Zarządzenia PMZ - rok 2012

Zarządzenie Nr

z dnia

w sprawie

VI kadencja
332/VI/2012 31.12.2012 r. zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2013
331/VI/2012 31.12.2012 r. zatwierdzenia planu kontroli na rok 2013 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz
330/VI/2012 31.12.2012 r. przyznania nagród sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2012
329/VI/2012 31.12.2012 r. przyznania wyróżnienia sportowego Rady Miasta Zgierza za rok 2012
328b/VI/2012 28.12.2012 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
328a/VI/2012 28.12.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
328/VI/2012 28.12.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Czarnej 3-9
327/VI/2012 27.12.2012 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji w 2013 r.
326/VI/2012 27.12.2012 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 r.
325/VI/2012 21.12.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 25 lat, działki gruntu położone w Zgierzu przy ulicy Tadeusza Boya - Żeleńskiego 48
324/VI/2012 20.12.2012 r. przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 25 lat działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 48
323/VI/2012 20.12.2012 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2013 roku w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
322/VI/2012 20.12.2012 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację działań w zakresie zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2013 roku
321/VI/2012 20.12.2012 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku
320/VI/2012 19.12.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położona w Zgierzu przy ulicy Dąbrowskiego 31a
319/VI/2012 18.12.2012 r. ogłoszenie wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy S.Dubois 16
318/VI/2012 18.12.2012 r. ustalenia zakresu czynności i warunków wykonywania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy związane z zarządzeniem zasobem nieruchomości stanowiącym własność Gminy Miasto Zgierz
317/VI/2012 17.12.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Zgierzu, przy ulicy Radosnej Nr 8, 10,14, 16, 18, 19, 20, 24 i 26 oraz przy ul. Romantycznej Nr 51, 53 i 55 przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
316/VI/2012 17.12.2012 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
315/VI/2012 17.12.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Zgierzu, przy ulicy Miry Kubasińskiej nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, Władysława Grabskiego nr 3, nr 4 , Adolfa Dygasińskiego nr 59, nr 61 przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
314/VI/2012 14.12.2012 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
313/VI/2012 13.12.2012 r. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu
312/VI/2012 12.12.2012 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku
311/VI/2012 11.12.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części działki gruntu , położonej w Zgierzu przy ulicy Wiejskiej 2
310/VI/2012 11.12.2012 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i powierzonych
309/VI/2012 11.12.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych
308/VI/2012 06.12.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Jaśminowej 4
307/VI/2012 06.12.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 107
306/VI/2012 06.12.2012 r. obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 70A I 72D służebnością gruntową
305/VI/2012 06.12.2012 r. zmiany zarządzenia Nr 56/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 marca 2011r. w sprawie organizacji w Urzędzie Miasta Zgierza czynności kancelaryjnych
304/VI/2012 04.12.2012 r. opracowania "Planu przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Miasto Zgierz na potrzeby państwa"
303/VI/2012 30.11.2012 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych
302/VI/2012 30.11.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
301/VI/2012 23.11.2012 r. zmiany zarządzenia Nr 298/VI/2012 z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu
300/VI/2012 20.11.2012 r. umorzenia zaległości czynszowych
299/VI/2012 20.11.2012 r. umorzenia zaległości czynszowych
298/VI/2012 19.11.2012 r. odwołania Dyrektora Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu
297/VI/2012 15.11.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu, położonej w Zgierzu przy ulicy Bazylijskiej 85
296/VI/2012 14.11.2012 r. zatwierdzenia programu akcji zimowej na rok 2012/2013
295/VI/2012 14.11.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Rembowskiego 39
294/VI/2012 14.11.2012 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych
293/VI/2012 14.11.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
292/VI/2012 09.11.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy S.Cezaka 7F
291/VI/2012 06.11.2012 r.  obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Norberta Barlickiego służebnością przesyłu
290/VI/2012 06.11.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Zieleniec
289/VI/2012 06.11.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Mielczarskiego 2A
288/VI/2012 30.10.2012 r.  zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2013, w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie miasta Zgierza
287/VI/2012 30.10.2012 r.  zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych
286/VI/2012 30.10.2012 r.  zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i powierzonych
285/VI/2012 23.10.2012 r.  ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
284/VI/2012 23.10.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
283/VI/2012 23.10.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24A
282/VI/2012 23.10.2012 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, na udzielenie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym, w formie bezpłatnej jadłodajni na terenie miasta Zgierza oraz powołania Komisji Konkursowej
281/VI/2012 19.10.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Juliana Tuwima 61a
280/VI/2012 17.10.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza za rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych
279/VI/2012 17.10.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu przy ulicy Marii Konopnickiej bez numeru oraz Marii Konopnickiej Nr 17, 17a, 17b, 19, 19a, 19b, 21, 21a, 21b, 23, 23a, 23b, 23c przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
278/VI/2012 16.10.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działki gruntu położone w Zgierzu przy ulicy Obrońców Warszawy 22 i Obrońców Warszawy 78 A
277/VI/2012 16.10.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Sieradzkiej 19
276/VI/2012 16.10.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Aleksandrowskiej 13
275/VI/2012 16.10.2012 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
274/VI/2012 12.10.2012 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Zgierzu
273/VI/2012 12.10.2012 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o. o. w Zgierzu
272/VI/2012 12.10.2012 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o. o.
271/VI/2012 04.10.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położona w Zgierzu na terenie Parku Miejskiego
270/VI/2012 04.10.2012 r. zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ulicy Milenijnej 2-20
269/VI/2012 04.10.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Sieradzkiej 19
268/VI/2012 04.10.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Aleksandrowskiej 13
267/VI/2012 04.10.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Obrońców Warszawy 22 i Obrońców Warszawy 78 A
266/VI/2012 04.10.2012 r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Jaśminowej 4
265/VI/2012 02.10.2012 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
264/VI/2012 02.10.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
263/VI/2012 02.10.2012 r. zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej
262/VI/2012 01.10.2012 r. określenia podziału miasta na okręgi wyborcze i określenia wzoru listy podpisów do zgłaszania kandydatów, w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza ogłoszonych na dzień 30 października 2012 r.
261/VI/2012
zmienione zrządzeniami:
Nr 31/VI/2013
Nr 38/VI/2013
Nr 160/VI/2013
Nr 233/VI/2013
01.10.2012 r. nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
260a/VI/2012 28.09.2012 r. powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Zgierza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
260/VI/2012 28.09.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych
259/VI/2012 28.09.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
258/VI/2012 27.09.2012 r. opracowania Planu Obrony Cywilnej miasta Zgierza
257/VI/2012 27.09.2012 r. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu
256/VI/2012 25.09.2012 r. cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2011r
255/VI/2012 25.09.2012 r. cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2011r
254/VI/2012 25.09.2012 r. zmiany wysokości stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za 2011 r.
253/VI/2012 24.09.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 208/13
252/VI/2012 24.09.2012 r. powołania komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji
251/VI/2012 21.09.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
250/VI/2012 20.09.2012 r. ustalenia zasad administrowania cmentarzem komunalnym w Zgierzu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spóła z.o.o. w Zgierzu
249/VI/2012 20.09.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 59 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
248/VI/2012 18.09.2012 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej sp.z.o.o. w likwidacji w Łodzi
247/VI/2012 11.09.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Aleksandrowskiej 60
246/VI/2012 11.09.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Czarnej 16
245/VI/2012 07.09.2012 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
244/VI/2012 07.09.2012 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z jednoczesnym zbyciem na własność ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
243/VI/2012 07.09.2012 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 27 października do 2 listopada 2012 roku
242/VI/2012 07.09.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Popiełuszki Jerzego 11
241/VI/2012 05.09.2012 r. obciążenia działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 104 i 118 położonych w 126 obrębie miasta Zgierza służebnością przesyłu
240/VI/2012 05.09.2012 r. obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Powstańców Śląskich 6A służebnością przesyłu
239/VI/2012 05.09.2012 r. obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Ludowej 73-75 służebnością przesyłu
238/VI/2012 05.09.2012 r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Juliana Tuwima 61a
237/VI/2012 03.09.2012 r. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego zadanie pn.: "Zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom z terenu miasta Zgierza"
236/VI/2012 31.08.2012 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych
235/VI/2012 31.08.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i powierzonych
234/VI/2012 31.08.2012 r. określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Zgierza oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013
233/VI/2012 31.08.2012 r. założeń do projektu budżetu miasta Zgierza oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013
232/VI/2012 31.08.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Długiej nr 41 a przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
231/VI/2012 31.08.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Józefa Piłsudskiego nr 66 i nr 68 oraz przy ulicy Granicznej nr 5 i nr 7 przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
230/VI/2012 27.08.2012 r. powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 w Zgierzu, ul. Arkadiusza Musierowicza 2
229/VI/2012 27.08.2012 r. powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 - Integracyjne z oddziałami specjalnymi  w Zgierzu, ul. Romualda Mielczarskiego 26
228/VI/2012 27.08.2012 r. powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zgierzu, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 38
227/VI/2012 27.08.2012 r. powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgierzu, ul. 3 Maja 46 a
226/VI/2012 27.08.2012 r. powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6
225/VI/2012 27.08.2012 r. powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zgierzu, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 17
224/VI/2012 27.08.2012 r. powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 10
223/VI/2012 27.08.2012 r. powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 13 "Bajkowe Przedszkole" w Zgierzu, ul. Juliusza Słowackiego 8
222/VI/2012 27.08.2012 r. powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 w Zgierzu, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 30
221/VI/2012 27.08.2012 r. powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 9 im. "Słoneczny Dom" w Zgierzu, ul. Stanisława Dubois 10
220/VI/2012 27.08.2012 r. powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Zgierzu, ul. Długa 62
219/VI/2012 27.08.2012 r. powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu, ul. Arkadiusza Musierowicza 2
218/VI/2012 27.08.2012 r. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, ul. Józefa Piłsudskiego 1
217/VI/2012 27.08.2012 r. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu, ul. 1 Maja 63
216/VI/2012 27.08.2012 r. zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora, Gimnazjum nr 1 w Zgierzu, ul. Arkadiusza Musierowicza 2
215/VI/2012
traci moc zarządzeniem Nr 264/VI/2014
27.08.2012 r. powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w użytkowanie, najem, dzierżawę oraz prowadzenia rokowań
214/VI/2012 23.08.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Wiosny Ludów 42
213/VI/2012 20.08.2012 r. powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego zadanie pn.: "Zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom z terenu miasta Zgierza"
212/VI/2012 13.08.2012 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych
211/VI/2012 09.08.2012 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy części nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ul. Jana Kasprowicza 2 i Jana Kasprowicza 4
210/VI/2012 08.08.2012 r. zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora, Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, ul. Józefa Piłsudskiego 1
209/VI/2012 03.08.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Kasprowicza 2
208/VI/2012 03.08.2012 r. powołania Zespołu ds. opracowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz
207/VI/2012 31.07.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 126 i 126A na rzecz dotychczasowych dzierżawców
206/VI/2012 31.07.2012 r. rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza
205/VI/2012 31.07.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Czerwonej 5 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
204/VI/2012 31.07.2012 r. ogłoszenia wykazu , obejmującego przeznaczony do wynajęcia na rzecz dotychczasowego najemcy budynek położony w Zgierzu przy ul. Jerzego Popiełuszki 3A
203/VI/2012 31.07.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
202/VI/2012 31.07.2012 r. ogłoszenia wykazu,obejmującego przeznaczony do wynajęcia na rzecz dotychczasowego najemcy lokal użytkowy położony w Zgierzu przy ul. Jerzego Popiełuszki 3A
201/VI/2012 31.07.2012 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych
200/VI/2012 31.07.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
199/VI/2012 30.07.2012 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego zadanie pn.: "Zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom z terenu miasta Zgierza"
198/VI/2012 27.07.2012 r. zmieniające uchwałę Nr 29/93 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie utworzenia ''Fundacji na Recz Ochrony Obywateli"
197/VI/2012 27.07.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 155/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 września 2010 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
196/VI/2012
traci moc zarządzeniem nr 234/VI/2013
27.07.2012 r. upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Zgierz
195/VI/2012
traci moc zarządzeniem Nr 237/VI/2014
26.07.2012 r. zmiany zarządzenie Nr 82/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 kwietnia 2011r . w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Zgierza
194/VI/2012 26.07.2012 r. zmiany zarządzenia Nr 94/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Rembowskiego 47/49 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
193/VI/2012 26.07.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 12
192/VI/2012 24.07.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 155/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 września 2010 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
191/VI/2012 24.07.2012 r. zmiany zarządzenia Nr 286/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 października 2011r w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu,kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Zgierza zmienionego zarządzeniem Nr 109/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 7 maja 2012r. i zarządzeniem Nr 179/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 4 lipca 2012r.
190/VI/2012 19.07.2012 r. sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Zgierza
189/VI/2012 19.07.2012 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, ul. Józefa Piłsudskiego 1
188/VI/2012 18.07.2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 159/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu, zmienionego zarządzeniem Nr 11/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 24 stycznia 2011 r.
187/VI/2012 18.07.2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 123/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu ds. ochrony przeciwpowodziowej Gminy Miasto Zgierz, zmienionego zarządzeniem Nr 9/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 24 stycznia 2011 r.
186/VI/2012 16.07.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Szczepana Rembowskiego 1
185/VI/2012 16.07.2012 r. ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiący zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Zgierza
184/VI/2012 16.07.2012 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
183/VI/2012 16.07.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
182/VI/2012 16.07.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych
181/VI/2012 11.07.2012 r. zatwierdzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu, ul. 1 Maja 63, Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu, ul. Arkadiusza Musierowicza 2, Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgierzu, ul. 3 Maja 46a, Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6, Miejskiego Przedszkola nr 3 - Integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu, ul. Romualda Mielczarskiego 26, Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zgierzu, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 38, Miejskiego Przedszkola nr 7 w Zgierzu, ul. Długa 62, Miejskiego Przedszkola nr 9 im. "Słoneczny Dom" w Zgierzu, ul. Stanisława Dubois 10, Miejskiego Przedszkola nr 12 w Zgierzu, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 30, Miejskiego Przedszkola nr 13 im. "Bajkowe Przedszkole" w Zgierzu, ul. Juliusza Słowackiego 8, Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zgierzu, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 17, Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 10
180/VI/2012 04.07.2012 r. powołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza
179/VI/2012 04.07.2012 r. zmiany zarządzenia Nr 286/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Zgierza zmienionego zarządzeniem Nr 109/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 7 maja 2012 r.
178/VI/2012 04.07.2012 r. odwołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza
177/VI/2012 04.07.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Szczepana Rembowskiego 51
176/VI/2012 03.07.2012 r. obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Piątkowskiej 83k służebnością przesyłu
175/VI/2012 03.07.2012 r. obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 34-40, 34-46, 53-65A służebnością przesyłu
174/VI/2012 03.07.2012 r. obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2-8 i ul. Jana Śniechowskiego 22-24D służebnością przesyłu
173/VI/2012 03.07.2012 r. zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 39 i ul. Długiej 41A
172/VI/2012 03.07.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Zawiszy 45A na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
171/VI/2012 03.07.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Czerwonej 5
170/VI/2012 03.07.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego najemcy umowy najmu budynku położonego w Zgierzu przy ul. Jerzego Popiełuszki 3A
169/VI/2012 03.07.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego najemcy umów najmu lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Jerzego Popiełuszki 3A
168/VI/2012 03.07.2012 r. sprzedaży nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. 3 Maja 33
167/VI/2012 03.07.2012 r. nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Pogodnej 27A oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 221/5
166/VI/2012 03.07.2012 r. ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
165/VI/2012 02.07.2012 r. powołania Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza
164/VI/2012 29.06.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 155/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 września 2010 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
163/VI/2012 29.06.2012 r. odwołania Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza
162/VI/2012 29.06.2012 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
161/VI/2012 29.06.2012 r. zmiany w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
160/VI/2012 27.06.2012 r. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego zadanie pn: "Zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom z terenu miasta Zgierza"
159/VI/2012 27.06.2012 r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, ul. Józefa Piłsudskiego 1
158/VI/2012 27.06.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 11-15
157/VI/2012 27.06.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 163/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 sierpnia 2008 roku do spraw monitorowania i realizacji strategii rozwoju miasta Zgierza na lata 2008-2015
156/VI/2012 26.06.2012 r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za 2011 rok
155/VI/2012 25.06.2012 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
154/VI/2012 22.06.2012 r. ustalenia zakresu i warunków wykonywania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu zadania własnego gminy obejmującego utrzymanie zabudowanej nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24
153/VI/2012 19.06.2012 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Zgierzu, ul. Arkadiusza Musierowicza 2, Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgierzu, ul. 3 Maja 46a, Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6, Miejskiego Przedszkola nr 3 - Integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu, ul. Romualda Mielczarskiego 26, Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zgierzu, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 38, Miejskiego Przedszkola nr 7 w Zgierzu, ul. Długa 62, Miejskiego Przedszkola nr 9 "Słoneczny Dom" w Zgierzu, ul. Stanisława Dubois 10, Miejskiego Przedszkola nr 12 w Zgierzu, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 30, Miejskiego Przedszkola nr 13 im. "Bajkowe Przedszkole" w Zgierzu, ul. Juliusza Słowackiego 8, Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zgierzu, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 17, Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 10
152/VI/2012 19.06.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 59 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
151/VI/2012 18.06.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 123 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
150/VI/2012 15.06.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
149/VI/2012 14.06.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Zawiszy 45A
148/VI/2012 14.06.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położona w Zgierzu przy ulicy Rudnickiej 2D na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
147/VI/2012 14.06.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położona w Zgierzu przy ulicy Cezaka 9 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
146/VI/2012 13.06.2012 r. ustalenia formularza wniosku o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
145/VI/2012 12.06.2012 r. obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Cegielnianej 4A, ul. Wiosny Ludów, Wiosny Ludów 28, 42, 44, 50, 50A, 50B, 52, 58 oraz działki stanowiącej rów służebnością przesyłu
144/VI/2012 12.06.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ul. Szczawińskiej 52 i działkę gruntu, stanowiąca do niej drogę dojazdową
143/VI/2012 12.06.2012 r. obciążenia działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 208/13, położonej w 129 obrębie miasta Zgierza, stanowiącej drogę wewnętrzną służebnością gruntową
142/VI/2012 12.06.2012 r. obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Czarnej 16 służebnością gruntową
141/VI/2012 12.06.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Kamiennej 10
140/VI/2012 12.06.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia nieruchomość gruntowa położoną w Zgierzu przy ul. Kamiennej
139/VI/2012 12.06.2012 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. w Zgierzu
138/VI/2012 08.06.2012 r. powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego zadanie pn: "Zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom z terenu miasta Zgierza"
137/VI/2012 06.06.2012 r. zmiany zarządzenia Nr 83/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców wraz z jednoczesnym zbyciem prawa własności ułamkowej części gruntu oraz zmiany zarządzenia Nr 75/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców
136/VI/2012 06.06.2012 r. zawarcia kolejnej umowy użyczenia obejmującej 1/2 części powierzchni gruntu z działek położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 62, 62B, 62C, 3 Maja 69g
135/VI/2012 05.06.2012 r. wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Zgierza i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz
134/VI/2012 31.05.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 59
133/VI/2012 31.05.2012 r. zmiany zarządzenia Nr 80/IV/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 15 lat w drodze bezprzetargowej
132/VI/2012 31.05.2012 r. odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu, ul. Piłsudskiego 1
131/VI/2012 31.05.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Piątkowskiej 38
130/VI/2012 31.05.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Budowlanej 24A na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
129/VI/2012 31.05.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 123 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
128/VI/2012 31.05.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Długiej 32
127/VI/2012 31.05.2012 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych
126/VI/2012 31.05.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
125/VI/2012 25.05.2012 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Dubois 29A-35A i 29-39
124/VI/2012 22.05.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ul. Śniechowskiego 23
123/VI/2012 21.05.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 54
122/VI/2012 21.05.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ul. Sienkiewicza 21
121/VI/2012 17.05.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Reymonta, Reymonta 16-18, Mireckiego
120/VI/2012 17.05.2012 r. zmiany zarządzenia Nr 25/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2012r.w sprawie ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w domu wielolokalowyym położonym w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 72d
119/VI/2012 17.05.2012 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych
118/VI/2012 15.05.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Rudnickiej 2D
117/VI/2012 14.05.2012 r. ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Zgierzu, ul. Arkadiusza Musierowicza 2, Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgierzu, ul. 3 Maja 46 a, Miejskiego Przedszkola nr 2 w Zgierzu, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6, Miejskiego Przedszkola nr 3-Integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu, ul. Romualda Mielczarskiego 26, Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zgierzu, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 38, Miejskiego Przedszkola nr 7 w Zgierzu, ul. Długa 62, Miejskiego Przedszkola nr 9 im. "Słoneczny Dom" w Zgierzu, ul. Stanisława Dubois 10, Miejskiego Przedszkola nr 12 w Zgierzu, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 30, Miejskiego Przedszkola nr 13 im. Bajkowe Przedszkole" w Zgierzu, ul. Juliusza Słowackiego 8, Miejskiego Przedszkola nr 14 w Zgierzu, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 17, Miejskiego Przedszkola nr 15 w Zgierzu, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 10
116/VI/2012 14.05.2012 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego obejmującego zadanie pn.: "Zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom z terenu miasta Zgierza"
115/VI/2012 10.05.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Kolejowej
114/VI/2012 09.05.2012 r. zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ulicy Długiej 39, ul. Długiej 41a
113/VI/2012 09.05.2012 r. obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy 3 Maja 46A służebnością przesyłu
112/VI/2012 09.05.2012 r. obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Szczepana Rembowskiego służebnością przesyłu
111/VI/2012 09.05.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczona do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Wycieczkowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
110/VI/2012 09.05.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Grudzińskiej 6A na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
109/VI/2012 07.05.2012 r. zmiany zarządzenia Nr 286/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Zgierza
108/VI/2012 02.05.2012 r. aktualizacji działania "Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Zgierza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny"
107/VI/2012 02.05.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Sosnowej 2 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
106/VI/2012 30.04.2012 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych
105/VI/2012 27.04.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
104/VI/2012 26.04.2012 r. zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Urzędzie Miasta Zgierza
103/VI/2012 26.04.2012 r. ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
102/VI/2012 26.04.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Czerwonej 5 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
101/VI/2012 26.04.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ul. Marysińskiej 11A na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
100/VI/2012 26.04.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ul. Ciosnowskiej 12 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
99/VI/2012 26.04.2012 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczone do wynajęcia na rzecz dotychczasowego najemcy budynki położone w Zgierzu przy ul. Romualda Mielczarskiego nr 12 i nr 14
98/VI/2012 25.04.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Henryka Dąbrowskiego nr 9 przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
97/VI/2012 25.04.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Henryka Dąbrowskiego nr 7 przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
96/VI/2012 25.04.2012 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczony do wynajęcia na rzecz dotychczasowego najemcy lokal użytkowy położony w Zgierzu przy ul. Jerzego Popiełuszki 3 A
95/VI/2012 24.04.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy: Ossowskiego 30, Ossowskiego 32-36, Osowskiego 30, Ossowskiego 32-34, Rembielińskiego 37a, Rembielińskiego, Ossowskiego
94/VI/2012
zmienione zarządzeniem Nr 194/VI/2012
24.04.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Rembowskiego 47/49 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
93/VI/2012 24.04.2012 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
92/VI/2012 23.04.2012 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Zgierskiej Spółki Wodnej w Zgierzu
91/VI/2012 23.04.2012 r. powołania zespołu do spraw podziału Gminy Miasto Zgierz na okręgi wyborcze
90/VI/2012 18.04.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ul. 3 Maja 69G
89/VI/2012 17.04.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działki gruntu położone w Zgierzu przy ulicy Cegielnianej 4 i 4A oraz Wiosny Ludów 28, 30, 32, 34
88/VI/2012 17.04.2012 r. zbycia wolnych lokali mieszkalnych znajdujących się w domu wielolokalowym położonym przy ul. Karola 8 w Zgierzu
87/VI/2012 13.04.2012 r. ustalenia imiennego składu osobowego komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Miasto Zgierz
86/VI/2012 13.04.2012 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych
85/VI/2012 12.04.2012 r. rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej stanowiącej własność Gminy Miasto Zgierz
84/VI/2012 11.04.2012 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczone do wynajęcia na rzecz dotychczasowego najemcy pomieszczenia w budynku położonym w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24
83/VI/2012
zmienione zarządzeniem Nr 137/VI/2012
11.04.2012 r. zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców wraz z jednoczesnym zbyciem prawa własności ułamkowej części gruntu oraz zmiany zarządzenia Nr 75/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców
82/VI/2012 06.04.2012 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Spółki "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o. o. w Zgierz
81/VI/2012 06.04.2012 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Spółki "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o. o. w Zgierzu
80/VI/2012 06.04.2012 r. upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Spółki - Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "MARKAB" Sp. z o. o. w Zgierzu
79/VI/2012 06.04.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego Biorącego umowy użyczenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Ks. Stanisława Suchowolca 18
78/VI/2012 06.04.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego Biorącego umowy użyczenia zabudowanych nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 56 i 56A
77/VI/2012 06.04.2012 r. obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 69A służebnością przesyłu
76/VI/2012 06.04.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego najemcy umów najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynkach położonych w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 12 i ul. Mielczarskiego 14
75/VI/2012 06.04.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego najemcy umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Jerzego Popiełuszki 3 A
74/VI/2012  06.04.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego najemcy umowy najmu pomieszczeń w budynku położonym w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24
73/VI/2012 06.04.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Grudzińskiej 6A
72/VI/2012 06.04.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Kolejowej
71/VI/2012 05.04.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Cegielnianej 4 i 4A oraz ulicy Wiosny Ludów 28, 30, 32, 34
70/VI/2012 04.04.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Kolejowej
69/VI/2012 04.04.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Zgierzu przy Placu Targowym 13b
68/VI/2012 04.04.2012 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu
67/VI/2012 04.04.2012 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu
66/VI/2012 04.04.2012 r. ogłoszenie wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położone w Zgierzu, przy ulicy Ciosnowskiej 74 h, Piątkowskiej 83a, Piątkowskiej 83n, Ciosnowskiej 74a, Piątkowskiej 83k wraz z ciągami komunikacyjnymi w działkach drogi położonych przy ulicy Piątkowskiej 83t, Piątkowskiej 83h, Ciosnowskiej 74i, Piątkowskiej 83h, Ciosnowskiej 74d
65/VI/2012 04.04.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy części z działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 82-88
64/VI/2012 30.03.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych
63/VI/2012 30.03.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
62/VI/2012 29.03.2012 r. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
61/VI/2012 28.03.2012 r. ustanowienia pełnomocnika Prezydenta Miasta Zgierza do spraw wyborów
60/VI/2012 26.03.2012 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy część nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Droga bez nazwy
59/VI/2012 26.03.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 83
58/VI/2012 22.03.2012 r. powierzenia stałej komisji przetargowej przeprowadzenia przetargu na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 67 położonego w Zgierzu przy ulicy Gałczyńskiego 27A bl. 32
57/VI/2012 19.03.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia 1/4 części powierzchni gruntu z działek położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 62, 62B, 62C
56/VI/2012 19.03.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Piłsudskiego 27 na rzecz dotychczasowych dzierżawców
55/VI/2012 19.03.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Kolejowej
54/VI/2012 19.03.2012 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 ul. 1 Maja 63 i Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu, ul. Arkadiusza Musierowicza 2
53/VI/2012 16.03.2012 r. zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Urzędzie Miasta Zgierza
52/VI/2012 16.03.2012 r. powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zgierza
51/VI/2012 14.03.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Droga bez nazwy
50/VI/2012 14.03.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczony do wynajęcia na rzecz dotychczasowego najemcy budynek położony w Zgierzu przy ul. Piotra Skargi 23
49/VI/2012 07.03.2012 r. obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Szczepana Rembowskiego służebnością przesyłu
48/VI/2012 07.03.2012 r. zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ulicy Józefa Piłsudskiego nr 66 i nr 68 oraz przy ulicy Granicznej nr 5 i nr 7
47/VI/2012 07.03.2012 r. zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego nr 9
46/VI/2012 07.03.2012 r. zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego nr 7
45/VI/2012 07.03.2012 r. zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ulicy Ciosnowskiej 74a i 74h oraz Piątkowskiej 83a, 83k, 83n wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi dojazdowe położonych przy ulicy Ciosnowskiej 74d i 74i oraz Piątkowskiej 83h i 83t
44/VI/2012 07.03.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Kolejowej
43/VI/2012 07.03.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego najemcy umowy najmu budynku położonego w Zgierzu przy ul. Piotra Skargi 23
42/VI/2012 07.03.2012 r. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
41/VI/2012 02.03.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy 1/4 części powierzchni gruntu z działek położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 62, 62B, 62C
40/VI/2012 29.02.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
39/VI/2012 29.02.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych
38/VI/2012 29.02.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 55/4, położonej w 121 obrębie miasta Zgierza
37/VI/2012 29.02.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu stanowiącej płytę Placu Jana Pawła II
36/VI/2012 24.02.2012 r. przyznania stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2011
35/VI/2012 24.02.2012 r. ogłoszenia wykazu stanowisk handlowych przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od dnia 15 maja 2012 roku do dnia 31 lipca 2012 roku
34/VI/2012 21.02.2012 r. ustalenia czynszu dzierżawnego dla nieruchomości, położonych w Zgierzu przy ul. Cegielnianej 4 i 4 a, ul. Wiosny Ludów 28, 30, 32, 34
33/VI/2012 17.02.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 163/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania i realizacji strategii rozwoju miasta Zgierza na lata 2008-2015
32/VI/2012 17.02.2012 r. ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu, ul. 1 Maja 63, Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu, ul. Arkadiusza Musierowicza 2
31/VI/2012 16.02.2012 r. nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu w 125 obrębie geodezyjnym oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 31/15
30/VI/2012 16.02.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy 3 Maja 81B
29/VI/2012 13.02.2012 r. zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań zleconych
28/VI/2012 10.02.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 1-3
27/VI/2012 10.02.2012 r. obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Podgórnej służebnością gruntową
26/VI/2012 02.02.2012 r. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Gminy Miasto Zgierz służebnością gruntową
25/VI/2012 30.01.2012 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w domu wielolokalowym położonym w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 72d
24/VI/2012 30.01.2012 r. zmiany zarządzenia Nr 235/VI/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Kolejowej
23/VI/2012 30.01.2012 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku
22/VI/2012 30.01.2012 r. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/170/11 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2012, w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie miasta Zgierza
21/VI/2012 30.01.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych i zleconych
20/VI/2012 30.01.2012 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych
19/VI/2012 30.01.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Zgierzu przy ulicy Marii Konopnickiej bez numeru oraz Marii Konopnickiej Nr 17, 17a, 17b, 19, 19a, 19b, 21, 21a, 21b, 23, 23a, 23b, 23c przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
18/VI/2012 30.01.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Mielczarskiego 15-17
17/VI/2012 27.01.2012 r. ustalenia zakresu i warunków wykonywania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu zadania własnego gminy obejmującego utrzymanie zabudowanej nieruchomości, położonej w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 24
16/VI/2012 24.01.2012 r. ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
15/VI/2012 24.01.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia części z działki gruntu położonej w Zgierzu przy Pl. J. Kilińskiego
14/VI/2012 23.01.2012 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Podgórnej
13/VI/2012 23.01.2012 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
12/VI/2012 23.01.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 155/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 września 2010 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
11/VI/2012 18.01.2012 r. przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zadań zleconych miastu Zgierz i zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012
10/VI/2012 18.01.2012 r. przyjęcia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków zadań własnych na rok 2012
9/VI/2012 13.01.2012 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia nieruchomość gruntową, położoną w Zgierzu przy ul. Chemików 11
8/VI/2012 13.01.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego Biorącego umowy użyczenia części działki gruntu wraz z usytuowanym na niej obiektem budowlanym, położonej w Zgierzu przy Placu Jana Kilińskiego
7/VI/2012 13.01.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego Biorącego umowy użyczenia części działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 34-46 i ul. Parzęczewskiej 34-40
6/VI/2012 13.01.2012 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego Najemcy umowy najmu pomieszczenia usytuowanego w budynku położonym w Zgierzu przy ulicy Leśmiana 1
5/VI/2012 13.01.2012 r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Sierakowskiego
4/VI/2012 12.01.2012 r. zamiany nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 i 8
3/VI/2012 11.01.2012 r. zmiany Zarządzenia Nr 37/IV/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie sprzedaży działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Cmentarnej, Cmentarnej 25, Jana Kasprowicza 60 i Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 4, 6,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38
2/VI/2012 10.01.2012 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części działki gruntu położonej w Zgierzu przy Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionymi na nich obiektami budowlanymi
1/VI/2012 02.01.2012 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu

Ilość odsłon: 10287
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza - dr Iwona Wieczorek
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2012-01-03 15:19
Ostatnia zmiana: 2014-10-16 12:35
Zakres ostatniej zmiany: Zarządzenie Nr 215/VI/2012 PMZ traci moc zarządzeniem Nr 264/VI/2014 PMZ.

Rejestr zmian - (94)
Data: 2014-10-16 12:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 215/VI/2012 PMZ traci moc zarządzeniem Nr 264/VI/2014 PMZ.
Data: 2014-09-17 11:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 195/VI/2012 traci moc zarządzeniem Nr 237/VI/2014.
Data: 2013-10-18 12:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 196/VI/2012 traci moc zarządzeniem nr 234/VI/2013 PMZ.
Data: 2013-10-18 11:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie zarządzeń zmieniających do zarządzenia Nr 261/V/2012.
Data: 2013-01-25 15:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-01-09 09:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-01-03 15:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-12-31 12:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-12-28 13:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-12-21 15:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-12-21 12:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-12-20 10:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-12-18 16:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-12-14 09:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-12-13 09:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-12-12 13:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-11-23 16:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-11-19 16:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-11-19 16:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-11-09 14:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-11-02 14:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-10-25 15:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-10-23 15:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2012-10-23 15:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2012-10-23 15:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2012-10-23 15:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-10-23 15:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2012-10-17 15:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-10-15 15:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-10-05 10:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-10-02 17:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w rubryce "data" przy numerach 251/VI/2012-261/VI/2012.
Data: 2012-10-02 17:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-09-21 14:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-09-13 14:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-09-05 12:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana tytułu w wykazie przy zarządzeniu Nr 227/VI/2012.
Data: 2012-09-04 13:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-08-28 13:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-08-20 15:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-08-17 15:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-08-10 14:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-08-07 17:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-08-03 15:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-07-30 15:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-07-27 16:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-07-27 14:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-07-26 12:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-07-26 10:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-07-25 14:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-07-24 16:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-07-20 15:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-07-20 14:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-07-19 14:57Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-07-16 15:03Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-07-11 10:49Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-07-09 11:23Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-07-05 10:10Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-07-04 11:46Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-07-03 12:21Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-07-02 16:00Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-06-29 16:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-06-29 08:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-06-25 15:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-06-22 22:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-06-19 15:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-06-15 14:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-06-11 15:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 83/VI/2012 zmienione zarządzeniem Nr 137/VI/2012 PMZ.
Data: 2012-06-11 15:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-06-01 10:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-05-25 15:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-05-16 16:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-05-11 16:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-05-09 10:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-04-27 15:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-04-27 15:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-04-20 12:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-04-20 09:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-04-11 12:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2012-04-11 12:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2012-04-11 12:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2012-04-11 12:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2012-04-06 12:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-03-30 10:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-03-27 13:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-03-16 15:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-03-14 14:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-03-09 16:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-03-06 10:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-02-29 13:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-02-10 15:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-02-06 15:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-02-02 12:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-01-30 15:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-01-27 14:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-01-17 10:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2012-01-03 15:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator