Interpelacje i zapytania - rok 2012

Z dnia

Osoba
składająca

Sprawa

Treść

Treść

VI KADENCJA
28-12 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. uprzątnięcia bali drewnianych leżących przy ul. Chełmskiej interpelacja odpowiedź
28-12 Stanisław Skupiński
Radny RMZ
dot. budowy parkingu przy SP10 interpelacja odpowiedź
28-12 Stanisław Skupiński
Radny RMZ
dot. budowy ulicy Witosa interpelacja odpowiedź
28-12 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot.
- finansowania programu TV "Kronika Regionu Zgierz";
- wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów zajmujących się  gospodarką odpadami
interpelacja odpowiedź
28-12 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. realizacji projektu na budowę sali wielofunkcyjnej przy SP12
interpelacja odpowiedź
29-11 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot.
- wpłat z tytułu darowizn;
- emisji programu w TVP3
interpelacja odpowiedź
30-11 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. zestawienia wpłat darowizn na rzecz UMZ interpelacja odpowiedź
30-11 Beata Świątczak
Tomasz Kupis
Radni RMZ
dot. wydzierżawienia na 25 lat działek gruntu z przeznaczeniem na parking interpelacja odpowiedź
30-11 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
-  dróg gruntowych, które w 2012 r. zostały utwardzone tłuczniem;
- wpisania w projekt budżetu na rok 2013 nowych zadań
interpelacja odpowiedź
30-11 Stanisław Skupiński
Radny RMZ
dot. przeniesienia środków w budżecie na budowę chodnika wzdłuż ul. Ozorkowskiej interpelacja odpowiedź
30-11 Stanisław Skupiński
Radny RMZ
dot. naprawy ul. Ciosnowskiej interpelacja odpowiedź
30-11 Michał Pilarski
Radny RMZ
dot.
- postawienia nowych wiat przystankowych;
- uruchomienia komunikacji na trasie Zgierz-Stryków;
- ujednolicenia biletów na liniach nr 6 i 51;
- wysokości wynagrodzeń naczelników UMZ;
- konstrukcji budżetu na rok 2013
interpelacja odpowiedź
30-11 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. zwiększenia bezpieczeństwa przy wyjeździe tramwajowym przy ul. Łęczyckiej interpelacja odpowiedź
30-11 Zarząd Osiedla Nowe Miasto dot.
- zasadności przyznawanych środków zgierskim placówkom oświatowym;
- stawki wyjściowej wykupu mieszkania komunalnego
interpelacja odpowiedź
30-11 Zarząd Osiedla Nowe Miasto dot. zwiększenia częstotliwości kursów linii nr 3 interpelacja  
30-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wysokości miesięcznych wynagrodzeń członków zarządów zgierskich spółek interpelacja odpowiedź
30-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zorganizowania zbiórki makulatury na terenie miasta interpelacja odpowiedź
30-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wprowadzenia zmian w liście przystanków linii nr 6 interpelacja odpowiedź
30-10 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- załatania wyrwy na ul. Grotnickiej,
- wysypania tłucznia na ul. Jagiełły,
- oznakowania poziomego ścieżek rowerowych
interpelacja odpowiedź
30-10 Klub Radnych PO dot. przedstawienia danych w zakresie odpadów komunalnych interpelacja odpowiedź
30-10 Klub Radnych PO dot. uruchomienia konsultacji społecznych w zakresie nowych zasad odbioru odpadów komunalnych interpelacja odpowiedź
30-10 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. zabezpieczenia tworzącego się w ul. Witosa wgłębienia interpelacja odpowiedź
30-10 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. organizacji Akcji Liść interpelacja odpowiedź
30-10 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. zmiany lokalizacji fotoradaru interpelacja odpowiedź
30-10 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. funkcjonowania linii 46 interpelacja odpowiedź
30-10 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. przebudowy zjazdu z ul. Dojazdowej w Relaksową
interpelacja odpowiedź
30-10 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. reorganizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgierzu interpelacja odpowiedź
30-10 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. nadania nazw ulicom interpelacja odpowiedź
30-10 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. wykonania oświetlenia na ul. Radosnej interpelacja odpowiedź
30-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. przeprowadzenia Akcji Liść interpelacja odpowiedź
30-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. korzystania w ramach lekcji wf-u z pływalni w Łaźni Miejskiej
interpelacja odpowiedź
30-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. podania liczby dzieci, które nie zostały przyjęte do zgierskich przedszkoli interpelacja odpowiedź
30-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. zakresu kompetencji nowo utworzonego wydziału UMZ
interpelacja odpowiedź
30-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. naprawy zapadniętego fragmentu jezdni  ul. Długiej interpelacja odpowiedź
30-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. reorganizacji UMZ interpelacja odpowiedź
30-10 Klub Radnych PO dot. szkolenia wyjazdowego kadry nauczycielskiej  interpelacja odpowiedź
30-10 Aleksander Frach
Radny RMZ
dot. płacenia para podatków interpelacja odpowiedź
30-10 Aleksander Frach
Radny RMZ
dot. kontroli pieców przydomowych  interpelacja odpowiedź
30-10 Agata Grzelak--Makowczyńska
Radna RMZ
dot. planów reorganizacji stołówek w zgierskich szkołach interpelacja odpowiedź
30-10 Michał Pilarski
Radny RMZ
dot. rozliczenia projektów inwestycyjnych w zakresie rewitalizacji interpelacja odpowiedź
30-10 Michał Pilarski
Radny RMZ
dot.
1) korzystania z pomocy firm zewn. przy pozyskiwaniu środków pomocowych;
2) planów pozyskiwania środków pomocowych na rok 2013;
3) utworzenia w UMZ Wydziału Rozwoju Parku Kulturowego Miasto Tkaczy;
4) liczby zatrudnionych osób w wydziałach UMZ;
5) przebudowy peronu stacji kolejowej Zgierz Północny;
6) przystąpienia szkół miejskich do programu SKO
interpelacja odpowiedź
23-10 Katarzyna Kupis-Wojciechowska
Radna RMZ
dot. wybudowania przejścia dla pieszych przy ul. Łódzkiej interpelacja odpowiedź
18-10 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Proboszczewice - Zachód interpelacja odpowiedź
11-10 Stefan Pelikan
Radny RMZ
dot. naprawy ulic na osiedlu Rudunki interpelacja odpowiedź
08-10 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. zainstalowania sygnalizacji świetlnej (lewoskręt) na skrzyżowaniu ulic Gałczyńskiego i Łęczyckiej
interpelacja odpowiedź
08-10 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. podwyżki płac dla kadry administracyjnej w jednostkach org.
interpelacja odpowiedź
28-09 Katarzyna Kupis-Wojciechowska
Radna RMZ
dot. braku zabezpieczenia środków budżetowych na wykonanie zapisanych zadań
interpelacja odpowiedź
28-09 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. dostosowania kursu autobusu linii 8 do potrzeb mieszkańców
interpelacja odpowiedź
28-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wniosków złożonych do II etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
interpelacja odpowiedź
28-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zwiększenia zatrudnienia kontrolerów w MUK
interpelacja odpowiedź
28-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. obchodów Światowego Dnia Drzewa
interpelacja odpowiedź
28-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. administrowania cmentarzem komunalnym
interpelacja odpowiedź
28-09 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. uczestnictwa władz miasta w marszu samorządowców w Warszawie
interpelacja odpowiedź
28-09 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. planowanej inwestycji na ul. Sokołowskiej
interpelacja odpowiedź
28-09 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. remontu alejki prowadzącej do bramy cmentarnej
interpelacja odpowiedź
28-09 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. nadania nazw alejom w parku miejskim
interpelacja odpowiedź
28-09 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. usytuowania kiosku przy ul 1. Maja
interpelacja odpowiedź
28-09 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. uzupełnienia oznaczeń poziomych w rejonie ul. Konstantynowskiej
interpelacja odpowiedź
28-09 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. budowy łącznika w budynku szkoły muzycznej
interpelacja odpowiedź
28-09 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. zagospodarowania terenu przy ul. Podgórnej 1-3
interpelacja odpowiedź
28-09 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. zabezpieczenia środków budżetowych na rozbudowę SP10
interpelacja odpowiedź
28-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. naprawy płotu betonowego
interpelacja odpowiedź
28-09 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. poniesionych kosztów na zorganizowanie imprezy masowej promującej markę "Miasto Tkaczy"
interpelacja odpowiedź
28-09 Michał Pilarski
Radny RMZ
dot.
- przebudowy peronu stacji kolejowej;
- pozyskiwania środków pomocowych w roku 2013
interpelacja odpowiedź

odpowiedź
28-09 Michał Pilarski
Radny RMZ
dot. windykacji należności z tytułu podatków
interpelacja odpowiedź
28-09 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. postanowienia SKO w sprawie zawieszenia postępowania dla inwestycji zw. budową spalarni
interpelacja odpowiedź
28-09 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- terminu rozpoczęcia zajęć wf-u na na sali gimnastycznej przy SP12;
- uporządkowania terenu za szpitalem wojewódzkim
interpelacja odpowiedź
28-09 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. dostarczania dokumentów przez biuro obsługi prawnej UMZ
interpelacja odpowiedź
26-09 Zarząd Osiedla Nowe Miasto dot.
- terenu za blokami przy ul. Dubois;
- placu na "Osiedlu Sikorskiego";
- dwóch kwartałów pl. Kilińskiego;
- bieżącego sprzątania liści;
- uprzątnięcia terenu przy przystanku
interpelacja  
30-08 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. kiosku handlowego usytuowanego przy skrzyżowaniu ulic 1. i 3. Maja interpelacja odpowiedź
30-08 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot.
- robót inwestycyjnych w ul. Witosa,
- kontroli ustawień dat w kasownikach  (linia 46),
- utworzenia punktu odbioru migawek w Zgierzu,
- remontu nawierzchni przy kościele farnym;
- poprawy inwestycji na stacji kolejowej Zgierz - Północ
interpelacja odpowiedź
30-08 Mariusz Forfecki
Radny RMZ
dot. utrzymania bezdomnych zwierząt interpelacja odpowiedź
30-08 Mariusz Forfecki
Radny RMZ
dot. umowy na oświetlenie uliczne
interpelacja odpowiedź
30-08 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. naprawy wjazdu i parkingu przy ul. 3. Maja interpelacja odpowiedź
30-08 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. bezpieczeństwa na drogach gminnych interpelacja odpowiedź
30-08 Michał Pilarski
Radny RMZ
dot.
- placu zabaw w Parku Miejskim;
- przebudowy peronu na stacji kolejowej Zgierz Północ
interpelacja odpowiedź
30-08 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. budowy chodnika przy ul. Musierowicza interpelacja odpowiedź
30-08 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. oznakowania ścieżek rowerowych, uporządkowania pasa zieleni, kontroli dróg dojazdowych do szkół, inwestycji drogowych interpelacja odpowiedź
30-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. mieszkań służbowych znajdujących się przy szkołach interpelacja odpowiedź
30-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. realizacji programu 50+ interpelacja odpowiedź
30-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. efektów kontroli w autobusach miejskich interpelacja odpowiedź
30-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. stanowiska w sprawie ogródków działkowych interpelacja odpowiedź
30-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. naprawy schodów przy wiadukcie (ul. Długa) interpelacja odpowiedź
30-08 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. stanu tech. obiektów mostowych interpelacja odpowiedź
30-08 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i w szkole interpelacja odpowiedź
30-08 Justyna Zielińska
Radna RMZ
dot. powoływania grup doradczych interpelacja odpowiedź
30-08 Justyna Zielińska
Radna RMZ
dot. godzin otwarcia kasy biletowej na zgierskim dworcu interpelacja odpowiedź
30-08 Aleksander Frach
Radny RMZ
dot. wdrożenia programu pn. "Owoce w szkole" interpelacja odpowiedź
28-06 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot.
- ruin budynku przy ul. Narutowicza / Długa;
- naprawy ul. Długiej
interpelacja odpowiedź
28-06 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. potrzeby wybudowania placu zabaw na Osiedlu Proboszczewice interpelacja odpowiedź
28-06 Zbigniew Zapart
Radny RMZ
dot. Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. N. Barlickiego w części zlokalizowanej przy ul. Kopernika 11 w Zgierzu interpelacja odpowiedź
28-06 Aleksander Frach
Radny RMZ
dot.
- czystości na ulicach Osiedla Podleśna;
- koszenia traw na Osiedlu Podleśna;
- naprawy drogi przy ul. Karola 5
interpelacja odpowiedź
28-06 Mirosław Gajda
Radny RMZ
dot. ruchu kołowego na ul. Suchowolca interpelacja odpowiedź
28-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- możliwości funkcjonowania na zgierskich torowiskach tramwajów niskopodłogowych;
- obecności naczelników wydziałów na sesjach RMZ;
- przeszłości budynku po byłych zakładach ZPW "Zeta";
- obsługi zgierskich "Orlików"
interpelacja odpowiedź
28-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- zapytania, czy są prowadzone działania CBA, Prokuratury, innych służb państwowych;
- efektów ze spotkań Prezydenta Miasta Zgierza z ważnymi osobami z kraju i zagranicy oraz z zagranicznych wyjazdów
interpelacja odpowiedź
28-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zmian w Regulaminie Rady Miasta Zgierza interpelacja  
28-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. umieszczenia ogólnodostępnych toalet na pętlach autobusowych linii 1, 3, 5 interpelacja odpowiedź
28-06 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. wykonania budżetu za rok 2011, sytuacji ekonomicznej i perspektywy rozwoju Zgierza interpelacja odpowiedź
28-06 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. oszczędności z połączenia 4 spółek prawa handlowego z udziałem miasta w jedną spółkę interpelacja odpowiedź
01-06 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. budowy placu zabaw
(interpelacja złożona w ramach zgierskich obchodów Dnia Dziecka)
interpelacja  
31-05 Rada Osiedla 650-lecia dot. zgłoszonych wniosków na posiedzeniu Rady Osiedla interpelacja  
31-05 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- utwardzenia ul. Jagiełły oraz załatanie dziur w ul. Długiej;
- remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych;
- oznakowania ścieżki rowerowej;
- pracy komisji konkursowej w postępowaniu na "Budowę ul. Zawiszy";
- zagospodarowania terenu za szpitalem wojewódzkim;
- zamontowania oświetlenia ulicznego ul. Owsianej
interpelacja odpowiedź
31-05 Jerzy Sokół
Krzysztof Wężyk
Ewa Steglińska-Maciak
Elżbieta Krzewina
Andrzej Mięsok
Radni RMZ
dot. obowiązku zgłaszania informacji do Rejestru Korzyści interpelacja  
31-05 Tomasz Kupis
Radna RMZ
dot. kosztów montażu i napraw barierki ograniczającej przejezdność interpelacja odpowiedź
31-05 Justyna Zielińska
Radna RMZ
dot. podejmowanych działań przez doradcę Prezydenta interpelacja odpowiedź
31-05 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot.
- organizacji strefy kibica w Zgierzu;
- budowy ul. Witosa;
- załatania dziur na ul. Rembowskiego
interpelacja odpowiedź
31-05 Andrzej Mięsok
Krzysztof Wężyk
Ewa Stegliska Maciak
Jerzy Sokół
Elżbieta Krzewina
Radni RMZ
dot.
- projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgierza";
- wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej przy ul. A. Struga 26
interpelacja odpowiedź
31-05 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. naboru na stanowisko Redaktora Naczelnego ITZ interpelacja odpowiedź
          24-05        Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. wytyczenia drogi na terenach dzielnicy Proboszczewice Zachód interpelacja odpowiedź
15-05 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. barierki ograniczającej wjazd na most interpelacja odpowiedź
26-04 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. budowy odcinka drogi dojazdowej do S14 interpelacja odpowiedź
26-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zwołania sesji nadzwyczajnej z udziałem osób niepełnosprawnych interpelacja odpowiedź
26-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. przeprowadzenia akcji informacyjnej interpelacja odpowiedź
26-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. rozbiórki zniszczonego domu przy ul. Długiej interpelacja odpowiedź
26-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi interpelacja odpowiedź
26-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- akcji "Polska Biega";
- wpisania lekcji religii do ramowego planu nauczania;
- udziału w konkursach przez szkoły niepubliczne;
- możliwości odpracowania długu za użytkowany lokal;
- projektu spójności prowadzonego przez Spółkę WodKan
interpelacja odpowiedź
26-04 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. wjazdu na teren parkingu Starostwa Powiatowego przez autobus miejski interpelacja odpowiedź
26-04 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. problemów zgłoszonych przez mieszkańców Osiedla interpelacja odpowiedź
17-04 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. publikacji decyzji środowiskowych na stronie internetowej UMZ interpelacja odpowiedź
17-04 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. opracowania "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Parku Przemysłowego Boruta" interpelacja odpowiedź
17-04 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. udostępnienia dokumentów interpelacja odpowiedź
17-04 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. opracowania "Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska..." interpelacja odpowiedź
17-04 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. przygotowania sesji RMZ interpelacja odpowiedź
29-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 10 interpelacja odpowiedź
29-03 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 10 interpelacja odpowiedź
29-03 Ewa Steglińska-Maciak
Radna RMZ
dot. zwiększenia liczby miejsc parkingowych interpelacja odpowiedź
29-03 Ewa Steglińska-Maciak
Radna RMZ
dot. poprawy wyglądu trawników miejskich interpelacja odpowiedź
29-03 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. utworzenia przychodni medycyny sportowej interpelacja odpowiedź
29-03 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. zasiadania przez Prezydenta w radach nadzorczych spółek miejskich interpelacja odpowiedź
29-03 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej interpelacja odpowiedź
29-03 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- stanu nawierzchni dróg
- kosztów naprawy nawierzchni ulic
- likwidacji ITZ
- uatrakcyjnienia parku liniowego
- oznakowania poziomego ścieżek rowerowych
interpelacja odpowiedź
29-03 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. zainstalowania progów zwalniających interpelacja odpowiedź
29-03 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. ochrony ujęcia wody pitnej interpelacja odpowiedź
29-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. stanu oznakowania poziomego ulic interpelacja odpowiedź
29-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. poprawy bezpieczeństwa interpelacja odpowiedź
29-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. stanu nawierzchni chodników interpelacja odpowiedź
29-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. montażu wiat przystankowych interpelacja odpowiedź
29-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zwolnień pracowników UMZ interpelacja  
29-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- wykazu naprawionych przystanków miejskich
- akcji związanej z poszukiwaniem dawców szpiku kostnego
- dzierżawy pomieszczeń aptecznych
- wyników ekspertyzy  budynku
interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. modernizacji chodnika interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wydłużenia trasy linii autobusowej nr 3 interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wyposażenia autobusów miejskich w kamery interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. składania sprawozdań przez jednostki pomocnicze interpelacja odpowiedź
29-02 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. miejsc parkingowych na terenie miasta interpelacja odpowiedź
29-02 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. uporządkowania drogi interpelacja odpowiedź
29-02 Justyna Zielińska
Radny RMZ
dot. zatrudnienia w UMZ doradcy Prezydenta interpelacja odpowiedź
29-02 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. wykonania przejść dla pieszych interpelacja odpowiedź
29-02 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. naprawy ulic interpelacja odpowiedź
29-02 Zarząd Osiedla Nowe Miasto
dot. zakłócania porządku publicznego na terenie Osiedla interpelacja  
29-02 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. utworzenia w UMZ Stanowiska ds. Spółek z Udziałem Miasta interpelacja odpowiedź
29-02 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. procedury naborów w UMZ interpelacja odpowiedź
29-02 Jerzy Sokół
Radny RMZ
dot. zatrudniania w UMZ asystentów i doradców interpelacja odpowiedź
29-02 Aleksander Frach
Radny RMZ
dot. budowy platformy usług edukacyjnych interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wdrożenia programu opieki nad zwierzętami interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot.
- lamp ulicznych;
- wymogów technicznych dla autobusów miejskich;
- budowy hotelu;
- akcji "wiosenne porządki"
- zatrudniania w UMZ osób niepełnosprawnych
interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zorganizowania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zainstalowania klimatyzacji w budynku CKD interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób eksmitowanych interpelacja odpowiedź
29-02 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. zalewania i podtopień posesji na terenie osiedla Proboszczewice interpelacja odpowiedź
29-02 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. naprawy oświetlenia na przystanku tramwajowym interpelacja odpowiedź
29-02 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. utwardzenia ulicy Bursztynowej interpelacja odpowiedź
29-02 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. przeprowadzenia kontroli w przedszkolu nr 6 interpelacja odpowiedź
29-02 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. oznakowania szyb w autobusach komunikacji miejskiej interpelacja odpowiedź
26-01 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. utworzenia przystanku autobusowego na terenie osiedla Kurak interpelacja odpowiedź
26-01 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. kolejności porządkowania i odśnieżania dróg interpelacja odpowiedź
26-01 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. zimowego utrzymania ulic gruntowych i utwardzonych na terenie osiedla Proboszczewice interpelacja odpowiedź
26-01 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- naprawy nawierzchni ul. Gałczyńskiego;
- udrożnienia studzienki kanalizacyjno-ściekowej w ul. Kolejowej
interpelacja odpowiedź
26-01 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. utworzenia poradni medycyny sportowej interpelacja odpowiedź
26-01 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. naprawy ul. Dygasińskiego interpelacja odpowiedź
26-01 Aleksander Frach
Radny RMZ
dot. realizacji projektu "Budowa Platformy Usług Edukacyjnych ..." interpelacja odpowiedź
26-01 Aleksander Frach
Radny RMZ
dot. stanu nawierzchni ul. Karola i ul. Dygasińskiego interpelacja odpowiedź
26-01 Aleksander Frach
Radny RMZ
dot. opracowania nowej strategii rozwoju miasta interpelacja odpowiedź
26-01 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. wdrożenia ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach interpelacja odpowiedź
26-01 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. wymiany uszkodzonych barierek przy przejściu dla pieszych interpelacja odpowiedź
26-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wyposażenia samochodu straży miejskiej w defibrylator interpelacja odpowiedź
26-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. monitorowania możliwości dojazdu do budynków służb ratunkowych interpelacja odpowiedź
26-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. informacji o wolnych lokalach użytkowych w spółkach miejskich
interpelacja odpowiedź
26-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. przeglądu wiat przystankowych
interpelacja odpowiedź

Ilość odsłon: 4214
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2012-02-08 16:00
Ostatnia zmiana: 2019-09-12 08:58
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie do poddziału.

Rejestr zmian - (20)
Data: 2019-09-12 08:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do poddziału.
Data: 2013-01-23 14:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odpowiedzi.
Data: 2013-01-21 13:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośnika.
Data: 2013-01-18 15:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji z miesiąca grudnia.
Data: 2012-12-24 11:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji.
Data: 2012-11-28 15:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie interpelacji za miesiąc październik.
Data: 2012-10-17 15:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana daty wpływu.
Data: 2012-10-17 13:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i zapytań za miesiąc wrzesień.
Data: 2012-09-20 14:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odpowiedzi na interpelacje.
Data: 2012-09-05 15:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie interpelacji i zapytań z miesiąca sierpnia.
Data: 2012-07-16 14:15Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-07-16 13:57Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-06-18 13:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-06-01 14:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana koloru.
Data: 2012-06-01 14:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Interpelacja złożona w ramach zgierskich obchodów Dnia Dziecka.
Data: 2012-05-16 14:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-04-13 15:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zarządzeń.
Data: 2012-03-23 15:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-03-23 15:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2012-02-10 15:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie.
Data: 2012-02-08 16:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator