DOKUMENT ARCHIWALNY ORGANIZACJA
1.    Przedszkole funkcjonuje cały rok.
2.    Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący.
3.    Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
4.    Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zalecanych zasad realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
5.    Świadczenia realizowane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do 13.00.
6.    Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w pkt. 4
7.    Świadczenia, o których mowa w ust 1, udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie są odpłatne i obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, wspierające prawidłowy rozwój dziecka.
8.    W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju wychowanków przedszkole prowadzi wyżywienie.
9.    Korzystanie z posiłków w przedszkolu jest odpłatne.
10.    Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
11.    Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielonych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a dyrektorem przedszkola.
12.    Przedszkole na życzenie rodziców organizuje naukę religii.
13.    Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego.
14.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
15.    Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.
16.    Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
17.    Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
a)  jednego nauczyciela w przypadku 5-cio godzinnego czasu pracy oddziału,
b) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-cio godzinnego czasu pracy.
18.    Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja roku poprzedzającego.
19.    Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.


Ilość odsłon: 4683
Dokument wytworzył(a): Małgorzata Bartosik
Wprowadził(a): Małgorzata Bartosik
Data publikacji: 2008-03-03 11:48
Ostatnia zmiana: 2012-03-19 11:19
Zakres ostatniej zmiany: usunięcie artukułu

Rejestr zmian - (7)
Data: 2012-03-19 11:19Wprowadził(a): Małgorzata BartosikOpis zmian: usunięcie artukułu
Data: 2012-01-25 07:48Wprowadził(a): Małgorzata BartosikOpis zmian: Aktualizacja artykułu
Data: 2011-12-30 09:56Wprowadził(a): Małgorzata BartosikOpis zmian: Uzupełnienie artykułu
Data: 2011-12-27 10:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana artykułu.
Data: 2011-12-27 09:16Wprowadził(a): Małgorzata BartosikOpis zmian: Aktualizacja statutu
Data: 2011-12-27 08:58Wprowadził(a): Małgorzata BartosikOpis zmian: Aktualizacja statutu
Data: 2008-03-07 11:14Wprowadził(a): Małgorzata BartosikOpis zmian: Zmiana formatowania tekstu.
Data: 2008-03-03 11:48Wprowadził(a): Małgorzata BartosikOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator