Projekty uchwał przekazane pod obrady XLIII sesji RMZ
28 listopada 2013 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności niezabudowanych działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Droga bez nazwy ozn. nr ewid. działek 98/2 o pow. 2182 m² i 97 o pow. 1775 m²,

  b) podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Zgierzu,

  c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Województwa Łódzkiego w sprawie wykonania zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 702 w granicach administracyjnych miasta Zgierza,

  d) ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 4 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu znajdującej się przy ul. Norberta Barlickiego 2 w Zgierzu oraz zamiaru dokonania zmiany Statutu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu w związku ze zmianą zakresu działania i lokalizacji filii,

  e) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2014 roku,

  f) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miasto Zgierz i Gminy Zgierz oraz dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasto Zgierz dla Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o. na okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.,

  g) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

  h) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

  i) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

  j) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

  k) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

  l) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

  m) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

  n) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

  o) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

  p) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

  q) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

  r) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą Nr XXXIV/367/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz,

  s) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2014 r.,

  t) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  u) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu,

  v) nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi",

  w) upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

  x) przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014,

  y) przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok  2014 dla miasta Zgierza,

  z) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,

  za) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 1 – Infrastruktura kultury w ramach priorytetu: przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko,

  zb) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 1 – Infrastruktura kultury w ramach priorytetu: budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej,

  zc) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2013 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego.
  Uzasadnienie do projektu uchwały

 8. Informacja na temat oferty inwestycyjnej Gminy Miasto Zgierz.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
 10. Informacja na temat kosztów ponoszonych przez Gminę Miasto Zgierz na oświatę od 2010 r.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 12. Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1242
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-11-21 15:30
Ostatnia zmiana: 2013-11-22 15:25
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja uzasadnienia do projektu uchwały.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2013-11-22 15:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uzasadnienia do projektu uchwały.
Data: 2013-11-22 13:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2013-11-22 11:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2013-11-21 15:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator