Informacja dla kandydatów na ławników na kadencję 2012 – 2015
Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070, z późn. zm.) Rada Miasta Zgierza wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi i do Sądów Rejonowego w Zgierzu do końca października 2011 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi w piśmie z dnia 17 maja 2011 r. wystąpił do Rady Miasta Zgierza o dokonanie wyboru ławników w następującej ilości:

Sąd Okręgowy w Łodzi:
6 – z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
3 -  do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Sąd Rejonowy w Zgierzu:
17 – z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
10 -  do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2011 r.

W dniu 30 maja 2011 r. w Dzienniku Ustaw RP Nr 109, poz. 627 została opublikowana ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która zmienia obowiązujące do tej pory zasady i warunki naboru ławników. Zgodnie z ww. ustawą, która wejdzie w życie w dniu 14 czerwca 2011 r:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
–    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
–    jest nieskazitelnego charakteru,
–    ukończył 30 lat,
–    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
–    nie przekroczył 70 lat,
–    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
–    posiada co najmniej wykształcenie średnie,
–    do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
–    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
–    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
–    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
–    adwokaci i aplikanci adwokaccy,
–    radcy prawni i aplikanci radcowscy,
–     duchowni,
–    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
–    funkcjonariusze Służby Więziennej,
–    radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych zgłaszać mogą Radom Gmin w terminie do 30 czerwca 2011 r.:

–    prezesi właściwych sądów,
–    stowarzyszenia,
–    inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
–    co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

–    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (koszt opłaty za wydanie informacji z KRK ponosi kandydat na ławnika, a dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),
–    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
–    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
–    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (koszt opłaty za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika, a dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),
–    2 zdjęcia (podpisane) zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, związek zawodowy lub inną organizację, załącza:

–    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata (odpis z KRS powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia),
–    zgłoszenia dokonuje organ podmiotu zgłaszającego uprawniony do bieżącego kierowania jego działalnością, np. zarząd).

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną osobą do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Po wejściu w życie ww. ustawy Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia m.in. wzór karty zgłoszenia.

UWAGA: KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA OPUBLIKOWANA ZOSTANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIASTA ZGIERZA ORAZ NA STRONACH OZNACZONYCH www.ms.gov.pl NIEZWŁOCZNIE PO OPUBLIKOWANIU W DZIENNIKU USTAW RP ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI OKREŚLAJĄCEGO WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika (po opublikowaniu ww. Rozporządzenia) oraz wzór listy osób popierających kandydata można będzie odbierać w Urzędzie Miasta Zgierza przy pl. Jana Pawła II 16, na I piętrze w pokoju nr 109. Dokumenty te dostępne będą do pobrania również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza www.umz.zgierz.pl  w zakładce "Urząd Miasta Zgierza - Wybory".

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w dni robocze:

- poniedziałek - piątek od 8.00 – do 16.00
- wtorek – od 8.00 – 18.00
w Urzędzie Miasta Zgierza przy pl. Jana Pawła II 16, na I piętrze w pokoju nr 109

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Zgierza po 30 czerwca 2011 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.: 42 714 31 02.

Ilość odsłon: 2063
Dokument wytworzył(a): Anna Majewska
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2011-06-08 14:52
Ostatnia zmiana: 2011-06-08 14:52
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2011-06-08 14:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator