Zarządzenia PMZ - rok 2013

Zarządzenie Nr

z dnia

w sprawie

VI kadencja
341/VI/2013 31.12.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
340/VI/2013 31.12.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
339/VI/2013 31.12.2013 przedłużenia umów najmu lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. 3 Maja 69F
338/VI/2013 31.12.2013 zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ul. Długiej bez numeru i ul. Długiej nr 20A
337/VI/2013 31.12.2013 obciążenia służebnością przesyłu działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 41a,43,43b oraz działki gruntu stanowiącej przestrzeń publiczną
336/VI/2013 31.12.2013 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 29 i 29a służebnością przesyłu
335/VI/2013 31.12.2013 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 29 służebnością przesyłu
334/VI/2013 31.12.2013 przedłużenia umowy dzierżawy gruntu położonego w Zgierzu przy ul. Kolejowej
333/VI/2013 31.12.2013 zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2014
332/VI/2013 31.12.2013 zatwierdzenia planu kontroli na rok 2014 w Urzędzie Miasta Zgierza i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz
331/VI/2013 31.12.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości położone w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83a, przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości stanowiących drogi dojazdowe, położone w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83h, ul. Ciosnowskiej 74i, ul. Ciosnowskiej 74d
330/VI/2013 30.12.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
329/VI/2013 30.12.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
328/VI/2013 23.12.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83n, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości stanowiących drogi dojazdowe, położone w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83h, ul. Ciosnowskiej 74i, ul. Ciosnowskiej 74d
327/VI/2013 23.12.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Ciosnowskiej 74h, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości stanowiących drogi dojazdowe, położone w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83h, ul. Ciosnowskiej 74i, ul. Ciosnowskiej 74d
326/VI/2013 23.12.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83k, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości stanowiących drogi dojazdowe, położone w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83h, ul. Ciosnowskiej 74i, ul. Ciosnowskiej 74d i ul. Piątkowskiej 83t
325/VI/2013 23.12.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 17A
324/VI/2013 23.12.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki położonej w Zgierzu przy ulicy Wiosny Ludów 58
323/VI/2013 23.12.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Ciosnowskiej 74a, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
322/VI/2013 23.12.2013 powołania Komisji konkursowych
321/VI/2013 18.12.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Wspólnej 7
320/VI/2013 13.12.2013 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2,4,14
319/VI/2013 13.12.2013 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013
318/VI/2013 13.12.2013 obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Szczepana Rembowskiego 24/26 oraz działek gruntu stanowiących drogę wewnętrzną - ulicę Emilii Plater służebnością przesyłu
317/VI/2013 12.12.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Czarnej 3-9
316/VI/2013 12.12.2013 zmieniające zarządzenie nr 261/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 października 2012 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
315/VI/2013 12.12.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczony do dalszego najmu lokal użytkowy położony w Zgierzu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3a i ul. Długiej 18 oraz przeznaczony do dalszej dzierżaw grunt położony w Zgierzu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3a
314/VI/2013 12.12.2013 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013
313/VI/2013 12.12.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Kamiennej 132A
312/VI/2013 12.12.2013 przedłużenia umowy dzierżawy działki położonej w Zgierzu przy ul. Kamiennej 132A
311/VI/2013 12.12.2013 przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3a i ul. Długiej 18 oraz dzierżawy gruntu położonego w Zgierzu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3a
310/VI/2013 12.12.2013 przedłużenia umowy dzierżawy części działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Czarnej 3-9
309/VI/2013 12.12.2013 wydzierżawienia części działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2-8
308/VI/2013 11.12.2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2014 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
307/VI/2013 10.12.2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2014 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz osób najuboższych
306/VI/2013 10.12.2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2014 roku
305/VI/2013 10.12.2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku
304/VI/2013 06.12.2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji w 2014 r.
303/VI/2013 06.12.2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 2014 roku zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
302/VI/2013 06.12.2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 r.
301/VI/2013 06.12.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Zgierzu
300/VI/2013 06.12.2013 zmiany wysokości stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za 2012 r.
299/VI/2013 06.12.2013 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013
298/VI/2013 05.12.2013 zmiany zarządzenia Nr 28/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIV/502/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza
297/VI/2013 05.12.2013 ustalenia wzorów biletów na przejazd środkami komunikacji miejskiej wymienionymi w uchwale Rady Miasta Zgierza Nr XLII/4040/05 z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów na linii Aleksandrów Łódzki-Stryków
296/VI/2013
zmienione zarządzeniem
Nr 26/VI/2014
03.12.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 31A
295/VI/2013 03.12.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczony do wynajęcia na okres do 3 lat lokal użytkowy usytuowany w budynku, położonym w Zgierzu przy ul. 1 Maja 5
294/VI/2013 02.12.2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2014 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku
293/VI/2013 29.11.2013 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz
292/VI/2013
zmienione zarządzeniem
Nr 26/VI/2014
29.11.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu przy ulicy Wiosny Ludów 72 oraz zabudowane nieruchomości gruntowe położone w Zgierzu przy ulicy Wiosny Ludów 72c,72f przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z 1/5 udziału w działce drogi wewnętrznej
291/VI/2013 29.11.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
290/VI/2013 28.11.2013 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013
289/VI/2013 28.11.2013 ogłoszenia konkursu i wprowadzenia regulaminu konkursu ''Kartka świąteczna i ozdoba choinkowa 2013"
288/VI/2013 28.11.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Sz. Rembowskiego 51
287/VI/2013 27.11.2013 przeprowadzenia inwentaryzacji wyrywkowej w drodze spisu z natury wyposażenia sakli gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Zgierzu
286/VI/2013 26.11.2013 powołania Komisji Przetargowej do wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Zgierza
285/VI/2013 21.11.2013 regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej
284/VI/2013 21.11.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania część nieruchomości położonej w Zgierzu przy Pl.J.Kilińskiego wraz z posadowionym na niej obiektem budowlanym
283/VI/2013 21.11.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczona do dalszego wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 61-65
282/VI/2013 21.11.2013 zmiany Zarządzenia Nr 142/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.medycznych w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu, zmienionego Zarządzeniem Nr 184/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 sierpnia 2013 r.
281/VI/2013 21.11.2013 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2014, w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie miasta Zgierza
280/VI/2013 19.11.2013 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
279/VI/2013 19.11.2013 zatwierdzenia programu akcji zimowej na rok 2013/2014
278/VI/2013
zmienione zarządzeniem
Nr 26/VI/2014
18.11.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Zgierzu przy ulicy Marii Konopnickiej nr 17, nr 19, nr 21, nr 23 przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
277/VI/2013 15.11.2013 umorzenia zaległości czynszowych
276/VI/2013 15.11.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z działki położonej w Zgierzu na terenie Parku Miejskiego
275/VI/2013 14.11.2013 zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w 113 obrębie miasta Zgierza oznaczonych numerem ewidencyjnym 274/60 oraz 274/61, wraz z udziałem w stanowiących drogi dojazdowe działkach, położonych przy ul. Ciosnowskiej 74d i 74i oraz ul. Piątkowskiej 83h
274/VI/2013 13.11.2013 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego 17A
273/VI/2013 13.11.2013 zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Wiosny Ludów nr 72c
272/VI/2013
zmienione zarządzeniem
Nr 26/VI/2014
13.11.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. 1 Maja 72B
271/VI/2013 13.11.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczonej do wydzierżawienia części nieruchomości, położonej w Zgierzu przy ulicy Waleriana Łukasińskiego 15/17
270/VI/2013 13.11.2013 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz
269/VI/2013 13.11.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
268/VI/2013 08.11.2013 zmiany zarządzenia Nr 95/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 kwietnia 2011 r. dotyczącego powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu
267/VI/2013 08.11.2013 przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5 lat części działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 466, położonej w 118 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Konstantynowskiej 65-69
266/VI/2013 08.11.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania część nieruchomości położonej w Zgierzu przy Pl. J. Kilińskiego wraz z posadowionym na niej obiektem budowlanym
265/VI/2013 08.11.2013 przedłużenia umowy dzierżawy na część działki położonej w Zgierzu przy Pl. J. Kilińskiego wraz z posadowionym na niej obiektem budowlanym
264/VI/2013 08.11.2013 przedłużenia umowy dzierżawy na część działki położonej w Zgierzu przy Pl. J. Kilińskiego wraz z posadowionym na niej obiektem budowlanym
263/VI/2013 08.11.2013 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
262/VI/2013 08.11.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część z działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy J. Piłsudskiego
261/VI/2013 07.11.2013 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. 3 Maja 81B, Długiej, Długiej 66E, 64, Stefana Cezaka 7F służebnością przesyłu
260/VI/2013 07.11.2013 obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Podgórnej służebnością przesyłu
259/VI/2013 07.11.2013 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. 3 Maja 35A
258/VI/2013 07.11.2013 obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów służebnością przesyłu
257/VI/2013 04.11.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wynajęcia lokale użytkowe usytuowane w budynku położonym w Zgierzu przy ul. 3 Maja 69 A
256/VI/2013 04.11.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej
255/VI/2013 04.11.2013 przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Waleriana Łukasińskiego 15/17
254/VI/2013 04.11.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Irysowej 9
253/VI/2013 04.11.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Kamiennej 43 A
252/VI/2013 31.10.2013 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz
251/VI/2013 31.10.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz
250/VI/2013 31.10.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz przy zatwierdzeniu, podpisaniu i realizacji projektu współfinansowanego w ramach POKL Programy Rewitalizacji Społecznej realizowane w Partnerstwach Lokalnych ogłoszonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich dla Priorytetu I - Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.2. "Systemowe Wsparcie Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej"
249/VI/2013 30.10.2013 zmieniające zarządzenie Nr 52/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds.kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zgierza
248/VI/2013 29.10.2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej , na udzielenie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, w formie bezpłatnej jadłodajni na terenie miasta Zgierza oraz powołania Komisji Konkursowej
247/VI/2013 25.10.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 123,nieruchomość położoną w Zgierzu, oznaczoną w ewidencji gruntów jako Droga Polna oraz część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Malinka 2
246/VI/2013 25.10.2013 przedłużenia umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego 26 na rzecz dotychczasowego biorącego
245/VI/2013 25.10.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczona do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu
244/VI/2013 24.10.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz
243/VI/2013 18.10.2013 powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnych oznaczonej klauzulą''zastrzeżone'' i ''poufne'' w Urzędzie Miasta Zgierza oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej
242/VI/2013 17.10.2013 cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2012r
241/VI/2013 17.10.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy Pl. J. Kilińskiego
240/VI/2013 17.10.2013 zmiany zarządzenia Nr 45/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 7 marca 2012 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ul. Ciosnowskiej 74a i 74h oraz Piątkowskiej 83a, 83k, 83n wraz z udziałem w działkach stanowiących drogi dojazdowe położonych przy ulicy Ciosnowskiej 74d i 74i oraz Piątkowskiej 83h i 83t
239/VI/2013 17.10.2013 zmiany zarządzenia Nr 182/V/2007 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Ciosnowskiej
238/VI/2013 16.10.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników ''Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz'' spółka z o.o. w Zgierzu
237/VI/2013 15.10.2013 powołania Komisji Przetargowej w celu wyłonienia najlepszej oferty na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Miasto Zgierz
236/VI/2013 14.10.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
235/VI/2013 14.10.2013 wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Zgierza
234/VI/2013 14.10.2013 upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Zgierz
233/VI/2013 14.10.2013 zmieniające zarządzenie nr 261/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 października 2012 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
232/VI/2013 11.10.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Kwasowej
231/VI/2013 10.10.2013 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie zmiany uchwały XXXI / 290 / 12 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2013
230/VI/2013 08.10.2013 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z jednoczesnym zbyciem na własność ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
229/VI/2013 08.10.2013 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
228/VI/2013 08.10.2013 przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Piaskowice - Aniołów w Zgierzu
227/VI/2013 07.10.2013 zbycia w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym położonym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 2 wraz z jednoczesnym zbyciem na własność ułamkowej części gruntu
226/VI/2013 07.10.2013 przedłużenia na rzecz dotychczasowego najemcy umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Zgierzu przy ul. 3 maja 69A
225/VI/2013 07.10.2013 przedłużenia na rzecz wspólnot mieszkaniowych umów użyczenia gruntów przyległych do budynków wspólnot
224/VI/2013 04.10.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część z działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 12
223/VI/2013 04.10.2013 zmiany zarządzenia Nr 95/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 kwietnia 2011r. dotyczącego powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu
222/VI/2013 03.10.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części z działki gruntu położonej w Zgierz przy ulicy Nowej
221/VI/2013 03.10.2013 przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Kwasowej
220/VI/2013 03.10.2013 ogłoszenia ponownego konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu
219/VI/2013 02.10.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w posiedzeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
218/VI/2013 30.09.2013 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu Zgierz
217/VI/2013 30.09.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
216/VI/2013 27.09.2013 zmiany uchwały Nr 65/2000/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty miejskie
215/VI/2013 27.09.2013 umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
214/VI/2013 26.09.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu
213/VI/2013 26.09.2013 zmiany zarządzenia Nr 45/VI/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 lutego 2008 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. 1 Maja 72b
212/VI/2013 24.09.2013 cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2012 r.
211/VI/2013 24.09.2013 cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2012 r.
210/VI/2013 24.09.2013 rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz
209/VI/2013 24.09.2013 powołania komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie Gminy Miasto Zgierz
208/VI/2013 20.09.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Długiej nr 41 a, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
207/VI/2013 19.09.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy części działek położonych w Zgierzu przy ulicy Ludowej 71,73-75,77-79
206/VI/2013 19.09.2013 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od dnia 26 października 2013 roku do dnia 3 listopada 2013 roku
205/VI/2013 19.09.2013 określenia zasad korzystania z samochodów służbowych będących w dyspozycji Urzędu Miasta Zgierza
204/VI/2013 17.09.2013 zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Marii Konopnickiej nr 23
203/VI/2013 17.09.2013 zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Marii Konopnickiej nr 17
202/VI/2013 17.09.2013 zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Marii Konopnickiej nr 21
201/VI/2013 17.09.2013 zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Marii Konopnickiej nr 19
200/VI/2013 12.09.2013 przedłużenia na rzecz dotychczasowych dzierżawców umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Ludowej 71,73-75,77-79
199/VI/2013 10.09.2013 obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Podgórnej służebnością przesyłu
198/VI/2013 06.09.2013 zmiany zarządzenia Nr 59/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 83
197/VI/2013 06.09.2013 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
196/VI/2013 06.09.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy M.Reja
195/VI/2013 06.09.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Lipowej 2c
194/VI/2013 04.09.2013 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
193/VI/2013 30.08.2013 określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Zgierza oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014
192/VI/2013 30.08.2013 założeń do projektu budżetu miasta Zgierza oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014
191/VI/2013 30.08.2013 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz
190/VI/2013 30.08.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
189/VI/2013 28.08.2013 ustalenia stawek jednostkowych i cen na wykonywanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu robót drogowych, robót rozbiórkowych, wynajmu sprzętu i utrzymania zieleni oraz czystości na terenie Gminy Miasto Zgierz
188/VI/2013 27.08.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Polnej 49b
187/VI/2013 27.08.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Konstantynowskiej 49B
186/VI/2013 27.08.2013 powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 w Zgierzu, ul.Arkadiusza Musierowicza 2
185/VI/2013 22.08.2013 przedłużenia powierzenia Pani Iwonie Drzeń zadań doradcy metodycznego w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie
184/VI/2013 22.08.2013 zmiany Zarządzenia Nr 142/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu.
183/VI/2013 13.08.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy część działki położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 69 b
182/VI/2013 13.08.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
181/VI/2013 26.07.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Aleksandrowskiej Nr 63, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu
180/VI/2013 26.07.2013 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz
179/VI/2013 26.07.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
178/VI/2013 26.07.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników ''Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej'' Spółka z o.o. w likwidacji w Zgierzu
177/VI/2013 26.07.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczony do wynajęcia na okres do 3 lat lokal użytkowy usytuowany w budynku, położonym w Zgierzu przy ul. 1 Maja 5
176/VI/2013 25.07.2013 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 74, 70A i 74B służebnością gruntową
175/VI/2013 25.07.2013 cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2012 r.
174/VI/2013 25.07.2013 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
173/VI/2013 24.07.2013 ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu
172/VI/2013 22.07.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w posiedzeniu w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
171/VI/2013 18.07.2013 przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu
170/VI/2013 18.07.2013 przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu
169/VI/2013 18.07.2013 przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu
168/VI/2013 18.07.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Rembowskiego 39
167/VI/2013 18.07.2013 użyczenia na rzecz Biorącego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 24
166/VI/2013 18.07.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Rembowskiego 10
165/VI/2013 18.07.2013 przedłużenia na rzecz Biorącego umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Jana Śniechowskiego 22-24D
164/VI/2013 15.07.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
163/VI/2013 15.07.2013 powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
162/VI/2013 12.07.2013 wyborów pracownika uprawnionego do reprezentowania pracowników w sprawach dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
161/VI/2013 09.07.2013 zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zgierza
160/VI/2013 09.07.2013 zmieniające zarządzenie nr 261/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 października 2012 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
159/VI/2013 09.07.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia na okres 25 lat działki gruntu położone w Zgierzu przy Al. Armii Krajowej 14/16, Al. Armii Krajowej 10A, Al. Armii Krajowej 10B, Al. Armii Krajowej 8A, Al. Armii Krajowej, Al. Armii Krajowej 8E, Al. Armii Krajowej 8F, Al. Armii Krajowej 8G, Al. Armii Krajowej 8H, ul. Długiej 1, ul. Armii Krajowej 8 oraz działkę gruntu stanowiącą część Parku Miejskiego
158/VI/2013 04.07.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w XLI Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej spółka z o. o. w Likwidacji
157/VI/2013 01.07.2013 powierzania stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, ul. Józefa Piłsudskiego 1
156/VI/2013 28.06.2013 zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
155/VI/2013 28.06.2013 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
154/VI/2013 20.06.2013 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
153/VI/2013 20.06.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 107
152/VI/2013 27.06.2013 przyznania nagrody laureatce konkursu na projekt tablicy informacyjnej - znak drogowy typu e 22 c
151/VI/2013 27.06.2013 zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, ul. Józefa Piłsudskiego 1
150/VI/2013 20.06.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zgierskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "MARKAB" spółka z o. o. w Zgierzu
149/VI/2013 20.06.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Zgierzu
148/VI/2013 19.06.2013 ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Zgierz
147/VI/2013 19.06.2013 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za 2012 rok
146/VI/2013 18.06.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ''Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz'' spółka z o.o. w Zgierzu
145/VI/2013 17.06.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu
144/VI/2013 17.06.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w XXI Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Zgierzu
143/VI/2013 17.06.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Zgierzu
142/VI/2013 14.06.2013 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu
141/VI/2013 13.06.2013 ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości, położonych w Zgierzu przy ul. Dubois 21a,23,25,27
140/VI/2013 13.06.2013 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
139/VI/2013 13.06.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz
138/VI/2013 12.06.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość, położoną w Zgierzu przy ul. Gabriela Narutowicza 29
137/VI/2013 10.06.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 55/3,położonej w 129 obrębie miasta Zgierza, przy Pl. .J. Kilińskiego
136/VI/2013 10.06.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 55/1, położonej w 129 obrębie miasta Zgierza, przy PL. J. Kilińskiego
135/VI/2013 10.06.2013 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 25 lat działek gruntu położonych w Zgierzu przy Al. Armii Krajowej 14/16, Al. Armii Krajowej 10A, Al. Armii Krajowej 10B, Al. Armii Krajowej 8A, Al. Armii Krajowej, Al. Armii Krajowej 8E, Al. Armii Krajowej 8F, Al. Armii Krajowej 8G, Al. Armii Krajowej 8H, ul. Długiej 1, ul. Armii Krajowej 8 oraz działkę gruntu stanowiącą część Parku Miejskiego
134/VI/2013 05.06.2013 powołania Rady Muzeum Miasta Zgierza
133/VI/2013 05.06.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu
132/VI/2013 05.06.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 662/2, położoną w 123 obrębie miasta Zgierza, przy ulicy M. Kopernika 20
131/VI/2013 04.06.2013 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013
130/VI/2013 03.06.2013 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Kamiennej 10, ul. Konstantego Gałczyńskiego 29 i 29A służebnością przesyłu
129/VI/2013 03.06.2013 przedłużenia na rzecz dotychczasowego Biorącego umowy użyczenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 85
128/VI/2013 31.05.2013 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
127/VI/2013 31.05.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
126/VI/2013 23.05.2013 zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców wraz z jednoczesnym zbyciem prawa własności ułamkowej części gruntu oraz zmiany zarządzenia Nr 75/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców zmienionego zarządzeniem Nr 83/VI2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11 kwietnia 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 137/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 6 czerwca 2012 r.
125/VI/2013 31.05.2013 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
124/VI/2013 31.05.2013 ogłoszenia wykazu, zawierającego przeznaczony do zbycia lokal mieszkalny wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
123/VI/2013 31.05.2013 zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Aleksandrowskiej nr 63
122/VI/2013 31.05.2013 oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości, położonych w Zgierzu przy ul. Stanisława Dubois 21a,23,25,27
121/VI/2013 28.05.2013 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, ul.Józefa Piłsudskiego 1
120/VI/2013 24.05.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
119/VI/2013 24.05.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
118/VI/2013 23.05.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do dalszego wydzierżawienia część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 466, położonej w 118 obrębie miasta Zgierza, przy ulicy Konstantynowskiej 65-69
117/VI/2013 23.05.2013 cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2012 r.
116/VI/2013 23.05.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Członków Zgierskiej Spółki Wodnej
115/VI/2013 23.05.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp.z o.o. w Zgierzu
114/VI/2013 22.05.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej sp. z.o.o. w Likwidacji w Łodzi
113/VI/2013 21.05.2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
112/VI/2013 21.05.2013 zmiany załącznika do zarządzenia Nr 59/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 83
111/VI/2013 17.05.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
110/VI/2013 17.05.2013 zmiany sposobu rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza
dane usunięte z kolumny nr 3 w załączniku nr 1 i 2 do zarządzenia na podst. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
109/VI/2013 17.05.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Łódzkiej 25-27 i ulicy Jerzego Popiełuszki 17a, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
108/VI/2013 17.05.2013 zmiany zarządzenia Nr 81/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2013 rojku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Jabłoniowej
107/VI/2013 17.05.2013 zasad ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Zgierza oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasto Zgierz
106/VI/2013 16.05.2013 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
105/VI/2013 16.05.2013 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z jednoczesnym zbyciem na własność ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
104/VI/2013 15.05.2013 ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wynajęcia na okres do 3 lat część budynku - Domu Tkacza, położonego przy ul. Rembowskiego 1 w Zgierzu
103/VI/2013 15.05.2013 ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wynajęcia na okres do 3 lat część budynku - Domu Tkacza, położonego przy ul. Gabriela Narutowicza 5 w Zgierzu
102/VI/2013 13.05.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości, położonej w Zgierzu przy ulicy Rembowskiego 47/49 oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 177/13
101/VI/2013 13.05.2013 zbycia wolnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w domu wielolokalowym położonym przy ul. Sikorskiego 3 w Zgierzu
100/VI/2013 13.05.2013 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
99/VI/2013 08.05.2013 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, ul. Józefa Piłsudskiego 1
98/VI/2013 08.05.2013 przyznania nagród Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury za rok 2012
97/VI/2013 07.05.2013 zmiany zarządzenia Nr 100/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 8 maja 2008r. w sprawie ustalania liczby pracowników w przedszkolach na terenie miasta Zgierza
96/VI/2013 08.05.2013 obciążenia działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 104 i 118 położonych w 126 obrębie miasta Zgierza służebnością przesyłu
95/VI/2013 08.05.2013 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Dolnej służebnością gruntową
94/VI/2013 08.05.2013 obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Stefana Cezaka 2 służebnością gruntową
93/VI/2013 06.05.2013 rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz
92/VI/2013 06.05.2013 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 47/49 oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 177/13
91/VI/2013 07.05.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Zgierzu
90/VI/2013 29.04.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
89/VI/2013 29.04.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
88/VI/2013 26.04.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Orzechowej
87/VI/2013 26.04.2013 użyczenia na rzecz Biorącego - Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 29a wraz z istniejącym budynkiem
86/VI/2013 26.04.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Reymonta Władysława
85/VI/2013 26.04.2013 umorzenia zaległości czynszowych
84/VI/2013 26.04.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Długiej 69
83/VI/2013 26.04.2013 ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
82/VI/2013 26.04.2013 ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
81/VI/2013 24.04.2013 ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Jabłoniowej
80/VI/2013 23.04.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy: Ossowskiego 30, Ossowskiego 32-36, Ossowskiego 30, Ossowskiego 32-34, Rembielińskiego 37a, Rembielińskiego, Ossowskiego
79/VI/2013 22.04.2013 przyznania stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2012
78/VI/2013 18.04.2013 ogłoszenia wykazu,obejmującego nieruchomości położone w Zgierzu przy Al. Armii Krajowej 8-10 oraz ul. K. Gałczyńskiego 40, stanowiące własność Gminy Miasto Zgierz,oddane w użytkowanie wieczyste Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Zgoda" w Zgierzu
77/VI/2013 17.04.2013 wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miasta Zgierza
76/VI/2013 16.04.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Sosnowej
75/VI/2013 16.04.2013 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz
74/VI/2013 16.04.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
73/VI/2013 15.04.2013 ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Zgierza
72/VI/2013
zmienione zarządzeniem
Nr 26/VI/2014
12.04.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Zgierzu przy ulicy Milenijnej 2-20 przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
71/VI/2013 12.04.2013 przedłużenia okresu użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonych w Zgierzu przy Al. Armii Krajowej 8-10 oraz ul. K.Gałczyńskiego 40, stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, oddanych w użytkowanie wieczyste Powszechnej Spółdzielni Spożywców ''ZGODA''
70/VI/2013 12.04.2013 ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
69/VI/2013 09.04.2013 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 31a
68/VI/2013 09.04.2013 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
67/VI/2013 09.04.2013 przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Jabłoniowej
66/VI/2013 09.04.2013 przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Sosnowej
65/VI/2013 09.04.2013 zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 25-27 i ulicy Jerzego Popiełuszki 17a oraz obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Jerzego Popiełuszki 17 służebnością gruntową
64/VI/2013 05.04.2013 zmieniające zarządzenie nr 49/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Zgierza
63/VI/2013 04.04.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ul. Budowlanej 24A
62/VI/2013 02.04.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy 3 Maja 5 i Łódzkiej 3
61/VI/2013 02.04.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej
60/VI/2013 29.03.2013 zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz
59/VI/2013 29.03.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz
58/VI/2013 26.03.2013 ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wynajęcia na okres do 3 lat część budynku - Domu Tkacza, położonego przy ul. Gabriela Narutowicza 5 w Zgierzu
57/VI/2013 26.03.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Żytniej 56A-70A
56/VI/2013 26.03.2013 ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wynajęcia na okres do 3 lat część budynku - Dom Tkacza, położonego przy ul. Gabriela Narutowicza 5 w Zgierzu
55/VI/2013 25.03.2013 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
54/VI/2013 25.03.2013 zmiany zarządzenia Nr 5/2002 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie Regulaminu Premiowania dyrektorów samorządowych instytucji kultury prowadzących w szczególności działalności w zakresie upowszechniania kultury
53/VI/2013 21.03.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do dalszego wydzierżawienia na okres do 20 lat części działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Kamiennej 10 i Gałczyńskiego 29A
52/VI/2013 20.03.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na okres do 3 lat część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Bazylijskiej 85
51/VI/2013 20.03.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Mielczarskiego 2A
50/VI/2013 12.03.2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony promocji dóbr kultury i tradycji w 2013 r. - prowadzenie działalności dydaktyczno-kulturalnej ''Tradycja dawnych rzemiosł i obyczajów''
49/VI/2013 12.03.2013 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony promocji dóbr kultury i tradycji w 2013 r. - prowadzenie Domu Turysty
48/VI/2013 11.03.2013 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
47/VI/2013 08.03.2013 przyznania stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2012
46/VI/2013 06.03.2013 ponownego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku
45/VI/2013 01.03.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Piątkowskiej 38
44/VI/2013 01.03.2013 ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wynajęcia na okres do 3 lat część budynku - Domu Tkacza, położonego przy ul. Gabriela Narutowicza 5 w Zgierzu
43/VI/2013 27.02.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
42/VI/2013 28.02.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
41/VI/2013 27.02.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę gruntu położona w Zgierzu przy ulicy Pieczyraka
40/VI/2013 26.02.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
39/VI/2013 22.02.2013 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zgierzu
38a/VI/2013 20.02.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
38/VI/2013 20.02.2013 zmieniające zarządzenie nr 261/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 października 2012 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
37/VI/2013 19.02.2013 odwołania zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu
36/VI/2013 15.02.2013 ogłoszenia wykazu stanowisk handlowych przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 15 maja 2013 r. do 31 lipca 2013 r.
35/VI/2013 12.02.2013 wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu Miasta Zgierza, w Zgierzu przy ul. ks. Szczepana Rembowskiego 1, usytuowanego w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy''
34/VI/2013 12.02.2013 wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu Miasta Zgierza, w Zgierzu przy ul. Gabriela Narutowicza 6, usytuowanego w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy''
33/VI/2013 12.02.2013 wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu Miasta Zgierza, w Zgierzu przy ul. Gabriela Narutowicza 5, usytuowanego w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy''
32/VI/2013 11.02.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Dubois 114
31/VI/2013 06.02.2013 zmieniające zarządzenie nr 261/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 października 2012 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
30/VI/2013 05.02.2013 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Ignacego Hordliczki służebnością przesyłu
29/VI/2013 05.02.2013 przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 114
28/VI/2013 05.02.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia na okres do 3 lat, części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Gałczyńskiego 29A
27/VI/2013 31.01.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz
26/VI/2013 31.01.2013 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych
25/VI/2013 30.01.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 123
24/VI/2013 25.01.2013 ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego
23/VI/2013 24.01.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Sierakowskiego
22/VI/2013 24.01.2013 ponownego ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w 2013 roku
21/VI/2013 23.01.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 26
20/VI/2013 21.01.2013 ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części gruntu z nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Dubois 21A, 23, 25, 27
19a/VI/2013 16.01.2013 ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
19/VI/2013 15.01.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy 1 Maja 26
18/VI/2013 15.01.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczony do wynajęcia na okres do 3 lat lokal użytkowy usytuowany w budynku, położonym w Zgierzu przy ul. 1 Maja 5
17/VI/2013 15.01.2013 ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
16/VI/2013 15.01.2013 ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
15/VI/2013 15.01.2013 przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierza i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013
14/VI/2013 15.01.2013 przyjęcia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków zadań własnych na rok 2013
13/VI/2013 15.01.2013 przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części działek gruntu, położonych w Zgierzu przy ulicy Kamiennej 10 i Gałczyńskiego 29A
12/VI/2013 11.01.2013 zmiany oczywistej omyłki pisanej w zarządzeniu Nr 330/VI/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2012
11b/VI/2013 10.01.2013 ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczony do wynajęcia na okres do 3 lat budynek - Dom Tkacza, położony w Zgierzu przy ul. Gabriela Narutowicza 6
11a/VI/2013 10.01.2013 ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczone do wynajęcia na okres do 3 lat lokale użytkowe, usytuowane w Domach Tkaczy, położonych w Zgierzu przy ul. Szczepana Rembowskiego Nr 1
11/VI/2013 10.01.2013 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 31 i 31A służebnością przesyłu
10/VI/2013 10.01.2013 obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 34-46 służebnością przesyłu
9/VI/2013 10.01.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży nieruchomość, położoną w Zgierzu przy ulicy 3 Maja 33
8/VI/2013 09.01.2013 obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 62 służebnością gruntową
7/VI/2013 08.01.2013 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu
6/VI/2013 08.01.2013 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
5/VI/2013 08.01.2013
ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z jednoczesnym zbyciem na własność ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
4/VI/2013 08.01.2013 powołania Komisji konkursowych
3/VI/2013 07.01.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu, położonej w Zgierzu przy ulicy Wiejskiej 2
2/VI/2013 07.01.2013 wydzierżawienia części działki położonej w Zgierzu przy ul. Podgórnej 1-3
1/VI/2013 07.01.2013 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia części działki położonej w Zgierzu przy ul. Podgórnej 1 -3

Ilość odsłon: 8318
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza - dr Iwona Wieczorek
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-01-22 13:44
Ostatnia zmiana: 2014-02-12 11:02
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja wykazu zmian do zarządzeń.

Rejestr zmian - (96)
Data: 2014-02-12 11:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do zarządzeń.
Data: 2014-01-28 14:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-01-22 13:45Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu Zarządzeń PMZ
Data: 2014-01-07 13:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-12-30 11:51Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2013-12-30 11:48Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2013-12-18 15:24Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu Zarządzeń PMZ
Data: 2013-12-18 15:18Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2013-12-18 12:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2013-12-17 12:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2013-12-16 15:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-12-13 11:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-12-11 15:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-12-11 09:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-12-09 15:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośników.
Data: 2013-12-09 12:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-12-06 15:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-12-03 11:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-11-29 11:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-11-26 15:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-11-22 13:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-11-18 16:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-11-15 14:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-11-12 17:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-11-06 13:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-10-29 10:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2013-10-29 10:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-10-28 15:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzeń.
Data: 2013-10-18 11:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-10-14 12:37Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2013-10-09 13:56Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2013-10-09 13:39Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2013-10-07 14:34Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2013-10-07 14:32Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2013-10-07 13:55Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2013-10-03 15:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-10-03 12:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-09-27 15:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-09-23 15:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie dat w wykazie zarządzeń (od nr 190/VI/2013 do nr 193/VI/2013).
Data: 2013-09-20 15:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-09-18 15:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-09-12 12:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-09-06 14:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-09-02 15:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-08-23 15:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-08-20 12:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-08-13 15:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-07-31 10:02Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu
Data: 2013-07-31 08:29Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu
Data: 2013-07-31 08:27Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu
Data: 2013-07-26 09:52Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu
Data: 2013-07-23 14:07Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2013-07-20 11:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2013-07-16 11:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2013-07-12 15:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-07-11 14:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-07-11 13:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-07-01 15:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-06-24 11:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-06-14 15:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przywrócenie działu.
Data: 2013-06-14 11:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-06-10 11:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-05-31 15:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-05-27 10:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodano opis do zarządzenia Nr 110/VI/2013 PMZ.
Data: 2013-05-24 14:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-05-21 14:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-05-17 11:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-05-10 15:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2013-04-30 12:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja zarządzeń PMZ.
Data: 2013-04-24 12:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-04-15 16:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-03-28 11:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-03-22 14:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-03-13 11:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana daty wydania przy zarządzeniu Nr 50/VI/2013.
Data: 2013-03-13 10:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-03-08 10:23Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja listy zarządzeń
Data: 2013-03-08 10:20Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń
Data: 2013-03-08 00:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-02-27 15:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-02-25 12:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-02-20 10:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-02-19 16:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-02-18 15:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-02-18 08:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośnika.
Data: 2013-02-15 14:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-02-08 11:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-02-01 15:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-02-01 12:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośników.
Data: 2013-01-30 13:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-01-29 12:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-01-24 15:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-01-22 13:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-01-18 11:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-01-15 10:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-01-11 15:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-01-10 13:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2013-01-09 12:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator