Projekty uchwał przekazane pod obrady XL sesji RMZ
26 września 2013 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie stypendiów edukacyjnych uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce.
 3. Wręczenie nagród w konkursie „Narkotykom nie” w ramach programu Decydujmy Razem.
 4. Wręczenie pucharów Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza dla szkół podstawowych za zajęcie I miejsc w punktacji generalnej Biegu „Ku Słońcu” w kategorii dziewcząt i chłopców.
 5. Uwagi do porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 8. Zapytania mieszkańców.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą Nr XXXIX/417/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 3 września 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmiany uchwały Nr XXXVII/400/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki z dnia 24 czerwca 2013 r., znak spr.: ZG-2-70-1/13 o uznaniu lasów ochronnych własności Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki,

  b) wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Miasto Zgierz darowizny prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w 121 obrębie miasta Zgierza oznaczonej nr ewidencyjnym działki 152/20,

  c) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

  d) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji projektu pn.: „Remont ulicy Śniechowskiego w Zgierzu” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,

  e) wyborów Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu,

  f) stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,

  g) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,

  h) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  i) zmiany Statutu Miasta Zgierza,

  j) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,
  Autopoprawka z dnia 20.09.2013 r.

  k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029,

  l) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu zamkniętego w ramach POKL Rewitalizacja Społeczna Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.2. „Systemowe Wsparcie Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej”,

  m) nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu,

  n) zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza”.

 12. Przyjęcie sprawozdania z wykonaniu budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.
 13. Informacja na temat rozwoju infrastruktury społecznej w zakresie placów zabaw i terenów rekreacyjnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 15. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1233
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-09-20 14:39
Ostatnia zmiana: 2013-09-25 17:53
Zakres ostatniej zmiany: Usunięcie projektu uchwały po autopoprawce.

Rejestr zmian - (4)
Data: 2013-09-25 17:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Usunięcie projektu uchwały po autopoprawce.
Data: 2013-09-25 16:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie projektu po autopoprawkach.
Data: 2013-09-25 08:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie linku w pkt 11c).
Data: 2013-09-23 16:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Autopoprawka z dnia 20.09.2013 r.
Data: 2013-09-20 14:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator