Projekty uchwał przekazane pod obrady XXXV sesji RMZ
25 kwietnia 2013 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu za rok 2012.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Zgierz na rok 2012.
 10. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2012 r.
 12. Informacja na temat przebiegu „Akcji zima”, analiza jej kosztów i realizacji zadań.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  b) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu „Utworzenie pracowni przyrodniczej w Gimnazjum nr 1 w Zgierzu”,

  c) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,

  d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029,

  e) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w sprawie wyrażenia poparcia dla budowy drogi ekspresowej S-14 na odcinku od miejscowości Słowik do węzła Lublinek,

  f) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego zawartości publikacji w środkach masowego przekazu związanych z osobami pełniącymi funkcje publiczne,

  g) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonanie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  h) wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,

  i) powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy utrzymania zieleni oraz porządku i czystości,
  Autopoprawka z dnia 18.04.2013 r.

  j) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz,

  k) ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz,

  l) zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza.

 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 15. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1350
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-04-18 13:11
Ostatnia zmiana: 2013-04-24 13:26
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja kolejnych projektów uchwał.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2013-04-24 13:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kolejnych projektów uchwał.
Data: 2013-04-19 13:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kolejnego projektu uchwały.
Data: 2013-04-19 12:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kolejnych projektów uchwał.
Data: 2013-04-18 13:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator