Projekty uchwał przekazane pod obrady XLV sesji RMZ
16 stycznia 2014 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”.
 3. Uwagi do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Grantowego Fundacji Kronenberga pn. Na tropie historii Zgierza,

  b) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Grantowego Fundacji Kronenberga,

  c) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących złożenia i realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zieleni w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu”,
  Autopoprawka z dnia 15.01.2014 r.

  d) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

  e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

  f) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego,

  g) przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwały podjęte na XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 22 października 2013 r.,

  h) przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę Nr XXIV/367/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz,

  i) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

  j) zmiany uchwały Nr XLIV/496/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2014.

 9. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Miasta Zgierza za II półrocze 2013 r.
 10. Informacja nt. podjętych działań co do składowisk na terenie dawnych ZPB „Boruta” w Zgierzu i wysypiska „za Bzurą”.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 12. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał zgłoszone poza porządkiem obrad:

- w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy utrzymania zieleni, porządku i czystości oraz utrzymania dróg, dróg wewnętrznych, parkingów, placów, chodników i alejek w parkach, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza;

- w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrom Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi;

- w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrom Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi;

- w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrom Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi;

- w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrom Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi;

- w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrom Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi;

- w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrom Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi;

- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą;

- w sprawie stwierdzenia braku naruszenia ustaleń „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza,, zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. DługąIlość odsłon: 1462
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-01-09 14:50
Ostatnia zmiana: 2014-01-15 14:57
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja projektów uchwał.

Rejestr zmian - (6)
Data: 2014-01-15 14:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2014-01-15 12:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2014-01-15 11:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana linku.
Data: 2014-01-13 15:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały.
Data: 2014-01-10 15:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2014-01-10 10:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2014-01-09 14:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator