Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Sprawę prowadzi:
Wydział Działalności Gospodarczej

Podinspektor Małgorzata Kuzik - tel. 42 714 31 41
Podinspektor Katarzyna Kos-Gizińska - tel. 42 714 31 41
Specjalista Ewa Karlikowska - tel. 42 714 31 42
Referent Małgorzata Sudomir - tel. 42 714 31 42

Sposób załatwienia sprawy:

1. Osoba fizyczna składa wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG www.ceidg.gov.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki bip.mg.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap.gov.pl . System CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej urzędowe poświadczenie odbioru.
Wniosek o wpis do CEIGD może być sporządzony w postaci papierowej z zachowaniem zakresu i układu danych określonych w formularzu elektronicznym, a następnie:
a) złożony w wybranym urzędzie gminy albo
b) wysłany przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres wybranego urzędu gminy (w tym przypadku wniosek jest opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza).
Przyjmując wniosek organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz, za pokwitowaniem przyjęcie wniosku.
2. Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we wniosku, i przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania.

Formularze, Załączniki i Instrukcje dostępne są na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl)

Miejsce składania wniosku:
Urząd Miasta Zgierza
Wydział Działalności Gospodarczej
Plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz
Pokój 117, telefon 42 714 31 41, 42 714 31 42

Opłaty:
Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat (art. 13 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.


Ilość odsłon: 3072
Dokument wytworzył(a): Wydział Działalności Gospodarczej
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2013-02-25 13:45
Ostatnia zmiana: 2019-02-18 09:15
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja

Rejestr zmian - (13)
Data: 2019-02-18 09:15Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2019-02-12 11:33Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja danych - zmiana nazwy wydziału
Data: 2019-02-12 11:32Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja danych - zmiana nazwy wydziału
Data: 2018-10-12 09:29Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja danych i podstaw prawnych
Data: 2017-04-03 12:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2015-09-03 15:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w podstawie prawnej.
Data: 2015-05-13 15:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana podstawy prawnej.
Data: 2015-02-25 13:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana nazwy Wydziału.
Data: 2014-05-07 13:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Wydziału prowadzącego sprawę.
Data: 2014-03-03 13:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2013-07-03 10:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja linku do formularzy na stronę CEIDG.
Data: 2013-06-28 09:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja plików z Instrukcją.
Data: 2013-06-26 11:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana podstawy prawnej.
Data: 2013-02-25 13:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator