Stypendia szkolne - udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz

Sprawę prowadzi:
Wydział Edukacji i Młodzieży

Dorota Krakowiak – Inspektor w Wydziale Edukacji i Młodzieży
Agnieszka Wnukowska – Podinspektor w Wydziale Edukacji i Młodzieży

Komu przysługuje pomoc materialna:

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Zgierz:
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Do kogo adresowane jest stypendium szkolne:
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kto wnioskuje o przyznanie stypendium szkolnego:
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
1) rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia,
2) pełnoletniego ucznia,
3) dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka..

Kryterium dochodowe jakie należy spełniać, aby otrzymać stypendium szkolne:
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być wyższa niż 528 zł netto.
Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
• miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach,
• kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku:
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:
a) zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
b) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
c) oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (dotyczy osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy),
d) zaświadczenie lub decyzję z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, świadczenie alimentacyjne) – do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.),
e) zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych gospodarstwa,
f) wyroki sądowe dotyczące wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie od komornika dotyczące alimentów,
g) odcinek renty/emerytury,
h) oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
i) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok podatkowy dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenie o dochodach netto uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez instytucję wydającą dany dokument lub przez notariusza.

Opis procedury:
1. Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody netto rodziny uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
2. Analiza formalna wniosków i weryfikacja dochodów.
3. Zaopiniowanie wniosków przez Komisję Stypendialną powołaną przez Prezydenta Miasta Zgierza.
4. Przyznanie bądź odmowa przyznania stypendium szkolnego dokonana w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Termin załatwienia sprawy:
Wnioski składa się do 15 września danego roku szkolnego, jeżeli zaś zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do 15 lutego danego roku szkolnego. W przypadku słuchaczy kolegiów termin składania wniosków upływa 15 października danego roku szkolnego.

Miejsce składania:
Wnioski należy złożyć:
– w szkole, do której uczęszcza uczeń – uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz,
– w Wydziale Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza (ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a, 95–100 Zgierz, pok. 4, I piętro) – pozostali uczniowie oraz słuchacze kolegiów.

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwołania:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, 90–103 Łódź, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji i za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Uwagi:
Jeżeli wniosek o przyznanie stypendium szkolnego nie spełnia wymogów formalnych, organ przyznający stypendium szkolne wykazuje stwierdzone braki i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż siedem dni. Nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna:
Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), uchwała Nr X/91/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz”.


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wniosek2013-02-22 14:42 173.66 KB 
dokument Wniosek2013-02-22 14:42 60.5 KB 
dokument Regulamin2013-02-22 14:42 335.57 KB 

Ilość odsłon: 3164
Dokument wytworzył(a): Wydział Edukacji i Młodzieży
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-02-22 14:42
Ostatnia zmiana: 2019-09-03 16:40
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja.

Rejestr zmian - (4)
Data: 2019-09-03 16:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2017-09-13 14:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2016-08-29 13:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wysokości dochodu i podstawy prawnej.
Data: 2015-03-20 15:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja procedury.
Data: 2013-02-22 14:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator