Projekty uchwał przekazane pod obrady XXXIII sesji RMZ
28 lutego 2013 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu promującego zgierskiego jeża jako markę regionalną współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

  b) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu promującego Park Kulturowy Miasto Tkaczy jako markę regionalną współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

  c) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Miasto Zgierz” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

  d) zapewnienia w 2013 roku środków na realizację projektu pod nazwą „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,

  e) przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy Miasto Zgierz na 2013 rok,

  f) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w 2013 roku, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu,

  g) podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Zgierzu,

  h) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,

  i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2038,

 8. Prezentacja cyfrowych systemów telematyki drogowej, służących utrzymaniu porządku publicznego i aktywnego nadzoru nad ruchem drogowym w mieście.
 9. Informacja na temat komunikacji miejskiej oraz przedstawienie sytuacji dotyczącej utrzymania linii tramwajowych w Zgierzu i perspektyw dotyczących linii 46.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 11. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.


Ilość odsłon: 1027
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-02-21 13:36
Ostatnia zmiana: 2013-02-21 13:36
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2013-02-21 13:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator