Zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców
Sprawę prowadzi:
Wydział Edukacji i Młodzieży
Katarzyna Filipiak – Inspektor w Wydziale Edukacji i Młodzieży

Miejsce składania:
Wydział Edukacji i Młodzieży, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a, piętro I, pok.4

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka.
2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych.
3. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
4. Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę lub ośrodek o realizowaniu przez dziecko odpowiednio: przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, albo zajęć rewalidacyjno–wychowawczych.
5. Oświadczenie o rodzaju paliwa i jego średnim zużyciu na 100 km (w jednostkach), według danych producenta pojazdu.
6. Kopie wszystkich stron dowodu rejestracyjnego pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka/ucznia (tylko w przypadku dowożenia prywatnym samochodem osobowym).
7. Upoważnienie/zgoda właściciela/współwłaściciela samochodu do użytkowania w celu zapewnienia dowożenia dziecka (tylko w przypadku dowożenia prywatnym samochodem osobowym).
8. Oświadczenie rodzica, że powierzył wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi
9. Oświadczenie podmiotu, że dowozi dziecko do przedszkola/szkoły/placówki i sprawuje opiekę w czasie jazdy.
10. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danym przedszkolu/szkole/ośrodku.

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy: Do 14 dni.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Uwagi:
Zasady zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica:
Bezpłatny transport lub zwrot kosztów przysługuje:

1. do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego -niepełnosprawnym dzieciom 5-letnim, 6-letnim oraz dzieciom, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego;

2. do najbliższej szkoły podstawowej - niepełnosprawnym uczniom: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

3. do najbliższej szkoły ponadpodstawowej - uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;

4. do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
 a) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia,
b) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną stopniu głębokim – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia.

5. Zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, punktu przedszkolnego, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na podstawie umowy pomiędzy rodzicami, a Prezydentem Miasta Zgierza.

6. Umowa może być zawarta z rodzicem/opiekunem prawnym.

7. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

8. Podstawą zawarcia umowy jest pozytywne rozpatrzenie „Wniosku o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka”.

9. Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Urzędzie Miasta Zgierza, Wydział Edukacji i Młodzieży, 95-100 Zgierz, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3 a.

10. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka stanowi:
a) w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym wzór:
 

gdzie:
a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,
b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu,
d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.
b) w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu wylicza się tak samo jak w punkcie a.
11. Kwotę zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców pomniejsza się proporcjonalnie do liczby dni nieobecności w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej, dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, w tym świąt i ferii szkolnych, przypadających w przyjętym okresie rozliczeniowym.

12. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej albo szkole ponadpodstawowej zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje.

13. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica w przyjętym okresie rozliczeniowym następuje na podstawie:
a) w przypadku przejazdu prywatnym samochodem osobowym – w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,
b) w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi – oświadczenia, o którym mowa w punkcie a.
14. Oświadczenie o organizowaniu przejazdu składa się w Urzędzie Miasta Zgierza, Wydział Edukacji i Młodzieży, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3 a, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po przyjętym okresie rozliczeniowym, w którym realizowano dowóz dziecka.

15. Zapłata następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia oświadczenia.

 

Podstawa prawna:
- art. 32 ust.6, art. 39 ust. 4 i art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Oświadczenie2020-02-06 10:14 24.82 KB 
dokument Wniosek2020-02-06 10:14 108 KB 

Ilość odsłon: 2369
Dokument wytworzył(a): Wydział Edukacji i Młodzieży
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2013-02-25 12:56
Ostatnia zmiana: 2020-02-06 10:14
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja procedury i załączników

Rejestr zmian - (5)
Data: 2020-02-06 10:14Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja procedury i załączników
Data: 2018-06-25 18:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja - zmiana przepisów i procedury.
Data: 2017-09-13 14:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2015-04-21 15:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularzy.
Data: 2015-03-24 15:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2013-02-25 12:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator