Statut Miasta Zgierza

Pliki do pobrania w formacie .pdf

Uchwała Nr XLIX/463/2006 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.
Załącznik do uchwały Nr XLIX/463/2006 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2006 r. Statut Miasta Zgierza

zmiany do Statutu:
Uchwała Nr X/89/2007 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.
Uchwała Nr XXXIII/295/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.
Uchwała Nr XXXVII/337/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.
Uchwała Nr XLVIII/437/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.
Uchwała Nr XXX/304/12  Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.
Uchwała nr XL/442/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.
Uchwała nr XII/152/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.
Uchwała nr XXXV/454/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.
Uchwała nr XXXIX/500/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.
Uchwała nr XL/516/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.
Uchwała nr LV/717/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.


Załącznik do uchwały Nr XLIX/463/2006 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2006 r.

STATUT MIASTA ZGIERZA

I. Wstęp

§ 1. W niniejszym Statucie Miasta Zgierza wraz z załącznikami użyto pojęć, które rozumie się następująco:
Miasto - Miasto Zgierz,
Rada - Rada Miasta Zgierza,
Przewodniczący Rady - Przewodniczący Rady Miasta Zgierza,
Prezydent - Prezydent Miasta Zgierza,
Zastępca Prezydenta - Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza,
Zastępcy Prezydenta - Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza,
Sekretarz - Sekretarz Miasta Zgierza,
Skarbnik - Skarbnik Miasta Zgierza,
Komisja - Komisja Rady Miasta Zgierza,
Urząd - Urząd Miasta Zgierza,
Wydział - Wydział Urzędu Miasta Zgierza,
Statut - Statut Miasta Zgierza.

II. Postanowienia ogólne

§ 2. Wszyscy mieszkańcy Zgierza z mocy prawa tworzą samorządową wspólnotę terytorialną - Gminę Miasto Zgierz.

§ 3. Miasto obejmuje obszar o powierzchni 4.230,0 ha. Granice Miasta opisane są w załączniku Nr 1.

§ 4. 1. Herbem Miasta jest herb określony w załączniku Nr 2.
2. Flagą Miasta jest flaga określona w załączniku Nr 3.
3. Świętem Miasta jest corocznie pierwsza sobota czerwca.
4. Pieczęcią Miasta, organów Miasta, Prezydenta i Urzędu są pieczęcie określone w załączniku Nr 4.
5. a) hejnałem Miasta jest motyw muzyczny - melodia piosenki "Stary młynarz ze Zgierza" autorstwa Adama Kowalskiego w opracowaniu muzycznym Ireneusza Gusta stanowiący załącznik Nr 4a do Statutu.
b) hejnał Miasta wykonywany jest codziennie w południe, tuż po godzinie 12, z balkonu budynku Urzędu Miasta Zgierza bądź innego miejsca wskazanego przez Prezydenta, na trąbkach bądź odtwarzany z nagrania elektronicznego. Hejnał odtwarzany (wykonywany) jest dwukrotnie.
c) dopuszcza się wykonywanie lub odtwarzanie hejnału Miasta w czasie uroczystości oraz świąt miejskich i państwowych w innym miejscu i o innej godzinie. Decyzję o dodatkowym wykonaniu lub odtworzeniu hejnału podejmuje Prezydent.
6. a) symbolem promocyjnym Miasta jest - „Jeż ze Zgierza”, którego wzór określony jest w załączniku Nr 4b do Statutu,
b) dopuszcza się wykorzystywanie „Jeża ze Zgierza” jako symbolu promocyjnego Miasta w materiałach reklamowych takich jak: druki, ulotki, plakaty, publikacje, miejskiej i turystycznej informacji wizualnej, w czasie uroczystości oraz świąt miejskich i państwowych. Decyzję o dodatkowym wykorzystaniu symbolu „Jeża ze Zgierza” podejmuje Prezydent.


§ 5. 1. Miasto posiada osobowość prawną.
2. Zadania publiczne nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych organów Miasto wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 6. 1. Do zadań własnych Miasta należą w szczególności następujące sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) miejskiego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym biblioteki miejskiej i innych placówek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni miejskiej i zadrzewień,
13) cmentarzy miejskich,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji Miasta,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2. Zadania własne Miasto może realizować we współdziałaniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z organizacjami społecznymi, politycznymi i związkami wyznaniowymi.

§ 7. 1. Miasto wykonuje swoje zadania za pośrednictwem swoich organów: Rady i Prezydenta.
2. Naczelnym organem decyzyjnym i kontrolnym w Mieście jest Rada. Regulamin Rady określa załącznik Nr 5.
3. Rada kontroluje działalność Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta oraz jednostek pomocniczych przy pomocy Komisji Rewizyjnej. Regulamin Komisji Rewizyjnej określa załącznik Nr 13.

§ 8. 1. Rada może uchwalić przystąpienie do związków gmin i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Wykaz stowarzyszeń do których należy Miasto określa załącznik Nr 10.
2. Rada może zawierać porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wykonania określonych w nich zadań publicznych. Wykaz miast i rejonów partnerskich Miasta zawiera załącznik Nr 11.
3. W celu wykonywania zadań Miasto może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa, spółki i zawierać umowy z innymi podmiotami.
4. (skreślony).

III. Organ wykonawczy oraz jednostki organizacyjne Miasta

§ 9. 1. Organem wykonawczym Miasta jest Prezydent.
2. Objęcie obowiązków przez Prezydenta następuje z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania o treści wymienionej w art. 29a ustawy o samorządzie gminnym.
3. Po upływie kadencji Prezydent pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Prezydenta.
4. Prezydent w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje Zastępcę Prezydenta lub Zastępców Prezydenta oraz określa ich liczbę.
5. Liczba Zastępców Prezydenta nie może być większa niż dwóch.
5a. W przypadku gdy określona przez Prezydenta liczba jego zastępców jest większa niż jeden w zarządzeniu o którym mowa w ust. 4 Prezydent wskazuje imiennie pierwszego i drugiego zastępcę.
6. Po upływie kadencji Prezydenta Zastępca Prezydenta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Prezydenta.
7. Wygaśnięcie mandatu Prezydenta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem Zastępcy Prezydenta lub Zastępców Prezydenta.

§ 10. 1. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia Prezydentowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi absolutorium Rada zapoznaje się z opinią Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu Miasta oraz jej wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi.
2. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
3. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Prezydentowi absolutorium.
4. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 3. Rada zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie uchwały Rady o nieudzielenie Prezydentowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień Prezydenta.
5. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.
6. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta z przyczyny innej niż nieudzielenie Prezydentowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.
8. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6.
9. Uchwałę, o której mowa w ust. 8 Rada podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.
10. Jeżeli zgłoszony w trybie ust. 6-9 wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta nie uzyskał wymaganej większości głosów kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.

§ 11. Prezydent wykonuje uchwały Rady oraz zadania Miasta określone przepisami prawa i niniejszym Statutem. Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
1) przygotowywanie wszelkich spraw, w których stanowi Rada, w tym przygotowywanie projektów uchwał, zwłaszcza budżetu Miasta,
2) określanie sposobu wykonania uchwał Rady,
3) informowanie mieszkańców Miasta o założeniach projektu budżetu, sporządzanie układu wykonawczego budżetu, informowanie mieszkańców Miasta o kierunkach polityki społeczno-gospodarczej i realizacji budżetu,
4) podejmowanie decyzji w sprawach zwykłego zarządu majątkiem, a zwłaszcza:
a) zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów, o wartości nie przekraczającej sumy ustalonej corocznie przez Radę,
b) zaciągania pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości nie przekraczającej wielkości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy,
c) zaciągania zobowiązań do wysokości ustalonej przez Radę,
5) opracowanie projektu programu rozwoju gospodarczego Miasta na podstawie wytycznych ustalonych przez Radę,
6) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesów mieszkańców Miasta należących do kompetencji Rady; wymaga to zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady,
7) decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalanie warunków ugody w sprawach prywatnoprawnych,
8) (skreślony),
9) rozpatrywanie ofert przy przetargach publicznych ogłaszanych przez Miasto,
10) (skreślony)
11) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Miasta wyszczególnionych w załączniku Nr 8,
12) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta pełnomocnictw do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie zgody kierownikom tych jednostek na czynności przekraczające zakres pełnomocnictw,
13) (skreślony)
14) wykonywanie zadań zleconych i przejętych z zakresu administracji rządowej lub określonych odrębnymi przepisami,
15) (skreślony),
16) zasięganie opinii jednostek pomocniczych w sprawach dotyczących ich mieszkańców.

§ 11a. Prezydentowi przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie Miasta,
5) dysponowania rezerwami budżetu Miasta,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą o samorządzie gminnym,
7) nadawanie w drodze zarządzenia Urzędowi Regulaminu Organizacyjnego.

§ 12. (skreślony)
§ 13. (skreślony)
§ 14. (skreślony)
§ 15. (skreślony)
§ 16. (skreślony)
§ 17. (skreślony)

§ 18. Zastępcy Prezydenta wykonują obowiązki powierzone im przez Prezydenta zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.

§ 19. 1. Prezydent podpisuje korespondencję i dokumenty urzędowe Miasta z zastrzeżeniem przepisów § 20 ust. 3 Statutu.
2. Prezydent może upoważnić Zastępców Prezydenta lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

§ 20. 1. Oświadczenie woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Prezydent albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Prezydenta samodzielnie lub wraz z inną upoważnioną przez Prezydenta osobą.
2. (skreślony)
3. Czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej. Skarbnik może odmówić kontrasygnowania czynności, lecz w razie wydania mu pisemnego polecenia przez zwierzchnika wykonuje te czynności zawiadamiając równocześnie o odmowie kontrasygnaty Radę i Regionalną Izbę Obrachunkową.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta składają jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie udzielonego im przez Prezydenta pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek.

§ 21. Prezydent jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta wymienionych w załączniku Nr 8.

§ 22. Prezydent wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych.

§ 23. Skarbnik:
1) zapewnia sprawne i prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej Miasta,
2) prowadzi sprawy budżetu Miasta powierzone mu przez Prezydenta,
3) wykonuje czynności określone w art. 46 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz inne zadania określone w obowiązujących przepisach.

§ 24. Sekretarz:
1) zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę,
2) prowadzi sprawy Miasta powierzone mu przez Prezydenta.

§ 25. W Urzędzie może działać Komisja Dyscyplinarna do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych, której szczegółowy zakres i tryb określają odpowiednie przepisy.

§ 26. 1. Jednostki organizacyjne Miasta wymienione w załączniku Nr 8 stanowią część majątku Miasta wyodrębnioną funkcjonalnie i służącą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych jednostek oraz wyposażenie ich w majątek następuje na podstawie uchwał Rady.
2. Działalność jednostek organizacyjnych Miasta jest finansowana z budżetu Miasta lub z innych źródeł finansowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych wskazanych w ust. 1 działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek, udzielanego im przez Prezydenta.
4. Rada uchwala statuty i regulaminy porządkowe jednostek organizacyjnych wskazanych w ust. 1, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 27. 1. Relacje między Miastem a miejskimi osobami prawnymi określają statuty tych osób prawnych.
2. Wykaz spółek, spółdzielni, związków międzygminnych i fundacji, do których należy Miasto zawiera załącznik Nr 9.

IV. Jednostki pomocnicze Miasta

§ 28.1. W Mieście mogą być tworzone jednostki pomocnicze będące wspólnotą samorządową części mieszkańców Zgierza.
2. Osiedla tworzone są uchwałą Rady z inicjatywy ich mieszkańców. Wykaz jednostek pomocniczych Miasta zawiera załącznik Nr 12.
3. Osiedla obejmują obszar spójny pod względem terytorialnym i funkcjonalnym.
4. Ordynację wyborczą organów samorządów osiedli uchwala Rada.
5. Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia osiedli określa załącznik Nr 7.

§ 29. 1. Kompetencje, organizację i zakres działania każdego osiedla określa statut osiedla uchwalany przez Radę po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Statut, o którym mowa w ust. 1 określa w szczególności:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez Miasto oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
3. Przewodniczący Rady winien włączyć wniosek organu uchwałodawczego jednostki pomocniczej w sprawie zmiany statutu osiedla do porządku obrad możliwie najbliższej sesji Rady zwołanej po złożeniu wniosku.

§ 30. Do kompetencji jednostki pomocniczej Miasta należy:
1) reprezentowanie wobec organów Miasta interesów społeczności osiedli, przedstawianie potrzeb, dążeń i opinii ich mieszkańców,
2) współorganizowanie społecznej aktywności mieszkańców z terenu osiedla,
3) współpraca z organami Miasta przy tworzeniu budżetu Miasta w części, dotyczącej danego osiedla,
4) realizacja zakresu zadań, powierzonych do wykonywania osiedlu przez Radę,
5) gospodarowanie środkami finansowymi, wydzielonymi w budżecie Miasta na potrzeby osiedla,
6) inne sprawy, wynikające ze statutu osiedla.

§ 31. 1. Funkcje w organach samorządu osiedla pełnione są honorowo.
2. Przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej uprawniony jest do pobierania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady.
3. Rada może ustanowić zasady na jakich członkom rad osiedli będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.

§ 31a. Przewodniczący zarządów jednostek pomocniczych uczestniczą w sesjach Rady, na których mogą prezentować uchwały, opinie i wnioski jednostek pomocniczych oraz własne wystąpienia w omawianych sprawach.

§ 32. 1. Osiedla nie tworzą własnych budżetów.
2. Osiedla prowadzą samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o środki ustalone corocznie w budżecie Miasta na zasadach, określonych w statutach osiedla.
3. Wysokość środków finansowych dla poszczególnych jednostek pomocniczych uzależniona jest od zakresu zadań zaplanowanych na dany rok oraz od możliwości budżetu Miasta. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o zasady określone w ustawie o finansach publicznych.
4. Szczegółowe zasady finansowania działalności osiedli określa Rada.

§ 33. 1. Nadzór nad działalnością organów osiedli i sołectw sprawuje:
1) Rada za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej i Komisji Statutowo- Prawnej,
2) (skreślony),
3) Prezydent, w zakresie dotyczącym prawidłowości gospodarowania powierzonym mieniem komunalnym oraz prawidłowości gospodarki finansowej.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Prezydent może wystąpić do Rady z wnioskiem o uchylenie decyzji o powierzeniu mienia komunalnego lub o wstrzymanie finansowania działalności osiedla.
3. Spory między osiedlami rozstrzyga Rada.
4. Zarząd osiedla przedkłada Przewodniczącemu Rady uchwały rady osiedla w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

§ 34. 1. Osiedla mogą w celu realizacji powierzonych im przez Radę zadań podejmować inicjatywy tworzenia połączonych reprezentacji swoich przedstawicieli.
2. Reprezentacje, o których mowa w ust. 1, powołuje Rada w trybie uchwały, na jednomyślny wniosek organów wszystkich zainteresowanych tą sprawą osiedli.
3. Uchwała Rady, o której mowa w ust. 2 musi określać również regulamin funkcjonowania wspólnej reprezentacji.

V. Referendum

§ 35. Referendum przeprowadza się na podstawie przepisów ustaw o samorządzie gminnym i referendum lokalnym.

§ 36. Zasady przeprowadzania referendum z inicjatywy Rady określa każdorazowo Rada drogą uchwały.

Va. Tytuły honorowe

§ 36a. 1. Ustanawia się tytuły:
- Honorowy Obywatel Miasta Zgierza,
- Zasłużony dla Miasta Zgierza,
- Zgierski Dawca Krwi.
2. Tytuły nadaje Rada.
3. Tryb i sposób nadawania tytułów uchwala Rada.

VI. Postanowienia końcowe

§ 37. W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się odpowiednie przepisy.

§ 38. 1. Statut uchwala i zmienia Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. Głosowanie nad wnioskiem określonym w ust. 1 odbywa się po przedstawieniu opinii Komisji Statutowo-Prawnej.
3. Opinie w sprawie wykładni Statutu przedkłada Komisja Statutowo-Prawna.


Ilość odsłon: 7907
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-10-08 14:32
Ostatnia zmiana: 2019-07-11 15:39
Zakres ostatniej zmiany: Zmiany do Statutu.

Rejestr zmian - (7)
Data: 2019-07-11 15:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany do Statutu.
Data: 2015-10-28 12:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwały zmieniającej Statut.
Data: 2013-12-06 11:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian.
Data: 2013-01-09 14:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwały zmieniającej i zmiana działu.
Data: 2010-05-13 14:28Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Wprowadzenie informacji o zmianie Statutu Miasta Zgierza.
Data: 2009-08-06 09:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie informacji o zmianie Statutu Miasta Zgierza.
Data: 2009-04-10 13:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie uchwały zmieniającej Statut.
Data: 2007-10-08 14:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator