Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę


Sprawę prowadzi:
Wydział Działalności Gospodarczej

Ewa Karlikowska - Specjalista (tel. 42 714 31 42)
Małgorzata Sudomir - Referent (tel. 42 714 31 42)

Miejsce składania:
Wydział Działalności Gospodarczej

Pokój 117, I piętro
Telefon 42 714 31 41
Urząd Miasta Zgierza
pl. Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100

Opis procedury:
Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Do wniosku należy dołączyć:
- udzielone pełnomocnictwo, w przypadku jego ustanowienia.

Termin załatwienia sprawy:
Zezwolenia udziela się lub odmawia udzielenia w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwołania:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Opłaty:
Za korzystanie z zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się opłaty w wysokości:
1) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo;

2) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
3) 2 100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedstawione powyżej opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła:
1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
3) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego w wysokości ustalanej przed dokonaniem wpłaty.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości wnoszą opłatę w wysokości 525 zł, 525 zł, 2.100 zł w równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego rodzaju kalendarzowego.
Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się przed wydaniem zezwolenia na rachunek Urzędu Miasta Zgierza: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107 lub w kasie Urzędu, pokój 014.
Z opłaty zwolnione są zakłady pracy chronionej.

Uwagi:
Zezwolenie na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizowaniu przyjęć wydawane jest na okres do 2 lat.


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- uchwała Nr LI/662/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zgierza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Ilość odsłon: 2481
Dokument wytworzył(a): Wydział Działalności Gospodarczej
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2013-02-25 13:58
Ostatnia zmiana: 2022-05-17 15:49
Zakres ostatniej zmiany: nowy BIP

Rejestr zmian - (18)
Data: 2022-05-17 15:49Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: nowy BIP
Data: 2019-12-09 10:57Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja informacji dot. zmiany ustawy
Data: 2019-11-22 14:22Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załącznika
Data: 2019-06-26 11:00Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załączników
Data: 2019-02-12 11:50Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja danych - zmiana nazwy wydziału
Data: 2018-12-03 09:26Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja danych
Data: 2018-10-12 09:06Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja danych.
Data: 2018-08-28 14:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w trybie odwoławczym.
Data: 2018-08-28 11:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja podstawy prawnej, zmiana formularza i tytułu artykułu.
Data: 2018-02-13 13:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2016-10-21 12:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja podstawy prawnej.
Data: 2015-12-17 10:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w podstawie prawnej.
Data: 2015-09-03 15:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w podstawie prawnej.
Data: 2015-02-25 13:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana nazwy Wydziału.
Data: 2014-05-07 13:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Wydziału prowadzącego sprawę.
Data: 2013-12-13 13:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularza.
Data: 2013-06-26 12:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w podstawie prawnej.
Data: 2013-05-14 11:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana we wniosku.
Data: 2013-02-25 13:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator