nr 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24 i 26 oraz przy ul. Romantycznej Nr 51, 53 i 55 przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
148/VI/2011 06.07.2011 r. instrukcji ochrony budynku Urzędu Miasta Zgierza
147/VI/2011 06.07.2011 r. powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego zadanie pn.: "Zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu miasta Zgierza"
146/VI/2011 05.07.2011 r. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
145/VI/2011 05.07.2011 r. ogłoszenia wykazu części nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicach: Żytniej, Żytniej 56A-70A przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców
144/VI/2011 05.07.2011 r. ogłoszenia wykazu części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Dygasińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
143/VI/2011 30.06.2011 r. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
142/VI/2011 30.06.2011 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i powierzonych
141/VI/2011 30.06.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 155/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 września 2010 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
140/VI/2011
30.06.2011 r. zmiany zarządzenia Nr 116/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych
139/VI/2011 27.06.2011 r.
upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników w Zgierskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym MARKAB Spółka z o.o. w Zgierzu
138/VI/2011 22.06.2011 r. ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Zgierz
137/VI/2011 22.06.2011 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
136/VI/2011
21.06.2011 r.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za 2010 rok
135/VI/2011 17.06.2011 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych
134/VI/2011 17.06.2011 r.
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
133/VI/2011 17.06.2011 r.
upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu
132/VI/2011 17.06.2011 r.
ustalenia składu Komisji do spraw stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza
131/VI/2011
17.06.2011 r.
upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników "Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej" Spółka z o.o. w Zgierzu
130/VI/2011 16.06.2011 r.
ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Zgierza
129/VI/2011
zmienione zarządzeniem
Nr 205/VI/2011

Nr 297/VI/2011
16.06.2011 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu
128/VI/2011 16.06.2011 r.
zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Łęczyckiej nr 62 w Zgierzu
127/VI/2011 16.06.2011 r. zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu wraz z dzierżawą gruntu, dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Hożej 6 w Zgierzu
126/VI/2011 03.06.2011 r.
zmiany zarządzenia Nr 106/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 08 lipca 2010 r. w sprawie pamiątkowego "Zgierskiego Medalu Wolności"
125/VI/2011 03.06.2011 r.
ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 62a na rzecz jej użytkownika wieczystego
124/VI/2011  03.06.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 123
123/VI/2011 03.06.2011 r.
ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu, przy ulicy Benzantronowej Nr 6, przeznaczoną do zbycia w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
122/VI/2011 03.06.2011 r.
ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu, przy ulicy Benzantronowej Nr 4, przeznaczoną do zbycia w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
121/VI/2011 03.06.2011 r.
ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
120/VI/2011
traci moc zarządzeniem
Nr 61/VI/2012
 01.06.2011 r. ustanowienia pełnomocnika Prezydenta Miasta Zgierza do spraw wyborów
 119/VI/2011 01.06.2011 r.
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego zadanie pn.: "Zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu miasta Zgierza"
118/VI/2011 31.05.2011 r. zatwierdzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu, ul. Łódzka 2, Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu, ul. Boya Żeleńskiego 4, Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu, ul. Ozorkowska 68/70 i Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu, ul. Łódzka 86
117/VI/2011
uchylone zarządzeniem
Nr 143/VI/2011
27.05.2011 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
116/VI/2011
zmienione zarządzeniem
Nr 140/VI/2011
27.05.2011 r.
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych
115/VI/2011 27.05.2011 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych
114/VI/2011 27.05.2011 r.
unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego zadanie pn.: "Zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu miasta Zgierza"
 113/VI/2011 27.05.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Malinowej 24
 112/VI/2011 27.05.2011 r.
ogłoszenia wykazu, obejmującego nieruchomość położoną przy ul. Malinka 2 w Zgierzu, przeznaczoną do wynajęcia wraz z wydzierżawieniem gruntu na okres do 10 lat
 111/VI/2011 27.05.2011 r.
ogłoszenia wykazu, obejmującego nieruchomość budynkową położoną w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 63, przeznaczoną do wynajęcia wraz z wydzierżawieniem gruntu na okres do 10 lat
110/VI/2011  27.05.2011 r. zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ulicy Ks. Stanisława Suchowolca nr 4, nr 6, nr 8, nr 8a i nr 14a
109/VI/2011
27.05.2011 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników w "Zgierskiej Spółce Wodnej" Spółka z o.o. w Zgierzu
108/VI/2011 27.05.2011 r.
upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników w Spółce "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Spółka z o.o. w Zgierzu
107/VI/2011
19.05.2011 r.
uchylające zarządzenie nr 93/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 kwietnia 2011 roku
106/VI/2011
 19.05.2011 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
105/VI/2011 19.05.2011 r. sprzedaży prawa własności nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 108 na rzecz jej użytkownika wieczystego
104/VI/2011 19.05.2011 r. zmiany zarządzenia Nr 99/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Gminy Miasto Zgierz służebnością gruntową
103/VI/2011 13.05.2011 r. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie zmiany uchwały nr LI/461/10 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2011, w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie miasta Zgierza
102/VI/2011 13.05.2011 r. przedłużenia umowy najmu wraz z dzierżawą gruntu na rzecz dotychczasowych najemców, dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Aleksandrowskiej 63 w Zgierzu
101/VI/2011 13.05.2011 r. przedłużenia umowy najmu wraz z dzierżawą gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy, dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Malinka 2 w Zgierzu
100/VI/2011 13.05.2011 r. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
99/VI/2011 09.05.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Ossowskiego 30, Ossowskiego 32-36, Ossowskiego 30, Ossowskiego 32-34, Rembielińskiego 37a, Rembielińskiego, Ossowskiego
98/VI/2011 09.05.2011 r. powołania Komisji w celu przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu, ul. Łódzka 2, Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu, ul. Boya - Żeleńskiego 4, Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu, ul. Ozorkowska 68/70 i Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu, ul. Łódzka 86
97/VI/2011 09.05.2011 r. odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu, ul. Ozorkowska 68/70 Pani Marii Markowskiej
96/VI/2011 09.05.2011 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników w Spółce "Wodociągi i Kanalizacja" Spólka z o.o. w Zgierzu
95/VI/2011 29.04.2011 r. powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu
94/VI/2011 29.04.2011 r. cofnięcia stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za 2010 r.
93/VI/2011 29.04.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 155/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 września 2010 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
92/VI/2011 29.04.2011 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
91/VI/2011 29.04.2011 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i powierzonych
90/VI/2011 29.04.2011 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych
89/VI/2011 28.04.2011 r. powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego zadanie pn.: "Zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu miasta Zgierza"
88/VI/2011 28.04.2011 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników "Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej" Spółka z o.o. w Zgierzu
87/VI/2011 27.04.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy: Zawilcowej 2, 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a, 6b, 6c, Ciosnowskiej 137, 139, 141, 143, 145, Karpackiej 2, 4, 6, 8, oraz nieruchomość oznaczoną jako droga bez nazwy
86/VI/2011 20.04.2011 r. ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
85/VI/2011 20.04.2011 r. ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu, ul. Łódzka 2, Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu, ul. Boya-Żeleńskiego 4, Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu, ul. Ozorkowska 68/70 i Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu, ul. Łódzka 86
84/VI/2011 18.04.2011 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
83/VI/2011
traci moc zarządzeniem Nr237/VI/2014
14.04.2011 r. zakładowego planu kont dla ewidencji podatków i opłat
82/VI/2011
traci moc zarządzeniem Nr237/VI/2014
14.04.2011 r. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Zgierza
81/VI/2011 11.04.2011 r. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zgierza
80/VI/2011 11.04.2011 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
79/VI/2011 11.04.2011 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych
78/VI/2011 12.04.2011 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych
77/VI/2011 11.04.2011 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Witkacego 8-10
 76/VI/2011 11.04.2011 r.  obciążenia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Przedwiośnie 150 służebnością przesyłu
75/VI/2011 11.04.2011 r. obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Malinowej 24 służebnością gruntową
74/VI/2011 07.04.2011 r. przyjęcia darowizny prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego 18
73/VI/2011 06.04.2011 r. zmiany zarządzenia Nr 200/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 7 pażdziernika 2009 roku
72/VI/2011 06.04.2011 r. zmiany zarządzenia Nr 200/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 7 pażdziernika 2009 roku
71/VI/2011 06.04.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy F. Chopina
70/VI/2011 06.04.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Żytniej
69/VI/2011 06.04.2011 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego zadanie pn.: "Zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu miasta Zgierza"
68/VI/2011 05.04.2011 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Chełmy - Adamówek w Zgierzu
67/VI/2011 05.04.2011 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu
66/VI/2011 04.04.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Kolejowej 48
65/VI/2011 01.04.2011 r. przyznania stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2010
64/VI/2011 31.03.2011 r. ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych w jednostce budżetowej Urząd Miasta Zgierza
63/VI/2011 30.03.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 155/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza dnia 29 września 2010 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
62/VI/2011 30.03.2011 r. ogłoszenia wykazu miejskich lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
61/VI/2011 30.03.2011 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części działki położonej w Zgierzu przy ul. F. Chopina
60/VI/2011 30.03.2011 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części działki położonej w Zgierzu przy ul. Żytniej
59/VI/2011 29.03.2011 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
58/VI/2011 29.03.2011 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych
57/VI/2011 29.03.2011 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych
56/VI/2011 21.03.2011 r. organizacji w Urzędzie Miasta Zgierza czynności kancelaryjnych
55/VI/2011 18.03.2011 r. przyznania nagród sportowych Rady Miasta Zgierza na rok 2010
54/VI/2011 11.03.2011 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych
53/VI/2011 11.03.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Reymonta 11
52/VI/2011 11.03.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Piątkowskiej 83a
51/VI/2011 11.03.2011 r. przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Benzantronowej Nr 4
 50/VI/2011  11.03.2011 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz powołania Komisji Konkursowej
49/VI/2011 11.03.2011 r. zbycia w drodze bezprzetargowej prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Benzantronowej Nr 6
48/VI/2011 11.03.2011 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego najemcy umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3a
47/VI/2011 09.03.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu stanowiącej płytę Placu Jana Pawła II
46/VI/2011 07.03.2011 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Spółka z o.o. w Zgierzu
45/VI/2011 03.03.2011 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji w 2011 r.
44/VI/2011 03.03.2011 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji w 2011 r.
43/VI/2011 03.03.2011 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienie i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 r.
42b/VI/2011 02.03.2011 r. zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w użytkowanie, najem, dzierżawę i prowadzenie rokowań
42a/VI/2011 28.02.2011 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
42/VI/2011 28.02.2011 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
41/VI/2011 28.02.2011 r. ustalenie stawek jednostkowych i cen na wykonywanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu robót drogowych, robót rozbiórkowych, wynajmu sprzętu i utrzymania zieleni oraz czystości na terenie Gminy Miasto Zgierz
40/VI/2011 28.02.2011 r. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zgierza
39/VI/2011 25.02.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Sieradzkiej 19
38/VI/2011 23.02.2011 r. zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Zgierza Nr 120/V/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Zgierza
37/VI/2011 23.02.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 269/V/08 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad administrowania cmentarzem komunalnym w Zgierzu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarkmi Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu
36/VI/2011 22.02.2011 r. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
35/VI/2011 22.02.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do dalszego wydzierżawiania części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy S. Cezaka 7F
34/VI/2011 18.02.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość budynkową położoną w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 54, przeznaczoną do wynajęcia wraz z wydzierżawieniem gruntu na okres 3 lat
33/VI/2011 18.02.2011 r. ogłoszenia wykazu stanowisk handlowych przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 15 maja 2011 r. do 31 lipca 2011 r.
32/VI/2011 17.02.2011 r. przyjęcia planu finansowego budżetu miasta Zgierza w zakresie dochodów i wydatków zadań zleconych i powierzonych na rok 2011
31/VI/2011 17.02.2011 r. przyjęcia planu finansowego budżetu miasta Zgierza w zakresie dochodów i wydatków zadań własnych na rok 2011
30/VI/2011 14.02.2011 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spóka z o.o. w Zgierzu
29/VI/2011 14.02.2011 r. zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Zgierza
28/VI/2011 14.02.2011 r. wykonania uchwały Nr LIV/502/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza
27/VI/2011 14.02.2011 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wynajęcia na okres do 3 lat powierzchnię użytkową w budynku położonym w Zgierzu przy ul. Bolesława Leśmiana Nr 1
26/VI/2011 11.02.2011 r. zmieniające uchwałę Nr 29/93 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 12 maja 1993 roku w sprawie utworzenia "Fundacji na Rzecz Ochrony Obywateli"
25/VI/2011 11.02.2011 r. zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza Nr 155/V/2010 z dnia 29 września 2010 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza
24/VI/2011 08.02.2011 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych
23/VI/2011 08.02.2011 r. obciążenia nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów i ul. Wiosny Ludów 38 służebnością przesyłu
22/VI/2011 08.02.2011 r. obciążenia części nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Aleksandrowskiej 59D i 59E służebnością przesyłu
21/VI/2011 04.02.2011 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
20/VI/2011 04.02.2011 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2011 w zakresie zadań własnych
19/VI/2011 03.02.2011 r. sprzedaży prawa własności nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy ul. Szczepana Rembowskiego 9 na rzecz jej użytkownika wieczystego
18/VI/2011 03.02.2011 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego najemcy umowy najmu budynku wraz z dzierżawą działki gruntu, dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Łęczyckiej nr 54 w Zgierzu
17/VI/2011 03.02.2011 r. sprzedaży prawa własności nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 62a na rzecz jej użytkownika wieczystego
16/VI/2011 02.02.2011 r. wyznaczenia pani Ewy Kubiak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10 w Zgierzu, ul. Michała Ossowskiego 26
15/VI/2011 27.01.2011 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2038
14/VI/2011 26.01.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy G. Narutowicza 7 i ulicy S. Rembowskiego
13/VI/2011 24.01.2011 r. utraty mocy zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza
12/VI/2011 24.01.2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 178/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia programu akcji zimowej na rok 2010/2011
11/VI/2011 24.01.2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 159/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu
10/VI/2011 24.01.2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 30/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przprowadzenia likwidacji środków trwałych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji
9/VI/2011 24.01.2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 122/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu ds. ochrony przeciwpowodziowej Gminy Miasto Zgierz
8/VI/2011 20.01.2011 r. upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Zgierz
7/VI/2011 20.01.2011 r. zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w użytkowanie, najem, dzierżawę oraz prowadzenia rokowań
6/VI/2011 14.01.2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 2/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza
5/VI/2011 13.01.2011 r. ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy położony w Zgierzu przy ul. 3-go Maja 69f, przeznaczony do wynajęcia na okres do 3 lat
4/VI/2011 12.01.2011 r. zmieniające zarządzenie nr 155/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza dnia 29 września 2010 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
3/VI/2011 11.01.2011 r. przedłużenia umów najmu w budynku użytkowym położonym w Zgierzu przy ul. 3-go Maja 69f
2/VI/2011
zmienione zarządzeniem
Nr 6/VI/2011
04.01.2011 r. powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza
1/VI/2011 04.01.2011 r. powołania społecznej Komisji Mieszkaniowej

Ilość odsłon: 15279
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza - dr Iwona Wieczorek
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2011-01-04 16:47
Ostatnia zmiana: 2016-07-12 10:17
Zakres ostatniej zmiany: Formatowanie tabeli.

Rejestr zmian - (108)
Data: 2016-07-12 10:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2016-07-12 10:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2016-07-12 10:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2016-07-12 10:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośnika przy numerze 134.
Data: 2014-09-17 11:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 288/VI/2011 traci moc zarządzeniem Nr 238/VI/2014.
Data: 2014-09-17 11:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenia Nr 82/VI/2011, 83/VI/2011 tracą moc zarządzeniem Nr 237/VI/2014 z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.
Data: 2012-07-26 12:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 82/VI/2011 zmienione zarządzeniem Nr 195/VI/2012 PMZ.
Data: 2012-07-25 15:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 286/VI/2011 PMZ zmienione zarządzeniem Nr 191/VI/2012.
Data: 2012-07-20 14:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 237/VI/2011 traci moc zarządzeniem Nr 190/VI/2012 PMZ.
Data: 2012-04-11 12:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2012-04-11 12:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2012-04-11 12:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2012-04-11 12:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2012-04-11 12:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2012-04-11 12:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2012-03-30 10:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 120/VI/2011 traci moc zarządzeniem Nr 61/VI/2012 PMZ.
Data: 2012-01-17 10:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-01-13 14:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja załączników do zarządzenia Nr 335/VI/2011.
Data: 2012-01-05 12:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-01-03 11:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Uzupełnienie linku w wykazie.
Data: 2011-12-30 14:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-12-29 15:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-12-23 15:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-12-12 14:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-12-09 14:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-12-09 13:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-12-02 15:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń oraz zmiana ich numerów.
Data: 2011-11-17 15:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-11-09 15:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana numerów w wykazie.
Data: 2011-11-08 15:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-11-07 13:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-11-04 15:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-11-02 14:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-10-28 09:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-10-25 12:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-10-24 15:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-10-21 12:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-10-07 15:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Uzupełnienie wykazu i uzupełnienie pliku 11_247.pdf
Data: 2011-10-06 13:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-09-30 10:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Uzupełnienie wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-09-29 15:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-09-28 12:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-09-27 15:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-09-23 11:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-09-21 11:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-09-20 11:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie dwóch ostatnich wpisów w wykazie.
Data: 2011-09-19 15:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-09-19 13:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-09-16 10:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-09-16 09:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie prawidłowych dat przy zarządzeniach od nr 211 do nr 214.
Data: 2011-09-16 09:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-09-09 15:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie dat w wykazie przy zarządzeniach od nr 207 do nr 210.
Data: 2011-09-09 14:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-09-06 15:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-09-01 11:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-08-30 11:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-08-19 15:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-08-17 14:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-08-16 15:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-08-12 13:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-07-29 15:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-07-22 11:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-07-18 09:59Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-07-14 10:45Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-07-08 14:12Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-07-08 12:30Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-07-08 11:10Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-07-08 10:59Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-07-01 11:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 116/VI/2011 zmienione zarządzeniem Nr 140/VI/2011.
Data: 2011-07-01 10:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-06-27 16:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-06-22 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-06-20 13:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-06-17 11:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-06-10 10:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-06-08 15:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-06-03 14:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-06-02 14:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2011-05-30 14:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-05-27 15:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-05-20 14:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-05-18 11:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-05-13 12:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawa linku.
Data: 2011-05-13 12:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-05-09 12:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie linku.
Data: 2011-05-09 10:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-04-21 12:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-04-19 12:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-04-07 10:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-04-01 12:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-03-24 16:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-03-24 12:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń oraz zmiana numeracji.
Data: 2011-03-03 21:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-03-03 21:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-03-01 10:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-02-25 14:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-02-23 16:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-02-23 12:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana linku.
Data: 2011-02-23 12:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-02-14 15:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2011-02-14 15:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-01-31 13:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-01-26 14:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana tytułu zarządzenia.
Data: 2011-01-25 16:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-01-20 14:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-01-18 09:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-01-14 13:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-01-12 14:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-01-04 16:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator