Zasady udostępniania informacji
Zasady udostępniania informacji

Zasady udostępniania informacji publicznej przez  Miejskie Przedszkole nr 14 w Zgierzu reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112, poz.1198) .

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek  osoby zainteresowanej.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Miejskie Przedszkole Nr 14 w Zgierzu  powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Przedszkole,  ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia.
W  terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Udostępnienie informacji następuje w sposób zgodny z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Miejskie Przedszkole nr 14 w Zgierzu  uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona.

Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone .

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Miejskie Przedszkole nr 14 w Zgierzu następuje w drodze decyzji.


Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny. Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez: 

1. Ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej
2. Udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej
3. Wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Ilość odsłon: 995
Dokument wytworzył(a): Dorota Grodzka
Wprowadził(a): Dorota Grodzka
Data publikacji: 2012-01-02 18:09
Ostatnia zmiana: 2012-01-02 18:09
Zakres ostatniej zmiany: aktualizacja

Rejestr zmian - (0)
Data: 2012-01-02 18:09Wprowadził(a): Dorota GrodzkaOpis zmian: aktualizacja
separator