Nabór na stanowisko Intendenta w Szkole Podstawowej nr 4 (rozstrzygnięty)

PROTOKÓŁ Z NABORU NA STANOWISKO INTENDENTA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ZGIERZU, UL. ŁÓDZKA 2

 1. Do naboru przystąpił 1 kandydat.
 2. Wymogi formalne spełniła 1 osoba.
 3. Wymogi merytoryczne spełniła 1 osoba.
 4. Ocena kandydata poddanego weryfikacji merytorycznej:

  Lp. Imię i nazwisko Adres Znajomość zagadnień merytorycznych
  1. Halina Pomorska Zgierz 4

 5. Zastosowano następujące metody i techniki naboru: nie zastosowano metod i technik naboru.
 6. Kandydatem wyłonionym do zatrudnienia na ww. stanowisko została: Pani Halina Pomorska

  Uzasadnienie wyboru:
  Dobra znajomość zagadnień w wymaganym zakresie.Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zgierzu (ul. Łódzka 2) w dniu 9 kwietnia 2008 r.  ogłasza nabór na stanowisko Intendenta.

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Łódzka 2, 95-100 Zgierz

 1. Stanowisko: Intendent (1/2 etatu)

 2. Początek zatrudnienia: maj 2008 r.

 3. Wymagania konieczne:
  - wykształcenie minimum średnie,
  - umiejętność obsługi komputera, znajomość programów informatycznych: WORD, EXCEL.

 4. Wymagania pożądane:
  - doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  - predyspozycje osobowościowe: sumienność, dokładność, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, punktualność, wysoka kultura osobista,
  - osoba bezrobotna.

 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  - nadzór nad funkcjonowaniem kuchni: przygotowaniem, porcjowaniem posiłków, przestrzeganiem zasad higieny, w określonych sytuacjach uczestniczenie w przygotowaniu posiłków,
  - sporządzanie jadłospisów zgodnych z normami żywienia,
  - sporządzanie raportów żywieniowych,
  - prowadzenie dokumentacji oraz przyjmowanie i rozliczanie wpłat należności za obiady,
  - przestrzeganie procedur dotyczących HACCP – prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
  - wykonywanie innych poleceń dyrektora.

 6. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) życiorys (CV),
  c) kserokopia dowodu osobistego,
  d) kserokopie świadectw pracy,
  e) kserokopie świadectw lub dyplomów,
  f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  g) oświadczenie o niekaralności:
  - podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
  - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.
  h) podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły lub przesyłać pocztą na adres Szkoły z dopiskiem na kopercie: "Dotyczy naboru na stanowisko intendenta" do dnia 23 kwietnia 2008 r. włącznie do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.


Ilość odsłon: 4765
Dokument wytworzył(a): Jolanta Bródka
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2008-04-09 12:56
Ostatnia zmiana: 2008-04-28 15:15
Zakres ostatniej zmiany: Wprowadzenie protokołu z naboru.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2008-04-28 15:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie protokołu z naboru.
Data: 2008-04-09 12:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator