Wydanie jednorazowego zezwolenia na detaliczną sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych


Sprawę prowadzi:
Wydział Działalności Gospodarczej

Ewa Karlikowska – Specjalista (tel. 42 714 31 42)
Małgorzata Sudomir - Referent (tel. 42 714 31 42)

Opis procedury:
Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Do wniosku należy dołączyć:
1) udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,*
2) dowód dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*
3) udzielone pełnomocnictwo, w przypadku jego ustanowienia.
(* - nie dotyczy przedsiębiorców, którym zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych udzielił Prezydent Miasta Zgierza).

Termin załatwienia sprawy:
Zezwolenia udziela się lub odmawia udzielenia w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce składania:
Wydział Działalności Gospodarczej
Pokój 117, I piętro
Telefon 42 714 31 42

Urząd Miasta Zgierza
pl. Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100

Opłaty:
Za korzystanie z jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Opłatę wnosi się przed wydaniem zezwolenia do kasy Urzędu Miasta Zgierza, pokój 014 lub na konto Urzędu Miasta Zgierza: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107 .

Tryb odwołania:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Uwagi:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do 2 dni.
Zezwolenie wydawane jest przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- uchwała Nr LI/662/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zgierza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Ilość odsłon: 2133
Dokument wytworzył(a): Wydział Działalności Gospodarczej
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2013-02-25 13:54
Ostatnia zmiana: 2022-05-17 15:48
Zakres ostatniej zmiany: nowy BIP

Rejestr zmian - (22)
Data: 2022-05-17 15:48Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: nowy BIP
Data: 2019-11-22 14:20Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załącznika
Data: 2019-06-26 10:58Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załączników
Data: 2019-04-11 11:26Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załączników
Data: 2019-02-12 11:52Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja nazwy wydziału
Data: 2018-12-03 09:06Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja danych
Data: 2018-10-12 09:09Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja danych
Data: 2018-08-28 14:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w trybie odwoławczym.
Data: 2018-08-28 11:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja podstawy prawna.
Data: 2018-02-13 13:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja formularza.
Data: 2017-08-21 13:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja procedury i podstawy prawnej.
Data: 2016-10-21 12:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja podstawy prawnej.
Data: 2015-12-17 10:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w podstawie prawnej.
Data: 2015-09-03 15:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w podstawie prawnej.
Data: 2015-02-25 13:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana nazwy Wydziału.
Data: 2014-05-07 13:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Wydziału prowadzącego sprawę.
Data: 2014-05-07 13:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Wydziału prowadzącego sprawę.
Data: 2014-05-06 15:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularza.
Data: 2014-01-15 15:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularza.
Data: 2013-12-13 13:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularza.
Data: 2013-06-26 12:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w podstawie prawnej.
Data: 2013-05-14 11:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana we wniosku.
Data: 2013-02-25 13:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator