Projekty uchwał przekazane pod obrady XXXI sesji RMZ
28 grudnia 2012 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”.
 3. Wręczenie certyfikatów laureatom konkursu „Miejsce przyjazne Seniorom”.
 4. Uwagi do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 7. Zapytania mieszkańców.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu realizowanego w ramach konkursu nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

  b) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIV/411/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  c) ustalenia regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego na placu targowym położonym w Zgierzu przy ulicach: Aleksandrowskiej, Targowej i Plac Targowy,

  d) uchylenia uchwały Nr X/79/95 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 1995 roku w sprawie prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta Zgierza,

  e) uchwalenia Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Zgierza na lata 2013-2015,

  f) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Polnej 49b na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna,

  g) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy 1 Maja ozn. nr ewid. działki 98/5 o pow. 1369 m²,

  h) zmiany uchwały Nr IX/74/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie nadania statutu Redakcji Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego w Zgierzu,

  i) zmiany Statutu Miasta Zgierza,

  j) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  k) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2013 r.,

  l) podziału Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

  m) zmiany uchwały Nr XV/143/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

  n) wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  o) określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  p) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  q) wprowadzenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  r) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  s) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych,
  Autopoprawka z dnia 20.12.12012 r.

  t) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2038,

  u) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,

  v) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2038,

  w) uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r.

 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 10. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1531
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2012-12-20 12:23
Ostatnia zmiana: 2012-12-21 15:23
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja projektów uchwał.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2012-12-21 15:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2012-12-21 12:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2012-12-20 12:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator