Projekty uchwał przekazane pod obrady XXX sesji RMZ
29 listopada 2012 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych,
  Projekt po autopoprawce
  Projekt po autopoprawce

  b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038,
  Projekt po autopoprawce

  c) zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2013,

  d) przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013,
  Projekt po autopoprawce

  e) zmiany uchwały Nr XXVII/257/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu,

  f) Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2013 dla miasta Zgierza,

  g) trybu i sposobu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Zgierza”,

  h) trybu i sposobu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”,

  i) zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza,

  j) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVI/391/2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierza,
  Projekt po autopoprawce

  k) zasad i trybu powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o. o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy związane z zarządzaniem zasobem nieruchomości stanowiącym własność Gminy Miasto Zgierz,

  l) wprowadzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  m) zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Zgierza i  gminy Zgierz oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza dla Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.,

  n) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2013 r.,

  o) zmiany Statutu Miasta Zgierza,

  p) ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza na lata 2012-2014,

  q) stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego obniżenia wysokości środków finansowych wydzielonych w budżecie Powiatu Zgierskiego na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgierzu,

  r) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  s) postanowienia o przejęciu obowiązku odbierania przez Gminę Miasto Zgierz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

  t) wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  u) ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości pozbywających się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  v) określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  w) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  x) wprowadzenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  y) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 8. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1605
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2012-11-22 15:28
Ostatnia zmiana: 2012-11-28 16:07
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja projektów uchwał po autopoprawkach.

Rejestr zmian - (4)
Data: 2012-11-28 16:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał po autopoprawkach.
Data: 2012-11-28 14:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał po autopoprawkach.
Data: 2012-11-26 12:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały.
Data: 2012-11-23 15:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwal.
Data: 2012-11-22 15:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator