Wyrażenie poparcia przez Radę Miasta Zgierza dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Udziela się poparcia dla uchwały Nr XXIV/336/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012 r. w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z art. 2, art. 9, art. 16 ust. 2, art. 91 ust. 3, art. 165 i art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, następujących
przepisów prawa:

1) art. 6d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) dodanego ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337), w zakresie w jakim nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;

2) art. 6e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dodanego ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w zakresie w jakim nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek przekształcenia samorządowych zakładów budżetowych w spółki komunalne, które,
dopiero po wybraniu w drodze przetargu, będą mogły odbierać odpady komunalne.


Na podst. uchwały Nr XXIX / 283 / 12 RMZ z dnia 30 października 2012 r.

Ilość odsłon: 950
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-01-09 12:49
Ostatnia zmiana: 2013-01-09 12:49
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2013-01-09 12:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator