Projekty uchwał przekazane pod obrady XLI nadzwyczajnej sesji RMZ
21 października 2013 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)
Wnioskodawca: Prezydent Miasta Zgierza

Proponowany przez wnioskodawcę porządek obrad sesji nadzwyczajnej:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) uchylenia uchwał w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 (415, 418, 420, 421, 443),

  b) uchylenia uchwały Nr XL/444/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2029,

  c) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierz na rok 2013 w zakresie zadań własnych („naprawcza”),

  d) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego,

  e) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych (418),

  f) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych (420),

  g) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych (421),

  h) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych (443),

  i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2029 („naprawcza”),
  WPF do uchwały
  Wykaz przedsięwzięć do WPF
  Objaśnienia do WPF

  j) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

  k) korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz,

  l) ustalenia bezpłatnych przejazdów autobusowych w dniu 1 listopada 2013 roku,

  m) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu zamkniętego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wysoka Jakość Systemu Oświaty, Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe.

 5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski osiedli.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1287
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-10-16 21:40
Ostatnia zmiana: 2013-10-17 14:02
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja załącznika do projektu uchwały.

Rejestr zmian - (4)
Data: 2013-10-17 14:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja załącznika do projektu uchwały.
Data: 2013-10-17 09:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja załącznika do projektu uchwały.
Data: 2013-10-16 21:40Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Publikacja kolejnego projektu uchwały
Data: 2013-10-16 16:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kolejnych projektów uchwał.
Data: 2013-10-16 12:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator