Projekty uchwał przekazane pod obrady XLVI sesji RMZ
27 lutego 2014 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16
            
Porządek obrad sesji:           
 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie nagrody sportowej Rady Miasta Zgierza pani Justynie Mospinek-Kluz.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu Miejsca Przyjazne Seniorom – II edycja.
 4. Uwagi do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 7. Zapytania mieszkańców.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) wstąpienia Zbigniewa Linkowskiego w skład Rady Miasta Zgierza,

  b) zmiany uchwały Nr III/5/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji Rady Miasta Zgierza,

  c) zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza,

  d) utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny,

  e) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków,

  f) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Bo tenis jest na topie!” współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza,

  g) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Uczę się jeździć na łyżwach z MOSiR-em” współfinansowanego przez Fundację Polska Miedź,

  h) przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy Miasto Zgierz na 2014 rok,

  i) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu,

  j) zapewnienia w 2014 roku środków na realizację projektu pod nazwą „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,

  k) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w 2014 roku, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu,

  l) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Piątkowskiej 83B i 83C wraz z udziałami w działkach stanowiących drogi dojazdowe położonych przy ulicy Ciosnowskiej 74d i 74i oraz Piątkowskiej 83h i 83t na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna,

  m) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na działanie Straży Miejskiej w Zgierzu,

  n) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  o) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego,
  Autopoprawka z dnia 20.02.2014 r.
  Autopoprawka z dnia 24.02.2014 r.

  p) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029,
  Autopoprawka z dnia 24.02.2014 r.

  q) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

  r) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Innowacyjna szkoła kluczem do sukcesu” finansowanego ze środków Programu Erasmus +.

 10. Możliwości prawne i faktyczny stan korzystania z gruntów gminnych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
 11. Sprawozdanie Zespołu do spraw monitorowania i realizacji Strategii rozwoju miasta Zgierza na lata 2008-2015, w szczególności przedstawienie wniosków tego Zespołu.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 13. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

**********************

Projekt uchwały zgłoszony poza porządkiem obrad:

- w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego planu zniesienia Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Zgierzu.


Ilość odsłon: 1438
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-02-20 16:10
Ostatnia zmiana: 2014-02-25 09:24
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja projektu uchwały.

Rejestr zmian - (4)
Data: 2014-02-25 09:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały.
Data: 2014-02-25 08:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawek.
Data: 2014-02-24 14:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawki.
Data: 2014-02-21 11:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały.
Data: 2014-02-20 16:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator