Stanowisko Rady Miasta Zgierza w sprawie nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych zadań i sposobu ich finansowania
Nałożenie na samorządy gminne nowych zadań - zgodnie z konstytucyjną gwarancją zawartą w art. 167 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - wymaga zapewnienia gminom środków finansowych adekwatnych do nowych zadań. Samorząd aby mógł zwiększyć skuteczność, powinien otrzymywać pomoc państwa.

Jako przykład wskazujemy nową preambułę ustawy, gdzie samorządy gminne od 1 sierpnia 2010 r. mają zwiększyć skuteczność przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nowe obowiązki na gminy nałożyła ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842). Gmina Miasto Zgierz opracowała i przyjęła dokumenty wynikające z nowych obowiązków gmin nałożonych w/w ustawą.

Zasadnym rozwiązaniem sytuacji mogłoby być przekazywanie przez Państwo dotacji celowej - zwrotu kosztów, które gminy ponoszą na realizację zadań celowych. W takim przypadku do ministerstwa zajmującego się kwestią zabezpieczenia społecznego należałoby określenie standardu podstawowych zadań wykonywanych w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ustalenie wysokości dotacji celowej.

Wyrażamy zaniepokojenie sytuacją, w której Państwo nakłada na samorządy gminne kolejne zadania publiczne z zakresu polityki społecznej Państwa. Ogólnopaństwowy system polityki społecznej, w którym algorytm naliczania wysokości dotacji gwarantowałby zapewnienie gminom borykającym się z największymi problemami społecznymi, relatywnie wysoką dotację, jest rozwiązaniem najbliższym naszym oczekiwaniom.

Widzimy konieczność uściślenia zadania samorządu gminnego w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy, skoro w art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy takie samo zadanie otrzymał samorząd powiatowy, który - zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy - realizuje jako zadanie z zakresu administracji rządowej „tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie" (środki na realizację i obsługę przez powiat wymienionego i innych zadań, o których mowa w art. 6 ust. 4, zapewnia budżet państwa). Zaproponowane rozwiązanie jest istotne z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania samorządów gminnych i ich ośrodków pomocy społecznej.

Z racji na znaczenie roli zespołu interdyscyplinarnego w realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie istnieje potrzeba wyraźnego określenia reguł jego funkcjonowania,oraz kompetencji. Należy zwrócić uwagę na warunki i skład grup roboczych zespołu. Praktyczne doświadczenia wskazują na potrzebę włączania kuratorów sądowych do obligatoryjnego składu grup roboczych. Istotną kwestią jest wynagradzanie członków grup roboczych, gdyż ich praca będzie wykonywana dodatkowo, poza udziałem w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego.

Oczywistym wydaje się zatem przyjmowanie takich rozwiązań ( nie tylko w dziedzinie polityki społecznej ) aby samorządy gminne w ślad za nowymi zadaniami otrzymywały środki na ich realizację.

Nakładanie kolejnych zadań bez przekazywania dotacji może doprowadzić do tego, że samorządy nie będą w stanie realizować swoich obowiązków wynikających ze stosownych przepisów.

Na podst. uchwały Nr VIII / 71 / 11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Ilość odsłon: 1217
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2011-06-29 12:36
Ostatnia zmiana: 2011-06-29 12:36
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2011-06-29 12:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator