Projekty uchwał przekazane pod obrady XXXII sesji RMZ
31 stycznia 2013 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza.
 3. Wręczenie nagród w ramach Miejskiego Konkursu Multimedialno - Plastycznego "Akcja – Segregacja".
 4. Uwagi do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 7. Zapytania mieszkańców.
 8. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.
 9. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zgierza.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmiany uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r.,

  b) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i powierzonych,

  c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2038,

  d) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/279/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,

  e) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu partnerskiego pn.: "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,

  f) wyrażenia poparcia dla zmiany dotychczasowej nazwy przystanku kolejowego Jedlicze Łódzkie na Zgierz Kontrewers,

  g) pozostawienia bez rozpoznania skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  h) zmiany uchwały Nr XXXI/325/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  i) zmiany uchwały Nr XXXI/327/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz.

 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 12. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał zgłoszone poza porządkiem obrad:

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/324/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz


Ilość odsłon: 1207
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-01-25 11:57
Ostatnia zmiana: 2013-01-30 15:39
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja projektu uchwały.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2013-01-30 15:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały.
Data: 2013-01-28 15:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały.
Data: 2013-01-25 12:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu.
Data: 2013-01-25 11:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator