Interpelacje i zapytania - rok 2008

Z dnia

Osoba
składająca

Sprawa

Treść

Treść

30-12 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot.
- pisma skierowanego do mieszkańców osiedla Proboszczewice
- pobierania opłaty administracyjnej przez spółkę MPGK
- pisma z Urzędu Zamówień Publicznych w kontekście przepisów ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
interpelacja odpowiedź

odpowiedź

odpowiedź
30-12 Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. wyrównania nawierzchni ulic Zegrzanki i Nadrzecznaę interpelacja odpowiedź
30-12 Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. bezpieczeństwa i porządku otoczenia boiska przy Gimnazjum nr 3 interpelacja odpowiedź
30-12 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot.
- wykorzystywania wizerunku brązowej medalistki olimpijskiej, Pani A. Wieszczek do promocji miasta
- adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Sokołowskiej 2
interpelacja odpowiedź

odpowiedź
04-12 Jerzy Nastalczyk
Radny RMZ
dot. poszerzenia drogi dojazdowej przy ulicy Tatrzańskiej interpelacja odpowiedź
02-12 Klub Radnych PiS dot. udzielenia pomocy mieszkance Zgierza interpelacja odpowiedź
28-11 Zbigniew Antczak
Radny RMZ
dot. odwodnienia ulicy Mireckiego interpelacja odpowiedź
28-11 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. dodatkowych funduszy na ulice ze środków unijnych interpelacja odpowiedź
28-11 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. lokalizacji wysepek ekologicznych na terenie dzielnicy Proboszczewice interpelacja odpowiedź
28-11 Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. zainstalowania dodatkowego oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Szczawińskiej, Przemysłowej i J. Świercza interpelacja odpowiedź
28-11 Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. zainstalowania nowych tablic z obręczami do koszykówki na terenie boiska przy Gimnazjum nr 3 zapytanie odpowiedź
28-11 Zarząd Osiedla 650-lecia dot. remontu ulicy Witkacego wniosek  
28-11 Zarząd Osiedla 650-lecia dot. zagospodarowania terenów po dawnych działkach za szpitalem wojewódzkim wniosek  
28-11 Zarząd Osiedla 650-lecia dot. zamontowania kilku ławek przy ulicy Parzęczewskiej wniosek odpowiedź
30-10 Zarząd Osiedla Nowe Miasto dot. dostosowania miejskich przystanków tramwajowych do potrzeb ludzi z dysfunkcją ruchu wniosek odpowiedź
30-10 Jerzy Barylak
Radny RMZ
dot. zainstalowania oświetlenia na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 interpelacja odpowiedź
30-10 Jerzy Barylak
Radny RMZ
dot.
- zakupu przenośnego fotoradaru
- wprowadzenia ograniczenia prędkości na odcinku Kurak-Armii Krajowej-Piątkowska
interpelacje odpowiedź
30-10 Stanisława Stefanowicz
Radna RMZ
dot. poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic Łagiewnickiej i Długiej interpelacja odpowiedź
30-10 Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. technologii wykonania lodowiska sezonowego interpelacja odpowiedź
30-10 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot.
- otwarcia nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10
- zmiany organizacji ruchu na ul. Stępowizna
zapytanie
interpelacja
odpowiedzi
30-10 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot.
- wykorzystywania wizerunku brązowej medalistki olimpijskiej, Pani A. Wieszczek do promocji miasta
- złożenia zawiadomienia do prokuratury w sprawie "Pisma Zgierskiego"
- rewitalizacji budynku położonego przy ul. Rembowskiego 17
- budowy drogi gruntowej (ul. Ks. Suchowolca)
zapytania odpowiedzi
30-10 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. wprowadzenia zmian w pobieraniu opłat za utrzymanie grobu na cmentarzu komunalnym interpelacja odpowiedź
30-10 Tomasz Kupis
Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
dot. zabierania głosu na sesji RMZ przez radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego interpelacja odpowiedź
25-09 Rada Osiedla Stare Miasto dot. napraw punktowych kostki brukowej oraz jedni przy ul. Długiej i ul. 3 Maja wniosek odpowiedź
25-09 Rada Osiedla Nowe Miasto dot. możliwości korzystania z chodnika na ulicy Mielczarskiego wniosek odpowiedź
25-09 Zarząd Osiedla Chełmy - Adelmówek dot. zainstalowania wiaty przystankowej wniosek odpowiedź
25-09 Zarząd Osiedla Chełmy - Adelmówek dot. podwyższenia opłaty adiacenckiej w związku z budową kanalizacji sanitarnej wniosek odpowiedź
25-09 Zarząd Osiedla Chełmy - Adelmówek dot. usunięcia drzew wniosek  
25-09 Zarząd Osiedla Chełmy - Adelmówek dot. zainstalowania oświetlenia drogi wniosek odpowiedź
25-09 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot.
- nieodpłatnego przejęcia drogi przez Gminę Miasto Zgierz,
- egzekwowania przez służby miejskie czytelnych oznaczeń na nieruchomościach,
- zmiany formy relacji online
interpelacja odpowiedź

odpowiedź


odpowiedź
25-09 Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. przebudowy skrzyżowania ulic Kasprowicza, Piątkowskiej, Bocznej interpelacja odpowiedź
25-09 Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. budowy lodowiska na terenie miasta interpelacja odpowiedź
28-08 Rada Osiedla "Stare Miasto" dot. zakupu namiotu oraz sprzętu nagłaśniającego interpelacja odpowiedź
28-08 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot.
- stanu drożności odpływów i studzienek kanalizacyjnych,
- wysokości wynagrodzeń Zastępców Prezydenta
interpelacja odpowiedź
druga część
odpowiedzi
jest objęta
ochroną
danych
osobowych
28-08 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. wyboru wariantu przebiegu trasy S-14 interpelacja odpowiedź
28-08 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. sytuacji własnościowej i prawnej byłego cmentarza przy ul. Szczęśliwej
interpelacja odpowiedź
28-08 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. fotoradarów, wysepek dla autobusów, wiat przystankowch, przejść dla pieszych. interpelacja odpowiedź

odpowiedź

29-06

Stanisława Stefanowicz
Radna RMZ
dot. Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Care" Sp. z o.o. w Zgierzu interpelacja odpowiedź

29-06

Stanisława Stefanowicz
Radna RMZ
dot. "Akcji Lato" w mieście interpelacja odpowiedź

29-06

Rada Osiedla
650-lecia
dot.:
- nieprzyjęcia dziecka do przedszkola
- oznakowania parkingu
- likwidacji specjalistycznej przychodni
zapytanie odpowiedź
na pkt 3
interpelacji

pozostałe
punkty zostaną
omówione
na specjalnie zorganizo-
wanych spotkaniach

26-06

Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. przenośnych fotoradarów interpelacja odpowiedź

29-05

Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. kanalizacji sanitarnej na terenie jednostki zapytanie odpowiedź

29-05

Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. ustawienia znaku ograniczającego prędkość na ul. Sosnowej zapytanie odpowiedź

29-05

Zbigniew Zapart
Radny RMZ
dot. oznakowania poziomego na ulicach miasta interpelacja odpowiedź

29-05

Zbigniew Zapart
Radny RMZ
dot. utrzymania porządku na grobach ofiar wojennych znajdujących się na cmentarzu przy ul. P. Skargi interpelacja odpowiedź

29-05

Barbara Truszkiewicz
Radna RMZ
dot. uporządkowania i zabezpieczenia cmentarza wojennego przy ul. Parzęczewskiej interpelacja odpowiedź

29-05

Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. konsultacji w sprawie przebiegu drogi S-14 interpelacja odpowiedź

29-05

Radosław Gajda
Radny RMZ
dot. poprawy nawierzchni terenu w rejonie bloków nr 10, 10a i 11 przy ul. Parzęczewskiej interpelacja odpowiedź

29-05

Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. decyzji podejmowanych przez komisję ds. bezpieczeństwa w mieście interpelacja odpowiedź

29-05

Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. przebiegu trasy S-14 interpelacja odpowiedź

29-05

Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. wycięcia drzew na terenie cmentarza przy ul. P. Skargi interpelacja odpowiedź

29-05

Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. powstania wypożyczalni rowerów przy MOSiR interpelacja odpowiedź

29-05

Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. ustawienia fotoradarów na terenie miasta interpelacja odpowiedź

29-05

Michał Pilarski
Radny RMZ
dot. udostępnienia informacji publicznej z zakresu udzielenia zamówienia na obsługę prawną interpelacja odpowiedź

24-04

Mariusz Forfecki
Radny RMZ
dot. oznakowania skrzyżowania interpelacja odpowiedź

24-04

Mariusz Forfecki
Radny RMZ
dot. poszerzenia ulicy interpelacja odpowiedź

24-04

Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. likwidacji czasopisma "ITZ" interpelacja odpowiedź

27-03

Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. utworzenia pętli tramwajowej linii 46 na terenie Proboszczewic interpelacja odpowiedź

27-03

Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. ustawienia fotoradaru przy wjeździe na teren miasta interpelacja odpowiedź

27-03

Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. wysepek ekologicznych na terenie miasta interpelacja odpowiedź

27-03

Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. alternatywnego źródła zasilania dla ul. Kocidłowskiej interpelacja odpowiedź

27-03

Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wykonywania nawierzchni dróg przez spółkę MPGK interpelacja odpowiedź

27-03

Michał Pilarski
Radny RMZ
dot. opinii prawnej sprządzonej dla Prezydenta Miasta Zgierza interpelacja odpowiedź

27-03

Michał Pilarski
Radny RMZ
dot. umowy zlecenia zawartej z kancelarią adwokacką interpelacja odpowiedź

27-03

Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. drogi dojazdowej do basenu przy ul. Leśmiana interpelacja odpowiedź

27-03

Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. zakupu i montażu na terenie miasta masztów fotoradarowych interpelacja odpowiedź

27-03

Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. wyrażenia zgody na przydzielenie pracowników UMZ do udziału w zadaniu dot. odnowy centrum Zgierza interpelacja odpowiedź

27-03

Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. propozycji naprawy finansów publicznych miasta interpelacja odpowiedź

27-03

Rada Osiedla Nowe Miasto dot.:
- selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
- bezpieczeństwa ruchu drogowego
- drzew rosnących w pasach dróg
- zdewastowanego budynku
- naprawy nawierzchni ulic
zapytanie odpowiedź

28-02

Rada Osiedla 650-lecia dot. remontu ul. Witkacego zapytanie odpowiedź

28-02

Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. przystosowania budynków użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych interpelacja odpowiedź

28-02

Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. oceny działalności MOK interpelacja odpowiedź

28-02

Michał Pilarski
Radny RMZ
dot. opinii prawnej sprządzonej dla Prezydenta Miasta Zgierza interpelacja odpowiedź

28-02

Michał Pilarski
Radny RMZ
dot. umów zleceń interpelacja odpowiedź

28-02

Zarząd Osiedla Nowe Miasto dot. stanu nawierzchni ul. Dubois zapytanie odpowiedź
28-02 Klub Radnych Platformy Obywatelskiej dot. referendum w sprawie wprowadzenia zryczałtowanych opłat za wywóz śmieci interpelacja odpowiedź

30-01

Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. powalonego drzewa interpelacja odpowiedź

30-01

Jerzy Barylak
Radny RMZ
dot. terenu przy wejściu do szpitala wojewódzkiego interpelacja odpowiedź

30-01

Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Szczawińskiej i Przemysłowej interpelacja odpowiedź

30-01

Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. dzierżawy cmentarza komunalnego przy ul. Konstantynowskiej interpelacja odpowiedź

30-01

Rada i Zarząd Osiedla Proboszczewice-Lućmierz dot. pojemników na selektywną zbiórkę odpadów przy ul. Proboszczewice zapytanie odpowiedź

30-01

Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. wiaty przystankowej na skrzyżowaniu ulic Chełmskiej i Sadowej zapytanie odpowiedź

30-01

Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. tramwaju linii nr 11 zapytanie odpowiedź

30-01

Rada Osiedla Nowe Miasto dot. bezpieczeństwa ruchu kołowego na ul. Spacerowej zapytanie odpowiedź

30-01

Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. informacji związanych ze zbytem nieruchomości przy ul. Ozorkowskiej 62-64  interpelacja odpowiedź

30-01

Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. uporządkowania schodów przy ul. Długiej interpelacja odpowiedź

Ilość odsłon: 5546
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2008-02-28 15:49
Ostatnia zmiana: 2019-09-12 08:57
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie do poddziału.

Rejestr zmian - (23)
Data: 2019-09-12 08:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do poddziału.
Data: 2009-02-17 14:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana tytułu artykułu.
Data: 2009-01-20 16:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie interpelacji i odpowiedzi z grudniowej sesji RMZ.
Data: 2008-12-17 12:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie interpelacji oraz odpowiedzi na interpelacje.
Data: 2008-11-24 14:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie odpowiedzi na interpelacje.
Data: 2008-11-24 14:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie odpowiedzi na interpelacje.
Data: 2008-11-17 11:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie interpelacji z ostatniej sesji RMZ.
Data: 2008-10-14 13:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania.
Data: 2008-10-14 13:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania.
Data: 2008-10-14 13:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania.
Data: 2008-10-13 14:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie interpelacji i zapytań z ostatniej sesji RMZ.
Data: 2008-09-17 11:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie interpelacji z ostatniej sesji RMZ.
Data: 2008-07-17 12:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie interpelacji i zapytań z ostatniej sesji RMZ.
Data: 2008-06-18 12:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie odpowiedzi na interpelacje.
Data: 2008-06-18 12:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wporowadzenie interpelacji z ostatniej sesji RMZ.
Data: 2008-05-12 12:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie interpelacji Radnych RMZ z ostatniej sesji.
Data: 2008-04-15 10:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie odpowiedzi na interpelacje Radnych RMZ z dnia 27.03.2008 r.
Data: 2008-04-02 10:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie interpelacji i zapytań z XIX sesji RMZ.
Data: 2008-03-18 13:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania tabeli.
Data: 2008-03-18 13:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Data: 2008-03-05 11:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie interpelacji i zapytań z XVIII sesji RMZ.
Data: 2008-02-29 15:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania tabeli.
Data: 2008-02-29 14:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania tabeli.
Data: 2008-02-28 15:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator