Udzielenie/zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


Sprawę prowadzi:
Wydział Działalności Gospodarczej

 (tel. 42 714 31 41)


Opis procedury:

Złożenie wniosku o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
Dokumenty wymagane do złożenia wniosku oraz udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, tj.:
1) oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa  w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (załącznik nr 1),

2) zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy) przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy oraz zatrudnionych przez niego kierowców lub osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz,

3) dokument stwierdzający brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy oraz zatrudnionych przez niego kierowców lub osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz,

4) dokument stwierdzający brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy oraz zatrudnionych przez niego kierowców lub osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz,

5) dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami – tj. prawo jazdy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy oraz zatrudnionych przez niego kierowców lub osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz,

6) dokument/y stwierdzający/e dopuszczenie pojazdu do ruchu jako taksówki osobowej - tj. dowód rejestracyjny/pozwolenie czasowe,

7) dokument/y potwierdzający/e tytuł prawny do dysponowania pojazdem spełniającym wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którym transport drogowy ma być wykonywany,

8) dowód uiszczenia opłaty za wydanie/zmianę licencji oraz za wydanie wypisu/wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

9) świadectwo legalizacji taksometru (o ile jest),

10) wykaz pojazdów (załącznik nr 3) – w przypadku wystąpienia większej liczby pojazdów niż jeden pojazd wskazany we wniosku,

11) wykaz kierowców (załącznik nr 2) – w przypadku zatrudnionych kierowców lub osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz.


Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (tj. od dnia złożenia wniosku).

Miejsce składania:
Urząd Miasta Zgierza
pl. Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100
Wydział Działalności Gospodarczej
Pokój 117, I piętro
Telefon 42 714 31 41


Opłaty:

Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę uzależnioną od okresu ważności licencji w latach:
- od 2 do 15 - 200 zł,
- powyżej 15 do 30 - 250 zł,
- powyżej 30 do 50 - 300 zł.

W przypadku zgłoszenia we wniosku  - jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedna opłatę, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłaty:

- na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji,

-  na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji,

 - w innych przypadkach pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Za zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie licencji, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, a także zmiany obszaru w przypadku wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, powodujących zmianę właściwości organu
- organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji.

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłaty:

- w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji,

UWAGA:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw - licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 r.
zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 r.  - podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw  - na wniosek przedsiębiorcy złożony przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie ww. nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

Tryb odwołania:

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Zgierza przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym,

- ustawa z dnia 16 maja 2019 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych  innych ustaw,

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym,

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami,

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów,

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.


Ilość odsłon: 4372
Dokument wytworzył(a): Wydział Działalności Gospodarczej
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2013-02-25 14:11
Ostatnia zmiana: 2022-05-17 15:51
Zakres ostatniej zmiany: nowy BIP

Rejestr zmian - (30)
Data: 2022-05-17 15:51Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: nowy BIP
Data: 2020-01-30 11:39Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja opisu procedury i załączników
Data: 2020-01-30 11:38Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja opisu procedury wraz z załącznikami
Data: 2020-01-10 10:47Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Dodanie informacji o aktualizacji załączników i procedury
Data: 2019-06-26 11:15Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załączników
Data: 2019-06-26 10:53Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załączników
Data: 2019-02-21 08:47Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załącznika
Data: 2019-02-18 09:18Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2019-02-12 11:56Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja nazwy wydziału
Data: 2018-10-12 09:38Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja podstaw prawnych i wniosku
Data: 2018-10-11 09:13Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Zmiana podstaw prawnych i aktualizacja danych.
Data: 2017-04-03 12:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2015-09-03 15:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w podstawie prawnej i zmiana wniosku.
Data: 2015-02-25 15:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2015-02-25 14:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja i zmiana formularza.
Data: 2014-05-07 13:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Wydziału prowadzącego sprawę.
Data: 2014-04-04 12:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularzy oświadczeń.
Data: 2014-03-31 13:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana wniosku.
Data: 2014-01-14 13:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana opisu procedury oraz zmiana formularzy.
Data: 2014-01-03 14:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wykreślenie pkt 4 w opisie procedury.
Data: 2013-12-11 10:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana podstawy prawnej.
Data: 2013-09-12 13:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularza.
Data: 2013-09-05 12:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularza.
Data: 2013-09-03 16:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularzy.
Data: 2013-09-02 14:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularzy.
Data: 2013-08-20 11:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana opisu i dokumentów do pobrania.
Data: 2013-07-10 14:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana wniosku.
Data: 2013-07-03 10:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularzy.
Data: 2013-06-26 13:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w podstawie prawnej.
Data: 2013-06-26 12:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w podstawie prawnej,
Data: 2013-02-25 14:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator