Projekty uchwał przekazane pod obrady XXXVII sesji RMZ
27 czerwca 2013 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2012 r.,

  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2012 r.,

  c) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza,

  d) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”,

  e) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Zgierzu”,

  f) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu pn. „Rewitalizacja ulicy Długiej – od placu Kilińskiego do ul. Dąbrowskiego (obszar Parku Kulturowego Miasta Tkaczy)”,

  g) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego,

  h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029,

  i) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą,

  j) zmiany uchwały Nr XXXVIII/353/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej oraz terenu PKP,

  k) uchwalenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2013 r.,

  l) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  m) zmiany uchwały Nr XXXI/325/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  n) zmiany uchwały Nr XXXI/327/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  o) określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Zgierza,

  p) zmiany Statutu Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu,

  r) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego międzygminnej komunikacji autobusowej linii Aleksandrów Łódzki - Miasto Zgierz – Gmina Zgierz – Stryków nr 3A,

  s) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego.

 8. Informacja na temat etapu prac nad projektem pn: „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza”.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 10. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.Ilość odsłon: 1192
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-06-21 10:40
Ostatnia zmiana: 2013-06-24 10:03
Zakres ostatniej zmiany: Poprawienie odsyłacza.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2013-06-24 10:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odsyłacza.
Data: 2013-06-21 14:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2013-06-21 10:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator