Projekty uchwał przekazane pod obrady XXXIX sesji RMZ
29 sierpnia 2013 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII i  XXXVIII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) nadania nazwy drodze gminnej (dot. ulicy Gorczańskiej),

  b) nadania nazwy drodze gminnej (dot. ulicy Marka Szwarca),

  c) uchylenia uchwały Nr XXXVII/396/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”,

  d) uchylenia uchwały Nr XXXVII/397/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Zgierzu”,

  e) zmiany uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XXXVII/408/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Zgierza,

  f) wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Miasto Zgierz darowizny prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w 121 obrębie miasta Zgierza oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 152/18,

  g) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego,

  h) zmiany uchwały Nr XXXI/333/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2013 r.,

  i) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

  j) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,

  k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029,

  l) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,

  m) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,

  n) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029,

  o) zatwierdzenia projektu porozumienia międzygminnego dotyczącego międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 3A, łączącej Aleksandrów Łódzki – Miasto Zgierz – Gminę Zgierz – Stryków,

  p) zmiany uchwały Nr XLII/404/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów okresowych w komunikacji łączonej: autobus komunikacji miejskiej plus tramwaj na terenie miasta Zgierza,

  r) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w sprawie zwiększenia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na działanie Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

 8. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2013 r.
  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  Sprawozdanie Komisji Inicjatyw Gospodarczych
  Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
  Sprawozdanie Komisji Statutowo-Prawnej
  Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
  Sprawozdanie Komisji Spraw Obywatelskich
  Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów
 9. Informacja na temat stanu ochrony środowiska na terenie dawnych zakładów ZPB „Boruta” w Zgierzu, w tym przedstawienie informacji co do:
  - funkcjonowania nowych zakładów powstałych w latach 2004-2012 i przestrzegania przez nie udzielonych zezwoleń w zakresie wykonywanej działalności (w tym m. in. w stosunku do jakich zakładów i z jakiego powodu były wystąpienia organów kontrolnych),
  - stanu istniejącego na terenie składowisk przy ul. Miroszewskiej i „za Bzurą” (w tym, kto jest właścicielem, jak przebiega rekultywacja, wyników badań co do gleby i wód na terenie oddziaływania tych składowisk).
 10. Informacja Prezydenta Miasta Zgierza na temat wyjaśnień dotyczących wystąpienia Skarbnik Miasta Zgierza pani Doroty Kubiak w dniu 26 lipca 2013 r.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 12. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1332
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-08-22 15:54
Ostatnia zmiana: 2013-08-28 15:42
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja sprawozdania KBiF.

Rejestr zmian - (4)
Data: 2013-08-28 15:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja sprawozdania KBiF.
Data: 2013-08-27 16:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja sprawozdań i projektu uchwały.
Data: 2013-08-26 13:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja sprawozdania i informacji.
Data: 2013-08-23 15:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie kolejnych projektów uchwał.
Data: 2013-08-22 15:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator