Projekty uchwał przekazane pod obrady XXV sesji RMZ
31 maja 2012 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie tytułów honorowych "Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza".
 3. Wręczenie nagrody uczestniczce Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu wspaniałych".
 4. Uwagi do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 7. Zapytania mieszkańców.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

  b) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 24A na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna oraz nieodpłatnego przeniesienia własności budynku stacji transformatorowej,

  c) powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy utrzymania gminnego obiektu i urządzeń użyteczności publicznej,

  d) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.:”Akcja-Segregacja” finansowanego ze środków Rekopol Organizacja Odzysku S. A.,

  e) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych,
       Autopoprawka z dnia 28 maja 2012 r.

  f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038,
       Autopoprawka z dnia 28 maja 2012 r.

  g) wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych,

  h) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2012 r.

 9. Informacja na temat utrzymania zieleni i czystości na terenie miasta Zgierza, w oparciu o Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz wytyczne ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 10. Informacja na temat przygotowań do wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanego przez jednostki organizacyjne miasta Zgierza.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 12. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1346
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2012-05-23 13:40
Ostatnia zmiana: 2012-05-29 14:15
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja autopoprawek.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2012-05-29 14:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawek.
Data: 2012-05-29 12:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały.
Data: 2012-05-24 10:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2012-05-23 13:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator