Zarządzenia PMZ - rok 2014

Zarządzenie Nr

z dnia

w sprawie

VII kadencja
27/VII/2014 31.12.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
26/VII/2014 31.12.2014 zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2015
25/VII/2014 31.12.2014 zatwierdzenia planu kontroli na rok 2015 w Urzędzie Miasta Zgierza i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz
24/VII/2014 31.12.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
23/VII/2014 31.12.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
22/VII/2014 22.12.2014 przedłużenia umowy najmu budynku położonego w Zgierzu przy ul. H. Dąbrowskiego 25
21/VII/2014 22.12.2014 przedłużenia umowy dzierżawy działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 31
20/VII/2014 22.12.2014 powołania komisji konkursowych
19/VII/2014 22.12.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia grunty położone w Zgierzu przy ulicy Kolejowej, ulicy Łódzkiej 81 oraz ulicy Kolejowej 60 i 58
18/VII/2014 22.12.2014 zmieniające zarządzenia Nr 37/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
17/VII/2014 16.12.2014 zmiany zarządzenia Nr 235/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Zgierza
16/VII/2014 16.12.2014 powołania Komisji konkursowych do spraw rozpatrzenia i wyboru ofert składających się na otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych realizacją zadań samorządu gminy w 2015r przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
15/VII/2014 15.12.2014 uchylenia Zarządzenia Nr 14/VII/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Społecznego Asystenta Prezydenta Miasta Zgierza
14/VII/2014
uchylenie zarządzeniem
Nr 15/VII/2014
15.12.2014 powołania Społecznego Asystenta Prezydenta Miasta Zgierza
13/VII/2014 12.12.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
12/VII/2014 12.12.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
11/VII/2014 12.12.2014 powołania dyrektora Muzeum Miasta Zgierza
10/VII/2014 11.12.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Dygasińskiego
9/VII/2014 11.12.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczona do wydzierżawienia część gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Targowej 2
8/VII/2014 10.12.2014 zmiany zarządzenia Nr 316/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2014r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku
7/VII/2014 10.12.2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku
6/VII/2014 08.12.2014 desygnowania przedstawiciela Gminy Miasto Zgierz do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5/VII/2014 08.12.2014 odwołania przedstawiciela Gminy Miasto Zgierz w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4/VII/2014 05.12.2014 upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Zgierz
3/VII/2014 05.12.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu oraz zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
2/VII/2014 05.12.2014 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
1/VII/2014 04.12.2014 powołania Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza
VI kadencja
322/VI/2014 02.12.2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji w 2015 r.
321/VI/2014 02.12.2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r.
320/VI/2014 02.12.2014 zmiany zarządzenia Nr 306/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 77-79
319/VI/2014 02.12.2014 wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora i wicedyrektorów Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgierzu, ul. 3 Maja 46A, do czasu powrotu przebywających na zwolnieniu lekarskim wicedyrektorów placówki
318/VI/2014 28.11.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
317/VI/2014 28.11.2014 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
316/VI/2014 28.11.2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku
315/VI/2014 28.11.2014 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
314/VI/2014 28.11.2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz osób najuboższych
313/VI/2014 28.11.2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2015 roku
312/VI/2014 28.11.2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
311/VI/2014 28.11.2014 ustalenia logo Programu "Zgierz dla Rodziny", logo "Zgierskiej Karty Rodzinnej", wzoru "Zgierskiej Karty Rodzinnej", wzoru wniosku o wydanie "Zgierskiej Karty Rodzinnej " oraz regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania "Zgierskiej Karty Rodzinnej"
310/VI/2014 26.11.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Mielczarskiego 15-17
309/VI/2014 26.11.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Rudnickiej 2D
308/VI/2014 26.11.2014 oddania w dzierżawę działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Kolejowej, ulicy Łódzkiej 81 oraz ulicy Kolejowej 60 i 58
307/VI/2014 21.11.2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, prowadzenia noclegowni oraz prowadzenie jadłodajni na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz powołania Komisji Konkursowej
306/VI/2014 21.11.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 77-79
305/VI/2014 20.11.2014 przedłużenia na rzecz dotychczasowego Biorącego umowy użyczenia nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 51 i Mielczarskiego 14
304/VI/2014 19.11.2014 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
303/VI/2014 19.11.2014 zmieniające zarządzenie Nr 276/VI/2014 r. Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu w wyborach do Rady Miasta Zgierza, Rady Powiatu Zgierskiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Zgierza, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
302/VI/2014 18.11.2014 cofnięcia upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu
301/VI/2014 18.11.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 15-17
300/VI/2014 18.11.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
299/VI/2014 18.11.2014 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
298/VI/2014 13.11.2014 przedłużenia na rzecz dotychczasowego Biorącego umowy użyczenia lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Zgierzu przy ulicy Gabriela Narutowicza nr 5
297/VI/2014 13.11.2014 zmiany Zarządzenia Nr 26/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Radosnej i przy ulicy Romantycznej
296/VI/2014 13.11.2014 dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 77-79
295/VI/2014 12.11.2014 zmiany zarządzenia Nr 95/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 kwietnia 2011 r. dotyczącego powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu
294/VI/2014 12.11.2014 wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Rudnickiej 2D
293/VI/2014 05.11.2014 powołania Zespołu zajmującego się przygotowaniem i realizacją projektu w ramach formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Urzędzie Miasta Zgierza
292/VI/2014 05.11.2014 zamiany działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Nowiny 50 oznaczonej numerem ewidencyjnym 933 o powierzchni 2928 m2 na działki położone przy ulicy Romantycznej 55 oznaczone numerami ewidencyjnymi 144/21, 500/4, 13/2 i 12/1 o łącznej powierzchni 1459 m2
291/VI/2014 05.11.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu przy ul. Mikołaja Reja
290/VI/2014 05.11.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Cezaka 7F
289/VI/2014 05.11.2014 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Wiosny Ludów 26A i 28 służebnością gruntową
288/VI/2014 31.10.2014 powołania Zespołu zajmującego się przygotowaniem i realizacją projektów w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego
287/VI/2014 31.10.2014 zmieniające zarządzenie Nr 37/VI/2014 r. Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza.
286/VI/2014 28.10.2014 zmieniające zarządzenie Nr 276/VI/2014 r. Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu w wyborach do Rady Miasta Zgierza, Rady Powiatu Zgierskiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Zgierza, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
285/VI/2014 28.10.2014 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zgierzu
284/VI/2014 28.10.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
283/VI/2014 28.10.2014 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
282/VI/2014 28.10.2014 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
281/VI/2014 28.10.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności, działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej
280/VI/2014 28.10.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności, działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej
279/VI/2014 28.10.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 83
278/VI/2014 28.10.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ul. Długiej 56C
277/VI/2014 28.10.2014 ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Zgierza w zamian za święto przypadające w sobotę 1 listopada 2014 r.
276/VI/2014 28.10.2014 powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu w wyborach do Rady Miasta Zgierza, Rady Powiatu Zgierskiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Zgierza, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
275/VI/2014 23.10.2014 zatwierdzenia programu akcji zimowej na rok 2014/2015
274/VI/2014 23.10.2014 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2015, w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie miasta Zgierza
273/VI/2014 22.10.2014 zmiany wysokości stypendium sportowego Rady miasta Zgierza za 2013 r.
272/VI/2014 22.10.2014 cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2013 r.
271/VI/2014 22.10.2014 cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2013 r.
270/VI/2014 22.10.2014 przyznania wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2014
269/VI/2014 22.10.2014 przyznania nagrody sportowej Rady Miasta Zgierza za rok 2014
268/VI/2014 20.10.2014 upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Zgierz
267/VI/2014 16.10.2014 ogłoszenia wykazu, obejmującego część lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. 1 Maja 5 w Zgierzu, przeznaczonego do wynajęcia na okres do 3 lat wraz z wydzierżawieniem 1 m2 działki gruntu
266/VI/2014 16.10.2014 wykonania uchwały Nr XLVIII/586/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz lokalu do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy
265/VI/2014 16.10.2014 ogłoszenie wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Aleksandrowskiej nr 63
264/VI/2014 15.10.2014 powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w użytkowanie, najem, dzierżawę oraz prowadzenia rokowań
263/VI/2014 14.10.2014 zmieniające zarządzenie nr 106/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Zgierza
262/VI/2014 14.10.2014 powołania Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza
261/VI/2014 14.10.2014 odwołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza
260/VI/2014 10.10.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowane działki gruntu położone w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83B i 83C wraz z udziałami w działkach stanowiących drogi dojazdowe położonych przy ulicy Ciosnowskiej 74d i 74i oraz ulicy Piątkowskiej 83h i 83t
259/VI/2014 08.10.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
258/VI/2014 08.10.2014 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
257/VI/2014 07.10.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. 3 Maja 69C
256/VI/2014 07.10.2014 powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu w wyborach do Rady Miasta Zgierza, Rady Powiatu Zgierskiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Zgierza, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
255/VI/2014 06.10.2014 przedłużenia umowy dzierżawy działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 56C
254/VI/2014 03.10.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Wspólnej 7
253/VI/2014 03.10.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds.przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
252/VI/2014 03.10.2014 powołania komisji do spraw oceny wniosku o udzielenie w 2015 r. dotacji celowej z budżetu miasta Zgierza na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie Gminy Miasto Zgierz
251/VI/2014 03.10.2014 zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu części lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. 1 Maja 5 wraz z wydzierżawieniem 1 m2 gruntu
250/VI/2014 03.10.2014 określenia podziału miasta na okręgi wyborcze i określenia wzoru listy podpisów do zgłaszania kandydatów w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza ogłoszonych na dzień 30 października 2014 r.
249/VI/2014 03.10.2014 ogłoszenia konkursu i wprowadzenia regulaminu konkursu "Pocztówka z Miasta Tkaczy"
248/VI/2014 01.10.2014 odwołanie Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza
247/VI/2014 30.09.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
246/VI/2014 30.09.2014 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
245/VI/2014 25.09.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Czarnej 3-9
244/VI/2014 24.09.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Piłsudskiego 1
243/VI/2014 19.09.2014 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
242/VI/2014 19.09.2014 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Wiosny Ludów 26A I 28 oraz ulicy Cegielnianej 4A służebnością gruntową
241/VI/2014 18.09.2014 ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Łęczyckiej 62 w Zgierzu, przeznaczony do wynajęcia na okres do 3 lat
240/VI/2014 18.09.2014 ogłoszenia konkursu i wprowadzenia regulaminu konkursu plastycznego "Wybieram Zdrowie - STOP Nałogom"
239/VI/2014 17.09.2014 zmiany zarządzenia Nr 1/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
238/VI/2014 16.09.2014 wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej
237/VI/2014 16.09.2014 ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Zgierza
236/VI/2014
traci moc zrządzeniem Nr
Nr 240/VI/2014
16.09.2014 ogłoszenia konkursu i wprowadzania regulaminu konkursu plastycznego WYBIERAM ZDROWIE - STOP NAŁOGOM
235/VI/2014 15.09.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w Zgierzu przy ul. Murarskiej nr 9, nr 11, nr 12, nr 15, nr 17, nr 19, nr 21, ul. Przygranicznej nr 86, ul. Wczasowej nr 1, nr 18, nr 38, ul. Wypoczynkowej nr 1
234/VI/2014 15.09.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawiania nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy Lipowej 2c
233/VI/2014 15.09.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczony do najmu budynek położony w Zgierzu przy ulicy 3 Maja 26
232/VI/2014 15.09.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawiania nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy 3 Maja 26
231/VI/2014 12.09.2014 zmian zarządzenia Nr 215a/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2015
230/VI/2014 11.09.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
229/VI/2014 11.09.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
228/VI/2014 10.09.2014 powołania Zespołu ds.przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
227/VI/2014 09.09.2014 rozpatrzenia kolejnych uwag dotyczących projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza i rozpatrzenia uwag do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza
226/VI/2014 05.09.2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od dnia 25 października 2014 roku do 2 listopada 2014 roku
225/VI/2014 04.09.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej
224/VI/2014 04.09.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej
223/VI/2014 04.09.2014 ustanowienia pełnomocnika Prezydenta Miasta Zgierza do spraw wyborów
222/VI/2014 04.09.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Czerwonej 5
221/VI/2014 04.09.2014 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
220/VI/2014 02.09.2014 przedłużenia na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury umowy użyczenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Szczepana Rembowskiego 17
219/VI/2014 02.09.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Mikołaja Reja
218/VI/2014 02.09.2014 zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, położonego przy ul. Łęczyckiej nr 62 w Zgierzu
217/VI/2014 02.09.2014 obciążenia działki gruntu położonej w 119 obrębie miasta Zgierza stanowiącej ulicę Wiosny Ludów służebnością przesyłu
216/VI/2014 01.09.2014 wyznaczenia na terenie miasta Zgierza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
215a/VI/2014 29.08.2014 założeń do projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2015
215/VI/2014
traci moc zrządzeniem
Nr 268/VI/2014
29.08.2014 upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Zgierz
214/VI/2014 29.08.2014 powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu, ul. Dubois 26
213/VI/2014 29.08.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
212/VI/2014 29.08.2014 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
211/VI/2014 27.08.2014 dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ulicy 3 Maja 26
210/VI/2014 27.08.2014 najmu zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Zgierzu przy ulicy 3 Maja 26
209/VI/2014 27.08.2014 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
208/VI/2014 27.08.2014 zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora, Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu, ul. Dubois 26
207/VI/2014 26.08.2014 określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na 2015 rok

załączniki do zarządzenia (format .xls)
206/VI/2014 26.08.2014 rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej oraz terenu PKP (dane wnioskodawców uwag zostały usunięte ze względu na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych)
205/VI/2014 20.08.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położone w Zgierzu przy ul. Podgórnej i ul. Podgórnej 4A
204/VI/2014 18.08.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Żytniej oznaczoną nr ewidencyjnym 163/2
203/VI/2014 18.08.2014 przedłużenia powierzenia Pani Bożenie Pietruszewskiej zadań doradcy metodycznego w zakresie matematyki
202/VI/2014 18.08.2014 przedłużenia powierzenia Pani Mariannie Dobrosz zadań doradcy metodycznego w zakresie przedmiotów przyrodniczych
201/VI/2014 18.08.2014 przedłużenia powierzenia Pani Joannie Piłacik zadań doradcy metodycznego w zakresie języka polskiego
200/VI/2014 18.08.2014 ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia wolnych lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
199/VI/2014 18.08.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy Czarniej 25 i 25A
198/VI/2014 18.08.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 67
197/VI/2014 13.08.2014 ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora przesiewowych badań okulistycznych i dobór szkieł korekcyjnych uczniom klas I szkół podstawowych, gimnazjalnych i samorządowego liceum ogólnokształcącego w Zgierzu w ramach programu "Ratujmy wzrok dzieciom" oraz powołania komisji konkursowej
196/VI/2014 11.08.2014 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
195/VI/2014 11.08.2014 ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia wolnych lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
194/VI/2014 05.08.2014 przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu
193/VI/2014 05.08.2014 przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu
192/VI/2014 05.08.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. F. Chopina
191/VI/2014 31.07.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
190/VI/2014 31.07.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
189/VI/2014 30.07.2014 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Członków "Zgierskiej Spółki Wodnej" w Zgierzu
188/VI/2014 30.07.2014 powołania zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu
187/VI/2014 22.07.2014 rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
186/VI/2014 17.07.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położoną w Zgierzu przy ul. Czereśniowej 34
185/VI/2014 17.07.2014 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu, ul. Dubois 26
184/VI/2014 10.07.2014 zmiany zarządzenia nr 180/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy: Zawilcowej 2, 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a, 6b, 6c, Ciosnowskiej 137, 139, 141, 143, 145, Karpackiej 2, 4, 6, 8 oraz nieruchomości oznaczonej jako droga bez nazwy
183/VI/2014 10.07.2014 powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
182/VI/2014 09.07.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
181/VI/2014 09.07.2014 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
180/VI/2014 08.07.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy: Zawilcowej 2, 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a, 6b, 6c, Ciosnowskiej 137, 139, 141, 143, 145, Karpackiej 2, 4, 6, 8 oraz nieruchomości oznaczonej jako droga bez nazwy
179/VI/2014 07.07.2014 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
178/VI/2014 03.07.2014 ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Zgierz
177/VI/2014 03.07.2014 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu, ul. Dubois 26
176/VI/2014 03.07.2014 zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora, Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu, ul. Dubois 26
175/VI/2014 03.07.2014 obciążenia służebnością przesyłu działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Krzysztofa Baczyńskiego
174/VI/2014 03.07.2014 ustanowienia na nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Śniechowskiego 22-24D użytkowania
173/VI/2014 02.07.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ul.: Wypoczynkowej nr 1, nr 3, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21, nr 22, nr 23, nr 24, nr 25, nr 26, nr 27, nr 28, nr 29, nr 30, nr 31, nr 32, nr 33, nr 35, nr 37, nr 39
172/VI/2014 02.07.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanych działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Podgórnej i ulicy Podgórnej 4A
171/VI/2014 02.07.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Przygranicznej nr 86
170/VI/2014 02.07.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ul.: Wczasowej nr 1, nr 9, nr 11, nr 13, nr 18, nr 20, nr 22, nr 24, nr 26, nr 28, nr 30, nr 32, nr 34, nr 36, nr 38
169/VI/2014 02.07.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ul.: Murarskiej nr 9, nr 11, nr 13, nr 15, nr 17, nr 19 ,nr 21
168/VI/2014 01.07.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość, położoną w Zgierzu przy ul. Gabriela Narutowicza 29
167/VI/2014 01.07.2014 przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy: Zawilcowej 2, 4, 4a, 4b, 4c, 6, 6a, 6b, 6c, Ciosnowskiej 137,139,141,143,145, Karpackiej 2, 4, 6, 8 oraz nieruchomości oznaczonej jako droga bez nazwy
166/VI/2014 30.06.2014 zasad powoływania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Zgierza do spraw przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
165/VI/2014 30.06.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
164/VI/2014 30.06.2014 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
163/VI/2014 27.06.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Żytniej oznaczonej nr ewidencyjnym 163/2 o pow. 82 m2
162/VI/2014 27.06.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
161/VI/2014 27.06.2014 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
160/VI/2014 20.06.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę gruntu położoną przy ulicy Mikołaja Kopernika 22
159/VI/2014 20.06.2014 ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia wolnych lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
158/VI/2014 20.06.2014 umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
157/VI/2014 13.06.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Hożej
156/VI/2014 11.06.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
155/VI/2014 11.06.2014 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu, ul. Dubois 26
154/VI/2014 11.06.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Akacjowej
153/VI/2014 10.06.2014 wyznaczenia Pani Iwony Małgorzaty Wieczorek jako przedstawiciela Gminy Miasto Zgierz do Rady Nadzorczej Spółki "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. w Zgierzu
152/VI/2014 09.06.2014 upoważnienie do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Spółki - Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "MARKAB" spółka z o.o. w Zgierzu
151/VI/2014 09.06.2014 rozpatrzenia kolejnych uwag dotyczących projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza i rozpatrzenia uwag do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zgierza
150/VI/2014 05.06.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu przy ul. Granicznej 7A
149/VI/2014 05.06.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 83
148/VI/2014 05.06.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 28 i 28-32
147/VI/2014 05.06.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 15-17
146/VI/2014 05.06.2014 przedłużenia umowy dzierżawy części gruntu z działki położonego w Zgierzu przy ul. Hożej
145/VI/2014 05.06.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do dalszego najmu części budynku położonego w Zgierzu przy ulicy B. Leśmiana 1
144/VI/2014 05.06.2014 powołania Komisji ds. przejęcia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 4/6
143/VI/2014 03.06.2014 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
142/VI/2014 03.06.2014 upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o.
141/VI/2014 03.06.2014 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej w Zgierzu
140/VI/2014 30.05.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
139/VI/2014 30.05.2014 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
138/VI/2014 29.05.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy Sz. Rembowskiego 47/49
137/VI/2014 28.05.2014 zmiany uchwały Nr 6/98 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 21 stycznia 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/97 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 8 kwietnia 1997 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/241/97 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi"
136/VI/2014 27.05.2014 zmiany zarządzenia Nr 318/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia zakresu czynności i warunków wykonywania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy związane z zarządzaniem zasobem nieruchomości stanowiącym własność Gminy Miasto Zgierz
135/VI/2014 27.05.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 65-69
134/VI/2014 27.05.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Czarnej 3-9
133/VI/2014 23.05.2014 zmiany zarządzenia Nr 112/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 5 maja 2014 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
132/VI/2014 23.05.2014 zmiany zarządzenia Nr 112/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 5 maja 2014 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
131/VI/2014 23.05.2014 zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
130/VI/2014 22.05.2014 ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego
129/VI/2014 21.05.2014 przyznania nagród Prezydenta Miasta Zgierza za osiągniecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury za rok 2013
128/VI/2014 21.05.2014 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu, ul. Dubois 26
127/VI/2014 20.05.2014 przyznania nagród sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2014
126/VI/2014 16.05.2014 zmiany zarządzenia Nr 135/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 25 lat działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Al. Armii Krajowej 14/16,Al. Armii Krajowej 10A, Al. Armii Krajowej 10B, Al. Armii Krajowej 8A,Al.Armii Krajowej,Al. Armii Krajowej 8E, Al. Armii Krajowej 8F, ,Al. Armii Krajowej 8G, Al. Armii Krajowej 8H, ul. Długiej 1, ul. Armii Krajowej 8 oraz działkę gruntu stanowiąca część Parku Miejskiego
125/VI/2014 16.05.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
124/VI/2014 16.05.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
123/VI/2014 12.05.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Żytniej 48A-54A
122/VI/2014 09.05.2014 przedłużenia umów najmu lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. B. Leśmiana 1
121/VI/2014 09.05.2014 przedłużenia umowy dzierżawy części działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Czarnej 3-9
120/VI/2014 08.05.2014 cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2013 r.
119/VI/2014 07.05.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
118/VI/2014 07.05.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
117/VI/2014 05.05.2014 zmiany zarządzenia Nr 104/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Zgierz
116/VI/2014 05.05.2014 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
115/VI/2014 05.05.2014 ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia wolnych lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
114/VI/2014 05.05.2014 przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Rembowskiego 47/49
113/VI/2014 05.05.2014 obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. 1 Maja służebnością gruntową
112/VI/2014 05.05.2014 powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
111/VI/2014 30.04.2014 zmieniające zarządzenie Nr 205/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19 września 2013 r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych będących w dyspozycji Urzędu Miasta Zgierza
110/VI/2014 30.04.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu, zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
109/VI/2014 30.04.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
108/VI/2014 29.04.2014 ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
107/VI/2014 29.04.2014 zmiany zarządzenia Nr 1/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
106/VI/2014 25.04.2014 przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
105/VI/2014 24.04.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
104/VI/2014 14.04.2014 wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Zgierz
103/VI/2014 14.04.2014 ogłoszenia konkursu i wprowadzenia regulaminu konkursu plastycznego "Kwiaty dla mojej mamy"
102/VI/2014 14.04.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 69b
101/VI/2014 14.04.2014 przyznania wyróżnienia sportowego Rady Miasta Zgierza za rok 2013 i 2014
100/VI/2014 14.04.2014 przyznania wyróżnienia sportowego Rady Miasta Zgierza za rok 2013 i 2014
99/VI/2014 14.04.2014 ustanowienia operatorów obsługi informatycznej pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
98/VI/2014 14.04.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu przy ul..Wspólnej 12
97b/VI/2014 14.04.2014 Regulaminu pracy komisji przetargowej
97a/VI/2014 14.04.2014 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przekraczającej 14.000 euro
97/VI/2014 16.04.2014 przyznania stypendium sportowego za rok 2013
96/VI/2014 14.04.2014 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
95/VI/2014 14.04.2014 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za 2013 rok
94/VI/2014 14.04.2014 ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Zgierza w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014 r.
93/VI/2014 14.04.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
92/VI/2014 10.04.2014 ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
91/VI/2014 10.04.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
90/VI/2014 10.04.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Granicznej 7A
89/VI/2014 10.04.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Mikołaja Kopernika 22
88/VI/2014 10.04.2014 obciążenia nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Ozorkowskiej 68/70 i ul. Podgórnej 1-3 służebnością gruntową
87/VI/2014 08.04.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ulicy 3 Maja 5
86/VI/2014 08.04.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 123
85/VI/2014 08.04.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Elizy Orzeszkowej 3
84/VI/2014 08.04.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomość położonej w Zgierzu przy ulicy Żytniej 56A-70A
83/VI/2014 04.04.2014 ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane
82/VI/2014 02.04.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Zgierzu przy ulicy Radosnej Nr 10, 14, 16, 18, 20, 26 oraz przy ul. Romantycznej Nr 55 przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
81/VI/2014 02.04.2014 zmiany zarządzenia Nr 278/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Zgierzu przy ulicy Marii Konopnickiej nr 17, nr 19 , nr 21, nr 23 przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
80/VI/2014 01.04.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
79/VI/2014 28.03.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
78/VI/2014 28.03.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz
77/VI/2014 27.03.2014 zmiany zarządzenia Nr 72/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do spraw rozpatrzenia i wyboru ofert składających się na otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
76/VI/2014 26.03.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia działki gruntu położone w Zgierzu przy ul. 1 Maja 65A, 1 Maja 65B, Czarnej 21B
75/VI/2014 24.03.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Cezaka 7F
74/VI/2014 24.03.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Sieradzkiej 19
73A/VI/2014 21.03.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
73/VI/2014 21.03.2014 przyznania stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza na rok 2013
72/VI/2014 18.03.2014 powołania Komisji konkursowych do spraw rozpatrzenia i wyboru ofert składających się na otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
71/VI/2014 18.03.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Reymonta 11
70/VI/2014 18.03.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. B. Leśmiana 1 i Witkacego 8/10
69/VI/2014 18.03.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. A. Musierowicza 1-3
68/VI/2014 18.03.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia działki gruntu położone w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 28 i Łódzkiej 28-32
67/VI/2014 14.03.2014 ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Dubois 29A-35 I 29-39
66/VI/2014 14.03.2014 ogłoszenia wykazu, obejmującego nieruchomość budynkową położoną w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 54, przeznaczoną do wynajęcia wraz z wydzierżawieniem gruntu na okres 5 lat
65/VI/2014 12.03.2014 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Wiosny Ludów i ulicy Wiosny Ludów 72d oraz działki stanowiącej drogę wewnętrzną służebnością przesyłu
64/VI/2014 12.03.2014 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
63/VI/2014 12.03.2014 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z jednoczesnym zbyciem na własność ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
62/VI/2014 12.03.2014 obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy Placu Targowym służebnością przesyłu
61/VI/2014 12.03.2014 oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości, położonej w Zgierzu przy ul. Dubois 29A-35 i 29-39
60/VI/2014 12.03.2014 uchylenia zarządzenia Nr 338/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu przy ul. Długiej bez numeru i ul. Długiej nr 20A
59/VI/2014 12.03.2014 przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Elizy Orzeszkowej 3
58/VI/2014 12.03.2014 przedłużenia na rzecz dotychczasowego najemcy umowy najmu budynku wraz z dzierżawą działki gruntu, dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Łęczyckiej 54 w Zgierzu
57/VI/2014 12.03.2014 zmiany zarządzenia Nr 30/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 61A
56/VI/2014 12.03.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Wspólnej 12
55/VI/2014 12.03.2014 ogłoszenia wykazu stanowisk handlowych przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 16 maja 2014 r. do 31 lipca 2014 r.
54/VI/2014 12.03.2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji w sferze kultywowania tradycji kulinarnych jako dziedzictwa kulturowego regionu - prowadzenie usług gastronomicznych jako forma aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
53/VI/2014 12.03.2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenie hostelu w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy" jako forma aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
52/VI/2014 12.03.2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji w 2014 r. - prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna
51/VI/2014 12.03.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
50/VI/2014 07.03.2014 wydzierżawienia części działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. A. Musierowicza 1-3
49/VI/2014 07.03.2014 upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Zgierz
48/VI/2014 07.03.2014 wydzierżawienia części działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. B. Leśmiana 1 i Witkacego 8/10
47/VI/2014 07.03.2014 przedłużenia umowy dzierżawy gruntu położonego w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 28
46/VI/2014 04.03.2014 zmiany zarządzenia Nr 318/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia zakresu czynności i warunków wykonywania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy związane z zarządzaniem zasobem nieruchomości stanowiącym własność Gminy Miasto Zgierz
45/VI/2014 03.03.2014 wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
44/VI/2014 03.03.2014 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Długiej 69b
43/VI/2014 03.03.2014 powołania Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
42/VI/2014 03.03.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
41/VI/2014 28.02.2014 zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Zgierza
40/VI/2014 28.02.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
39/VI/2014 28.02.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
38/VI/2014 26.02.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczona do wydzierżawienia część gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 82-88
37/VI/2014 26.02.2014 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza
36/VI/2014 19.02.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Ciosnowskiej 74f, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
35/VI/2014 17.02.2014 obciążenia nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Marii Konopnickiej 17,19 i ulicy Arkadiusza Musierowicza 2 służebnością przesyłu
34/VI/2014 17.02.2014 nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Chemików 7 oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 152/18 i 152/16
33/VI/2014 14.02.2014 przyznania nagrody sportowej Rady Miasta Zgierza za rok 2013
32/VI/2014 14.02.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Malinowej 24
31/VI/2014 12.02.2014 przyznania stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2013
30/VI/2014 12.02.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 61 A
29/VI/2014 12.02.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Kochanowskiego 3
28/VI/2014 12.02.2014 przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Kochanowskiego 3
27/VI/2014 12.02.2014 przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 61A
26/VI/2014 10.02.2014 zmiany zarządzeń Nr 72/VI/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku, Nr 272/VI/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku, Nr 278/VI/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku, Nr 292/VI/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku i Nr 296/VI/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku
25/VI/2014 03.02.2014 ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
24/VI/2014 30.01.2014 zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Ciosnowskiej Nr 74f
23/VI/2014 30.01.2014 rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej oraz terenu PKP
22/VI/2014 30.01.2014 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
21/VI/2014 30.01.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
20/VI/2014 30.01.2014 użyczenia na rzecz Biorącego - Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu części działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 29a wraz z istniejącym budynkiem gospodarczym
19/VI/2014 29.01.2014 zmieniające zarządzenie nr 168/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 5 października 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro
18/VI/2014 28.01.2014 powołania komisji konkursowej
17/VI/2014 23.01.2014 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
16/VI/2014 23.01.2014 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych
15/VI/2014 21.01.2014 unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
14/VI/2014 21.01.2014 unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji w 2014r.
13/VI/2014 21.01.2014 unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014r.
12/VI/2014 15.01.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy położony w Zgierzu przy ulicy 3-go Maja 69F
11/VI/2014 15.01.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ul. Kolejowej
10/VI/2014 15.01.2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2014 roku w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)
9/VI/2014 14.01.2014 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z jednoczesnym zbyciem ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
8/VI/2014 14.01.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2-8
7/VI/2014 14.01.2014 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
6/VI/2014 14.01.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2,4,14
5/VI/2014 14.01.2014 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. 3 Maja 35A
4/VI/2014 14.01.2014 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014
3/VI/2014 09.01.2014 przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierza i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014
2/VI/2014 09.01.2014 przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków zadań własnych na rok 2014
1/VI/2014
zmienione zrządzeniem
Nr 239/VI/2014
03.01.2014 powołania komisji konkursowych

Ilość odsłon: 7670
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza, Wydziały UMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-10-31 16:09
Ostatnia zmiana: 2016-07-12 10:15
Zakres ostatniej zmiany: Formatowanie tabeli.

Rejestr zmian - (120)
Data: 2016-07-12 10:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2015-01-16 15:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-01-13 11:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-12-31 13:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-12-31 12:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-12-23 14:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-12-17 14:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-12-17 10:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-12-15 11:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-12-12 12:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń.
Data: 2014-12-11 14:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-12-09 09:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-12-04 16:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-12-03 09:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-11-28 14:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-11-27 10:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-11-26 14:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-11-21 14:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-11-20 10:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-11-19 15:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-11-14 10:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-11-07 15:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-11-06 12:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-10-31 16:10Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2014-10-31 13:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-10-29 15:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-10-29 10:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-10-24 13:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-10-22 15:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-10-17 15:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-10-16 12:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-10-14 17:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-10-07 15:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-10-06 14:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-10-03 14:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-10-01 09:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-09-26 11:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-09-25 13:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-09-19 12:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-09-17 11:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-09-16 15:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-09-11 11:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie załączników do zarządzenia 207 w formacie .xls.
Data: 2014-09-11 11:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-09-09 16:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-09-05 12:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-09-02 14:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-09-01 15:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-08-29 15:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-08-28 15:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-08-27 16:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-08-27 14:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-08-26 16:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-08-21 15:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-08-19 13:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-08-13 15:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-08-12 12:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-08-08 15:10Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2014-08-07 12:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-07-31 15:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-07-23 10:31Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2014-07-18 11:14Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2014-07-18 11:12Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2014-07-18 11:07Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2014-07-17 08:12Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2014-07-11 16:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-07-08 13:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-07-03 14:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-07-01 12:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie dat.
Data: 2014-07-01 11:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-06-20 16:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-06-17 16:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-06-10 16:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-06-10 12:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-06-05 14:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-06-05 12:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-05-28 14:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-05-23 15:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-05-23 15:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-05-22 15:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-05-21 15:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-05-20 15:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-05-16 14:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-05-09 14:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-05-06 10:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-05-05 11:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-04-30 11:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-04-28 11:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-04-24 13:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-04-18 14:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-04-16 15:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-04-15 13:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-04-14 16:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-04-09 15:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-04-04 13:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-03-31 16:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-03-28 12:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-03-21 12:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośnika w zarządzeniu Nr 55/VI/2014.
Data: 2014-03-20 14:24Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2014-03-18 17:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-03-18 10:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-03-13 13:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-03-11 10:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-03-05 08:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana pliku zarządzenia Nr 43/VI/2014 oraz poprawienie dat w wykazie.
Data: 2014-03-04 16:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2014-03-04 16:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-02-28 18:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-02-20 10:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-02-18 15:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-02-13 11:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-02-12 10:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-02-05 15:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2014-01-31 14:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-01-30 14:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-01-29 13:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-01-22 13:42Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu Zarządzeń PMZ
Data: 2014-01-21 15:08Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu Zarządzeń PMZ.
Data: 2014-01-21 15:05Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu Zarządzeń PMZ.
Data: 2014-01-17 12:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-01-15 13:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-01-15 08:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2014-01-10 15:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator