Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz

https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=51101520031

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) przewiduje daleko idące zmiany w dotychczasowym systemie tej opieki, wprowadzając wiele nowych możliwości i form sprawowania opieki nad małymi dziećmi.

Zgodnie z postanowieniami ustawy opieka ta może być sprawowana:

  • w żłobku;
  • w klubie dziecięcym;
  • przez dziennego opiekuna;
  • przez nianię.

Żłobki nie są już zakładami opieki zdrowotnej.

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

  • gminy - żłobki i kluby dziecięce są wówczas tworzone i prowadzone w formie gminnych jednostek budżetowych;
  • osoby fizyczne;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 20110 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

"Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz" prowadzi Prezydent Miasta Zgierza.

Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.
Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny Gminy Miasto Zgierz.

Do wniosku dołącza się:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
3) oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;
4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ponadto  przedstawia do wglądu:

1) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;
2) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
3) dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru.

Przed dokonaniem wpisu do rejestru Prezydent Miasta dokonuje wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.

Prezydent Miasta Zgierza wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz" zawierające następujące dane:
1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
2) datę i numer wpisu do rejestru;
3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Prezydent Miasta Zgierza odmawia wpisu do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz" w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy:
1) podmiot nie spełnia warunków do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz" w drodze decyzji administracyjnej, następuje w  przypadku:
1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3) przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego wymaganych dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Wykreślenie z rejestru jest zwolnione z opłaty.

Podmiot wpisany do  "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz"  jest zobowiązany do informowania Prezydenta Miasta Zgierza o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dołączonych do wniosku dokumentach w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Po otrzymaniu informacji o zmianach, Prezydent Miasta Zgierza dokonuje zmian w "Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz" oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru stosowne zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.

Zmiany w rejestrze są zwolnione z opłaty.

Z dniem 4 kwietnia 2011 r. do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasto Zgierz" pod nr 1/11 został wpisany Miejski Żłobek im. Koziołka w Zgierzu przy ul. Juliana Tuwima 21, dla którego organem tworzącym i prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz.


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wpis do rejestru2017-12-06 12:08 288.71 KB 
dokument Wykreślenie z rejestru2017-12-06 12:08 242.47 KB 
dokument Zmiana w rejestrze2017-12-06 12:08 293.69 KB 
dokument Rejestr żłobków2018-01-18 14:06 6 KB 

Ilość odsłon: 3291
Dokument wytworzył(a): Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Jolanta Świderska
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2016-04-04 09:41
Ostatnia zmiana: 2018-10-08 15:54
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja aktualnego rejestru w postaci odnośnika na stronę Ministerstwa.

Rejestr zmian - (11)
Data: 2018-10-08 15:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja aktualnego rejestru w postaci odnośnika na stronę Ministerstwa.
Data: 2018-01-18 14:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja rejestru.
Data: 2018-01-08 14:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja rejestru.
Data: 2017-12-06 12:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja rejestru i publikacja nowych formularzy.
Data: 2017-09-05 14:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja rejestru.
Data: 2017-05-24 09:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja rejestru - poprawienie omyłki pisarskiej.
Data: 2016-09-01 15:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja rejestru.
Data: 2016-04-04 09:43Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja rejestru żłobków
Data: 2016-02-26 10:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja rejestru.
Data: 2012-05-21 12:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana tytułu.
Data: 2012-05-21 12:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do działu wyżej.
Data: 2011-04-27 09:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator