Zasady udostępniania informacji

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zgierzu

określają w szczególności następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198 – w skrócie u.d.i.p.)

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zgierzu powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2). 
Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zgierzu, na podstawie art. 15 ust.1 u.d.i.p., ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia. Zgodnie z art. 15 ust.2 u.d.i.p. w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek
Udostępnienie informacji następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zgierzu uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Miejskie Przedszkole Nr 10 w Zgierzu następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).
Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym inters prawny lub faktyczny.


Ilość odsłon: 1100
Dokument wytworzył(a): Ewa Cuber
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2012-01-03 13:21
Ostatnia zmiana: 2012-06-11 11:31
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie do działu.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2012-06-11 11:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do działu.
Data: 2012-01-03 13:21Wprowadził(a): Ewa CuberOpis zmian: Wprowadzenie artykułu
separator