Stypendia sportowe
Sprawę prowadzi:

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Stypendia dla najlepszych sportowców za 2019 r.

Od 1 grudnia 2019 r. Wydział Sportu prowadzi nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2019. Stypendia będą przyznawane w oparciu o uchwałę Nr LIII/651/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2014 r., poz. 4088), zmienioną uchwałą Nr LIW694/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały LIII/651/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 r., poz. 5435), zwanej dalej „uchwałą".

1. O stypendium sportowe Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2019 r., zwane w dalszej treści stypendium, mogą ubiegać się zawodnicy zrzeszeni w zgierskich klubach sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych obowiązujących w sporcie.

2. O stypendium mogą ubiegać się również wybitni sportowcy z klubów sportowych, które nie mają siedziby na terenie miasta Zgierza, o ile zgierskie kluby sportowe nie prowadzą danych dyscyplin sportowych.

3. Stypendia ustanawia się w niżej wymienionych dyscyplinach sportowych (konkurencjach) mających istotne znaczenie dla sportu w Gminie Miasto Zgierz i promujące Gminę Miasto Zgierz: piłka nożna, zapasy, łucznictwo, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, lekkoatletyka, kolarstwo, karate, sporty wodne, tenis stołowy, tenis ziemny, sporty walki

4. Warunki ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego:
    1) kryterium osiągniętych wyników sportowych:
       a) w dyscyplinach sportowych zespołowych, a w szczególności w piłce nożnej, piłce ręcznej, koszykówce i piłce siatkowej - co najmniej zakwalifikowanie do kadry wojewódzkiej lub posiadanie I klasy sportowej nadanej przez ogólnopolski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej;
       b) w dyscyplinach sportowych indywidualnych - lekkoatletyka - zakwalifikowanie do kadry wojewódzkiej lub posiadanie I, II bądź III klasy sportowej nadanej przez ogólnopolski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej;
       c) w dyscyplinach sportowych indywidualnych pozostałych - zdobycie medalu mistrzostw Polski lub posiadanie jednej z wymienionych klas sportowych: klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej, I bądź II klasy sportowej, nadanej przez ogólnopolski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej;
  2) kryteria dodatkowe - w każdej grupie sportowej:
      a) nienaganna postawa etyczno-moralna,
      b) pozytywna opinia macierzystego stowarzyszenia klubu sportowego,
      c) w przypadku uczniów - ocena co najmniej dobra ze sprawowania za dany rok szkolny i promocja do następnej do klasy,
      d) dopuszcza się możliwość ubiegania się o stypendium sportowe przez uczniów z oceną poprawną ze sprawowania, o ile zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania ocena ta związana jest z nieobecnością ucznia w szkole, a nieobecność jest spowodowana udziałem w zawodach sportowych; ocena poprawna ze sprawowania wymaga załączenia do wniosku opisowej opinii wychowawcy szkolnego ucznia
  3) Spełnienie przez kandydata kryterium osiągniętych wyników sportowych właściwego dla uprawianej przez niego dyscypliny sportowej oraz kryteriów dodatkowych, jest warunkiem koniecznym, aby kandydatura mogła być rozpatrywana przy przyznawaniu stypendium, lecz nie stanowi gwarancji jego przyznania.

5. Wnioski o stypendia za rok 2019 należy składać do dnia 31 grudnia 2019 r. do Urzędu Miasta Zgierza, Wydział Sportu, Plac Jana Pawła II 16, dziedziniec wewnętrzny, pok. 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku także po terminie wskazanym wyżej.

6. Wnioski o stypendia składają macierzyste kluby sportowe zawodniczek i zawodników ma formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/VIII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIII/651/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza.

7. Inicjatywa przyznania stypendium przysługuje również Prezydentowi Miasta Zgierza.

8. Do każdego wniosku muszą być załączone dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia i spełnianie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Zgierza.

9. Kwota stypendium miesięcznie nie może być niższa niż 40 zł i wyższa niż 1.000 zł.

10. Proponowaną liczbę stypendiów za rok 2019 Prezydent Miasta Zgierza określi do dnia 15 stycznia 2020 r. na podstawie uchwalonego budżetu miasta Zgierza na rok 2020, a w przypadku nieuchwalenia budżetu miasta przed tym terminem - na podstawie złożonego projektu budżetu miasta na rok 2020.

11. Otrzymane wnioski rozpatruje Komisja stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Zgierza., która w ciągu 45 dni od otrzymania wniosków dokonuje ich weryfikacji i oceny. Komisja ma prawo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, a w przypadku braku odpowiedzi ze strony wnioskodawcy odmawia uwzględnienia wniosku w dalszej procedurze postępowania.

12. Po wyczerpaniu procedury Komisja stypendialna przedkłada Prezydentowi Miasta Zgierza wnioski dotyczące przyznania stypendiów sporządzając listę proponowanych stypendystów wraz z proponowanymi kwotami stypendiów.

13. Prezydent Miasta Zgierza przyznaje stypendia w ciągu 14 dni od otrzymania propozycji Komisji stypendialnej, z zastrzeżeniem, że w przypadku nieuchwalenia budżetu miasta Zgierza na dany rok kalendarzowy przed upływem powyższego terminu, za termin przyznania stypendiów przez Prezydenta Miasta Zgierza przyjmuje się okres 14 dni od daty, w której budżet miasta Zgierza został uchwalony bądź zatwierdzony przez organ do tego właściwy. Wypłata stypendium następuje na podstawie umowy.

14. Stypendia przyznaje się na okres styczeń - czerwiec i wrzesień - grudzień 2020 r. i podlegają one weryfikacji po upływie I półrocza 2020 r. w trybie określonym w uchwale.

15. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie: www.umz.zgierz.pl, w menu (kolejno): „Jak załatwić sprawę" - „Druki i formularze" - „Stypendia - nagrody" - „Stypendia sportowe". Kopie wyżej wymienionych dokumentów można również otrzymać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, dziedziniec wewnętrzny, pok. 1.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wniosek2018-11-29 10:11 304.03 KB 
dokument Uchwała zmieniająca2018-11-30 10:19 320.5 KB 
dokument Uchwała RMZ2018-11-30 10:19 1151.49 KB 
dokument Komunikat dot. stypendiów2020-01-13 12:14 142.78 KB 

Ilość odsłon: 4244
Dokument wytworzył(a): Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2013-02-22 14:35
Ostatnia zmiana: 2020-01-13 12:14
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja załączników

Rejestr zmian - (23)
Data: 2020-01-13 12:14Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załączników
Data: 2019-11-27 12:40Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja zasad przyjmowania wniosków
Data: 2019-01-11 13:00Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załączników
Data: 2018-11-30 10:19Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Uaktualnienie uchwały i wniosku.
Data: 2018-11-30 09:57Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja uchwały i wniosku
Data: 2018-11-29 10:11Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja nowej uchwały i wniosku o przyznanie stypendium.
Data: 2018-01-16 09:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Komunikat o proponowanej liczbie stypendiów oraz kwocie przeznaczonej na stypendia.
Data: 2017-11-30 12:06Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Publikacja wniosku w innym formacie.
Data: 2017-11-29 10:22Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja artykułu.
Data: 2017-01-16 15:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu.
Data: 2016-11-29 15:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu.
Data: 2016-01-18 14:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu.
Data: 2015-12-10 12:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2015-12-02 12:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2015-12-01 08:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu i formularzy.
Data: 2015-04-24 15:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zmiany do zarządzenia PMZ.
Data: 2015-03-24 15:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana nazwy Wydziału.
Data: 2015-01-15 13:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana uchwały.
Data: 2015-01-15 13:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana wniosku i zarządzenia.
Data: 2015-01-12 10:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu PMZ.
Data: 2014-11-27 11:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2014-11-26 14:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu.
Data: 2013-12-02 11:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2013-02-22 14:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator