Projekty uchwał przekazane pod obrady XLII sesji RMZ
29 października 2013 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmiany uchwały Nr XXXVI/386/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2013 r.,

  b) stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu,

  c) stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu,

  d) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  e) zmiany Statutu Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu,

  f) wstąpienia w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,

  g) przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Zgierza na lata 2013-2015,

  h) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych,

  i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2029.

 8. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
 10. Informacja na temat kosztów ponoszonych przez Gminę Miasto Zgierz na oświatę od 2010 r.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 12. Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1061
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-10-23 15:21
Ostatnia zmiana: 2013-10-28 14:55
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja kolejnych projektów uchwał.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2013-10-28 14:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kolejnych projektów uchwał.
Data: 2013-10-23 15:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2013-10-23 15:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator