Zasiłek szkolny - udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz


Sprawę prowadzi:
Wydział Edukacji i Młodzieży

Dorota Krakowiak – Inspektor w Wydziale Edukacji i Młodzieży
Agnieszka Wnukowska – Podinspektor w Wydziale Edukacji i Młodzieży

Komu przysługuje pomoc materialna:
Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Zgierz:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Do kogo adresowany jest zasiłek szkolny:
Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistnienia w jego rodzinie zdarzenia losowego, takiego jak: śmierć członka rodziny, ciężka i długotrwała choroba ucznia lub członka rodziny, nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ uczeń lub członek rodziny, powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu, powódź, pożar lub huragan powodujący straty w mieniu należącym do rodziny ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia.

Kto wnioskuje o przyznanie zasiłku szkolnego:
Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:
1) rodziców niepełnoletniego ucznia,
2) pełnoletniego ucznia,
3) dyrektora szkoły/kolegium/ośrodka.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku:
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Opis procedury:
1. Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego.
2. Analiza formalna wniosków.
3. Zaopiniowanie wniosków przez Komisję Stypendialną powołaną przez Prezydenta Miasta Zgierza.
4. Przyznanie bądź odmowa przyznania zasiłku szkolnego dokonana w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Termin załatwienia sprawy:
Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Miejsce składania:
Wydział Edukacji i Młodzieży
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a
95–100 Zgierz
pok. 4, I piętro
tel. 42 714 31 73
fax 42 710 24 81

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwołania:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, 90–103 Łódź, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji i za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Uwagi:
Jeżeli wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego nie spełnia wymogów formalnych, organ przyznający zasiłek szkolny wykazuje stwierdzone braki i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż siedem dni. Nieusunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna:
Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), uchwała Nr X/91/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz”.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wniosek2013-02-22 14:52 79.79 KB 
dokument Wniosek2013-02-22 14:52 105.86 KB 
dokument Regulamin2013-02-22 14:52 335.57 KB 

Ilość odsłon: 2726
Dokument wytworzył(a): Wydział Edukacji i Młodzieży
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-02-22 14:52
Ostatnia zmiana: 2017-09-13 14:34
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2017-09-13 14:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2015-03-20 15:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja procedury.
Data: 2013-02-22 14:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator