Przyznawanie nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury


Sprawę prowadzi:
Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Elżbieta Sakiewa – Naczelnik

Miejsce składania:
1) bezpośrednio w siedzibie Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, pokój nr 211 lub 212;
2) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza: pl. Jana Pawła II 16, Zgierz;
3) pocztą na adres: Urząd Miasta Zgierza, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.

Opis procedury:
1. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.
2. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
3. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokonuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Zgierza.
4. Ocena formalna wniosków następuje na podstawie następujących kryteriów:
- wniosek złożony w terminie,
- wniosek złożony na właściwym formularzu,
- wniosek wypełniony prawidłowo (czytelnie, wypełnienie wszystkich wymaganych pól zgodnie z ich przeznaczeniem),
- wniosek odpowiada kategorii, w której ma być przyznana nagroda,
- wniosek złożony przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie.
5. W przypadku złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
6. W przypadku wniosków zawierających uchybienia formalne istnieje możliwość dokonania jednokrotnego uzupełnienia w terminie 7 dni od daty poinformowania. Nieuzupełnienie wskazanych uchybień skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego kryteriów formalnych.
7. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków na podstawie informacji i uzasadnień w nich zawartych.
8. Komisja poddaje głosowaniu każdą kandydaturę do nagrody, odrębnie w każdej kategorii.
9. Komisja sporządza Prezydentowi Miasta Zgierza wykaz kandydatów rekomendowanych do przyznania nagrody, z podaniem proponowanej jej wysokości, a także wykaz kandydatów, którzy nie otrzymali rekomendacji do nagrody.
10. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Prezydent Miasta Zgierza uwzględniając rekomendacje Komisji.
11. Decyzja podjęta przez Prezydenta Miasta Zgierza jest ostateczną.
12. Wręczenie nagród następuje na sesji Rady Miasta Zgierza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miasta Zgierza.
13. Nagroda jest wypłacana na rachunek bankowy nagrodzonego lub w kasie Urzędu Miasta Zgierza.

Termin załatwienia sprawy:
Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2017 roku za ubiegły rok kalendarzowy.

Opłaty:
bez opłat

Tryb odwołania:
brak

Uwagi:
Nagrody przyznaje się na wniosek:
1) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Zgierza,
2) Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza,
3) nieartystycznych samorządowych instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Miasto,
4) innych podmiotów realizujących zadania w zakresie kultury, w tym szkół artystycznych z terenu Miasta,
5) organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta,
6) grup nieformalnych realizujących zadania z zakresu kultury.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
1) Artysta profesjonalny – za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, także w wymiarze całokształtu działalności, laureat ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury;
2) Artysta amator, w tym dzieci i młodzież – za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę, także w wymiarze całokształtu działalności, laureat ogólnopolskiego konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury;
3) Podmiot działający na terenie Miasta, realizujący zadania w zakresie kultury, dla którego organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym szkoły artystyczne, nieformalne grupy bądź zespół artystyczny działający przy podmiocie posiadającym osobowość prawną – za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji o Mieście.
W roku kalendarzowym może być przyznanych maksymalnie siedem nagród, po jednej w kategorii pierwszej i trzeciej oraz do pięciu w kategorii drugiej. Istnieje możliwość nieprzyznania nagrody w danej kategorii.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXVIII/266/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wniosek2013-02-22 14:09 48.27 KB 
dokument Regulamin2013-02-22 14:09 52.21 KB 

Ilość odsłon: 2281
Dokument wytworzył(a): Elżbieta Sakiewa
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-02-22 14:09
Ostatnia zmiana: 2017-02-02 13:41
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana roku w dacie składania.

Rejestr zmian - (4)
Data: 2017-02-02 13:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana roku w dacie składania.
Data: 2016-02-01 10:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu.
Data: 2015-03-24 15:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana nazwy Wydziału.
Data: 2014-02-14 09:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana roku w terminie składania wniosku.
Data: 2013-02-22 14:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator