Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczącego obniżenia wysokości środków finansowych wydzielonych w budżecie Powiatu Zgierskiego na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Zgierzu
Zmiany organizacyjne w finansowaniu funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgierzu polegające na zmniejszeniu budżetu placówki wpłyną w sposób zdecydowany na utrudnienie dostępu do pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie miasta i gminy Zgierz.

Skutki mogą być następujące:
  1. Długi okres oczekiwania na wizytę diagnostyczną u: psychologa, pedagoga, logopedy, psychoterapeuty.
  2. Długi okres oczekiwania na rozpoczęcie procesu terapeutycznego u specjalistów.
  3. Brak specjalistycznej diagnozy uniemożliwia podjęcie właściwych działań w stosunku do dziecka i jego rodziny.
  4. Brak możliwości prowadzenia działań (zajęć) przez specjalistów w szkołach i placówkach mających na celu wspieranie profilaktycznej i wychowawczej funkcji szkoły, do czego zobowiązuje Poradnię rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych oraz rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
  5. Brak możliwości rozwijania podjętej przez Poradnię współpracy z takimi instytucjami jak: MOPS w Zgierzu czy PCPR w Zgierzu. Dzięki tej działalności wsparciem zostały objęte rodziny – beneficjenci ww. instytucji.
  6. Ograniczenie możliwości profilaktycznych działań oraz poradnictwa wychowawczego i wsparcia dla rodziców bardzo małych dzieci, które nie są objęte wychowaniem przedszkolnym, np. realizacja programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
  7. Ograniczenie możliwości oddziaływań integrujących środowisko pomocowe np. organizowanie szkoleń dla środowiska oświatowego z terenu działania poradni.

Już obecnie obserwuje się zwiększenie zapotrzebowania na usługi Poradni. Wzrasta liczba problemów w szkołach i placówkach wymagających fachowej pomocy specjalistów zatrudnionych w poradni. Brak wsparcia w odpowiednim momencie może nieść skutki nieodwracalne skutkujące zaburzonym rozwojem dzieci i młodzieży oraz rosnącą frustracją rodziców i opiekunów pozostawionych swojemu losowi. Wszystko to będzie miało ogromny wpływ na wzrost niewłaściwych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Ograniczenie dostępności do pomocy psychologiczno – pedagogicznej będzie źródłem wzrostu młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, a w konsekwencji rosnącej patologii na ulicach naszego miasta.

W myśl zmieniających się przepisów prawa dotyczących funkcjonowania poradni psychologiczno – pedagogicznych w systemie oświaty oraz czynników zewnętrznych należałoby rozważyć zwiększenie potencjału kadrowego w zgierskiej poradni i ułatwić wszystkim potrzebującym dostęp do specjalistów.

W związku z powyższym Rada Miasta Zgierza zwraca się do Starosty Zgierskiego o ponowne przeanalizowanie i rozważenie możliwości finansowania placówki przynajmniej na dotychczasowym poziomie.

Na podst. uchwały Nr XXX / 306 / 12 RMZ z dnia 29.11.2012 r.

Ilość odsłon: 1004
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-01-09 13:08
Ostatnia zmiana: 2013-01-09 13:08
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2013-01-09 13:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator