Projekty uchwał przekazane pod obrady XXXIV sesji RMZ
26 marca 2013 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)

Porządek obrad sesji:   
 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”.
 3. Uwagi do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji.
 5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego w kontekście planowanej budowy Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów i Wytwarzania Energii w Zgierzu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 7. Zapytania mieszkańców.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”,

  b) nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza”,

  c) określenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Zgierz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego,

  d) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,
  Autopoprawka z dnia 21.03.2013 r.


  e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2038,
  Autopoprawka z dnia 21.03.2013 r.

  f) likwidacji jednostki budżetowej „Redakcja „Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego” w Zgierzu”,

  g) zmiany uchwały Nr IX/74/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie nadania statutu Redakcji Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego w Zgierzu,

  h) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Aleksandrów Łódzki realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy,

  i) wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz,

  j) wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  k) zmiany uchwały Nr XXXI/325/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  l) zmiany uchwały Nr XXXI/326/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  m) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz,

  n) ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz.

 10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o Rafała Chylińskiego w Zgierzu, za rok 2012.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2012.
 12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2012 rok.
 13. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 15. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1277
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-03-20 14:07
Ostatnia zmiana: 2013-03-25 08:50
Zakres ostatniej zmiany: Poprawienie odnośnika.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2013-03-25 08:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośnika.
Data: 2013-03-22 15:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawek do projektów uchwał.
Data: 2013-03-21 15:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kolejnych projektów uchwał.
Data: 2013-03-20 14:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator